نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

چکیده

مقالة حاضر درصدد توصیف و تبیین سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران است. از این منظر، از نظریة جیمز پاتر به‌منظور توصیف و از نظریه‌های استفاده و خشنودی و نیز کاشت برای تبیین موضوع استفاده شده است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه بر روی600 نفر از مخاطبان در شهر تهران که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ایی چند مرحله‌ایی انتخاب شدند؛ داده‌ها جمع‌آوری شد. جهت احتساب اعتبار شاخص‌ها از اعتبار محتوایی صوری و نیز اعتبار سازه‌ای و جهت احتساب روایی شاخص‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای مدت، میزان، نوع استفاده از رسانه‌ها، واقعی تلقی کردن محتوای رسانه، انگیزه و هدف مخاطبان و میزان تحصیلات رابطة معنا‌داری با سواد رسانه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Written Media Literate Audience in the Tehran City

نویسندگان [English]

  • 0 0
  • 0 0

0

چکیده [English]

This paper seeks to Describes and Explains the Written Media Literate Audience in the Tehran city. From this perspective, has been used to describe the theory James potter and used to explain the theory use and happiness and the theory implantation. Using methods and techniques was study survey and questionnaire on 600 yang people audience between 21-29 age in the Tehran city that through a multi – stage cluster sampling was selected, the data research were collected. For calculating validity was used indices of content validity and including the reliability of the Cronbach's alpha coefficient also. Research findings show that variable's use rate of media, use time of media, use type of media, motivated and target Audience, real media content, social – economic base and education have a significant relationship with Written Media Literate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Written Media Literacy
  • use rate of media
  • use time of media
  • use type of media
  • motivated and target Audience
  • real media content
  • social – economic base and education