هنر به‌مثابه ارتباط در رویکرد سیستمی نیکلاس لومان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

«نیکلاس لومان» یکی از جامعه‌شناسان برجستة آلمانی است که با رویکردی سیستمی به بررسی ماهیت عملکرد هنر مبادرت ورزید. او در راستای تدوین یک نظریة اجتماعی نوین با رها کردن سنت جامعه‌شناسی غربی و با اهمیت دادن به تغییر ساختار جوامع مدرن بر مبنای تفکیک کارکردی، جامعه را متشکل از خرده‌سیستم‌هایی دانست از قبیل: حقوق، اقتصاد، سیاست، آموزش، علم، دین، هنر و غیره که ارتباطات اجزاء آنها را تشکیل می‌دهد. او ادراک حسی را به قلمرو سیستم‌های روانی و هنر را به‌مثابه ارتباط به قلمرو اجتماع واگذار کرد. پس هنر، ارتباطی دانسته شد که ادراک می‌شود، ارتباطی که ادراک را می‌فریبد و آگاهی از آن را جهت می‌دهد. در این مقاله ضمن مطالعه و ارزیابی نظریة لومان با استناد به کتاب‌های اصلی وی تلاش می‌شود تبیین شود که هنر چگونه ارتباطی است و چگونه ادراک و ارتباط را در خود جمع می‌کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art as Communication in the Systems Approach of Niklas Luhmann

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Niklas Luhmann is one of Germany’s prominent sociologists that with a systems approach began to study the nature of art. In his theory change of the structure of the modern societies based on functional differentiation had worthy importance. The differentiation lead to shrink of society to subsystems like to law, economy, politic, education, science, religion, art and so on, that communications constitute their parts. He for the definition of art to sensory perception, sensory perception conceded to psychic systems and art as communication conceded to the scope of social systems. In line with this view, art is known as a communication that perceived, a communication deceives perception and the knowledge of it conducts. In article will try with the study and evaluation Luhmann’s main books explain that art how is communication and how perception and communication gathers in itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Niklas Luhmann
  • art
  • Social Systems
  • Psychic Systems
  • communication