نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

هدف از این مقاله شناسایی گفتمان‌های طبقة متوسط در آثار مصطفی مستور است. شناسایی این گفتمان‌ها در نهایت یکی از مهم‌ترین گونه‌های بازنمایی زندگی شهری در ادبیات داستانی دهة 80 را تحلیل کرده ‌است. در بخش تحلیلی این مقاله، با استناد به دو رمان مشهور این نویسنده، شیوه‌های بازنمایی زندگی طبقة متوسط شهری بررسی شده و با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه، دال‌های محوری و شبکه‌های معنایی برسازندة روایت‌های این دو رمان شناسایی شده ‌است.
این بررسی نشان می‌دهد که گفتمان برسازندۀ روایت در این دو رمان، هویت طبقة متوسطی را بازنمایی کرده‌ که متعلق به گفتمان‌های کلان‌تر سنت و تجدد در ایران است. پاسخ به این پرسش که این بازنمایی تا چه حد مخدوش یا انحرافی آشکار از واقعیت زندگی طبقة متوسط مدرن در ایران است، نیازمند انجام پژوهش‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر جامعه‌شناختی و ادبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Modern Middle Class Identity in Mostafa Master's letters (Discourse Analysis of the Novels: Pig Bone and leper Hands and I am not Sparrow)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

The goal of this article is the Recognition of middle class discourses in mostafa mastoor's letters. The recognition of this discourses have examined the representation of urban middle-class life at last. In the analytical section of this article, with reference to two famous novels of this writer, it is examined the techniques of middle class life representation and using the discourse theory of laclau and mouffe, it is acknowledged the nodal points and network meaning which is produced the narratives in this two novels.
This study shows that the constrictive discourse of this two novels have been representing such a middle class identity which is belong to the more immense  traditional and modern discourses in IRAN. Answering to the question that how much this representation are altered or deviation from the reality of modern middle class life in Iran needs to more vast and deep social and literary studies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mostafa Mastoor
  • Representation
  • Middle Class
  • Laclau and Mouffe
  • Discourse Theory
  • Identity