نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مصرف اینترنت یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مصرف فرهنگی در زندگی روزمره است. مصرف فرهنگی اینترنت در زندگی روزمره، همچنین یکی از مهم‌ترین منابعی است که به هویت‌‌های دانشجویی شکل می‌دهد و از آن‌ شکل می‌پذیرد. با اتکا به یکی از نظریه‌های گفتمانی هویت، در این مقاله، با استفاده از داده‌های گرد‌آوری شدة حاصل از یکسال کار میدانی در سه دانشکدة مختلف، مفاهیم معنایی و گفتمانی اصلی مرتبط با مصرف اینترنت و همچنین تفسیر‌های ناشی از تجربة زیستة دانشجویان از کار با اینترنت شناسایی و طبقه‌بندی شده است. شناسایی مقوله‌های اصلی گفتمانی و تجربة زیسته، مقدمة شناسایی نوعی هویت مجازی در میان دانشجویان است اما یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور رایج، هنوز نمی‌توان از نوعی هویت منسجم مجازی در میان دانشجویان سخن گفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Usage of Internet and the lack of Virtual Identity (Ethnography of Students in the Faculty of Communication, Civil Engineering and Architecture)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

Using the net is one of the most important fields in daily cultural usage of people; also the cultural usage of the internet is considered to be one of the crucial sources which shape the student identity. In this research by using the identity discourse as well as the data collected during last 3 years in 3 different universities, the content of the meaning and the main discourse which is related to the internet usage have been categorized, in addition the interpretation of the lived experience of the student about using the internet have been identified and categorized. Identifying the major categories of the main discourse and the lived experience have been considered as the introduction of virtual identity among students, but the results of this research have indicated that we cannot be sure about the formation of the coherent virtual identity among student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Usage of Internet
  • the Interpreted Treasures of the Net
  • Lived Experience of the Internet
  • Discourse Psychology
  • and Analytical Methods of Basic Theory