نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف، بررسی رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی در دانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان است. در این بررسی 300 نفر (150 مرد، 150 زن) به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های کاربرد تلفن‌همراه و مقیاس تجدیدنظر شدة نئو( R-FFI-NEO) را تکمیل کردند. در نهایت داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های مقالة حاضر حاکی از آن است که از بین ویژگی‌های شخصیتی، تنها ویژگی روان‌رنجوری با میزان استفاده از تلفن‌همراه رابطة منفی معنا‌دار دارد. در این نوشتار هیچ‌یک از ویژگی‌های شخصیتی رابطة معنا‌داری با نوع استفاده از تلفن‌همراه (استفاده از اینترنت و بلوتوث) نداشتند. همچنین مشاهده شد که ویژگی روان‌رنجوری با بازی‌های تلفن‌همراه رابطة مثبت و با گوش دادن به موسیقی تلفن‌همراه رابطه‌ای منفی داشت. تنها ویژگی‌های برون‌گرایی و تجربه‌پذیری، رابطه‌ای مثبت با گوش دادن به موسیقی از طریق تلفن‌همراه داشتند. در نتیجه از میان ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی روان‌رنجوری بهترین پیش‌بینی‌کنندة میزان و نوع استفاده از تلفن‌همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation Between the Rate and Type of Mobile Usage With Student' Personality Ttraits

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 1

1 00

2 00

چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this study was to investigate the relationship between the degree and type of mobile usage and personal traits in students of Faculty of Educational sciences and Psychology university of Isfahan.
Method: 300 students (150 male150 female) were selected by random sampling method and were assessed with a version of (NEO-FFI-R) inventory scales and self constructed mobile usage questionnaire. Data were analyzed by applying Pearson product-moment correlation matrix and linear regression.
Results: There was only significant relationship between the rate of mobile usage and neuroticism traits. On this study, none of the five personality traits had significant relationship with (Internet and Bluetooth) mobile usage. There was a positive relationship only between using mobile games and neuroticism. Also, neuroticism had a negative relationship with listening to music via mobile. On the other hand, "extraversion" and "openness to experiences" had a positive relationship with "listening to music". "Agreeableness" and "conscientiousness", didn’t have any significant relationship with listening to music.
Conclusion: Among personality traits, "neuroticism" is the best predictor of the degree and type of mobile usage. In addition, personality traits can better predict the "listening to music" and "playing games" in comparison to other mobile usages

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile
  • neuroticism
  • extraversion
  • agreeableness
  • conscientiousness