نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

گوناگونی فرهنگی روندی گریزناپذیر در جهان کنونی است که به‌واسطة جهانی‌شدن و فراگیر شدن ارتباطات شتابی دوچندان گرفته است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اگر در جهان امروز در هیچ جامعه‌ای و از جمله در ایران امکان تحقق یگانگی فرهنگی یا ایجاد نوعی فرهنگ یکدست و یکپارچه وجود ندارد، چگونه می‌توان سیاستی فرهنگی شالوده‌ریزی کرد که به وحدت ملی بینجامد؟ ضمن انتقاد از انواع گفتمان‌های یگانه‌باور که سودای شالوده‌ریزی جامعه و فرهنگی یگانه و یکدست در سر دارند، در دفاع از گوناگونی فرهنگی و چندگانگی هویتی استدلال می‌شود و با تکیه بر همان استدلال‌ها و با عنایت به شرایط خاص تاریخی و فرهنگی ایران، در پیش گرفتن سیاستی فرهنگی که توانایی جذب آحاد مختلف جامعة ایران را داشته باشد پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Diversity and the Need to Safeguard it

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

Cultural diversity is an indispensible trend in today's world and has gained considerable momentum as a result of globalization and ubiquity of communication media. In this essay I attempt to provide a plausible answer to the following question: "given the fact that in the world today no society can truly achieve a monolithic culture, how would it be possible to draw up a cultural policy that would respect cultural diversity and yet fulfill the goal of national unity?" Criticizing various monistic discourses that insist on creation of a monolithic society and culture, a number of arguments are advanced in defense of cultural diversity and multiple identities. Relying on these arguments and in light of Iran's particular historical and cultural conditions, adoption of a cultural policy that is inclusive of various segments of Iran's society is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Diversity
  • nationalism
  • Identity
  • cultural monism