نقش ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی ایرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

ارتباطات گسترده در شاهنامه ایجاب می‌کند از وجوه گوناگون به این ارتباطات نگاه کنیم. تراژدی با توجه به تعریف آنکه مرگ انسان ایده‌آل و نیک و مثبت داستان است که از بهروزی به تیره‌روزی می‌افتد، این سؤال را در ذهن می‌آورد که ارتباطات انسانی چگونه پیش می‌رود که مرگ این انسان را موجب می‌شود. از آنجایی که در سرزمین آرمانی ایران ارتباطات بر مبنای خرد شکل می‌گیرد پس چگونه است که تراژدی‌ها به وقوع می‌پیوندند.
در این مقاله با توجه به ‌نظریه‌های مختلف ارتباطاتی و مولفه‌های ارتباط انسانی تراژدی ایرج بررسی می‌شود و به این سؤال پاسخ می‌دهد که غیر از ارتباطات انسانی چه عوامل دیگری در شکل‌گیری تراژدی مؤثر هستند. در این مقاله پژوهشگران به این نتیجه دست می‌یابند که غیر از خرد عوامل دیگری نیز در شکل‌دهندگی ارتباطات انسانی مؤثر است. عواملی که ارتباط را می‌تواند به سمت تعاملی یا تقابلی پیش ببرد و پله پله قطعه‌های یک تراژدی را تکمیل کند.
در این نوشتار از روش اسنادی و تحلیل‌محتوای کیفی و کمی استفاده شده و جامعة آماری، 177 بیت داستان ایرج از شاهنامة جوینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Human Communication in Creation of Iradj,s Tragedy

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Expansive communication in Shahnameh requires that we would look at this communications from variegated aspects. The tragedy with the definition that the death of an ideal and positive human being degrading from good luck into misfortune brings this question to the mind that how the human links and communications proceed that cause the death of such human being. Since in the ideal homeland of Iran the communications take form on the basis of wisdom then how is it that tragedies take place.
In this article, with due regard to different communicational theories and components of humane communication, the tragedy of Iraj is reviewed and answers this question that other than human communication, which other factors are effective in shaping up of the tragedy.
In this article the researcher comes to the conclusion that other wisdom, other factors are also effective in materialization of human communication. The factors which can lead communication towards transcendence or confrontation and complete the parts and pieces of a tragedy.
The attributive research method is the qualitative and quantitative method and the statistical community is 177 verses of the story of Iraj from Shahnameh of Joveini

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Communication
  • Relationship conflict
  • Tragedy
  • Balance
  • deconstruction