نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

ورود رسانه‌های جدید رقم‌زنندة عصر جدید هم‌گرایی رسانه‌ها می‌باشد. بر اساس نظریة فرهنگ هم‌گرایی، رسانه‌های جدید رسانه‌های مشارکتی هستند و مخاطبان، تولیدگران و مشارکت‌جویان در چرخة محتوا می‌باشند. این تحول به‌نظر می‌رسد موجب تغییر فرهنگ مصرف رسانه‌ای شده ‌است. نحوة جدید استفاده از تلویزیون در فرهنگ جدید رسانه، موجب پدیدآمدن مخاطب جدید با خصوصیات چندقالبی، مشارکت‌جو و فعال شده ‌است. مقالة حاضر به ‌دنبال بررسی تأثیر اینترنت بر تلویزیون در عصر هم‌گرایی به‌واسطة تبیین رابطة تولید محتوای اینترنتی با نحوة جدید استفاده از تلویزیون می‌باشد و با استفاده از پیمایش نشان می‌دهد: ۶۵ درصد از شهروندان، تولیدگر محتوای اینترنتی هستند و مخاطبان به‌نحوی جدید به تماشای تلویزیون می‌پردازند. همچنین بر اساس آزمون فرضیه‌ها، تولید محتوای اینترنتی با چندقالبی ‌بودن، مشارکت‌جویی و فعال‌بودن در برابر تلویزیون رابطة مستقیم دارد که بیانگر فرهنگ واحد هم‌گرایی در رسانه‌ها می‌باشد. اینترنت بر تلویزیون تأثیر گذاشته است ولی نه بر کاهش محبوبیت آن؛ بلکه موجب تعامل هرچه بیشتر رسانه‌های سنتی و نوین شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media Convergence (The Relationship Between on-line Content Creation and Type of TV Viewing)

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0

چکیده [English]

Rising of new media has developed a new era of media convergence. According to the “convergence culture”, new media is participatory media that users are content creator and participant. It seems change the culture of media consumption. The new type of TV use has created new TV audience that is multi-platform, participant, and active. This study followed the impact of the Internet on the TV in the age of convergence in relation to internet content production with a new type of TV use.
Using surveys in Tehran, these results were obtained: 65 percent of citizens are on-line content creator. The new type of watching television is influential among the audience. Also based on hypothesis testing, on-line content creation has a direct relation with multi-platform use, participation, and being active audience. This relationship represents unit convergence culture in the media. Internet has affected the television, not in decreasing its popularity; But in more interaction between traditional and new media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Television
  • media convergence
  • content creation
  • participatory culture