نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

2 دانشیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 استاد مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مخاطب هدف هر کوشش رسانه‌ای است و باید نخست ترغیب و سپس قانع شود که رسانه در خصوص علاقه و نیاز او پیام می‌دهد، هدف اساسی مقالة حاضر مطالعة مهم‌ترین نیازهای رسانه‌ای مخاطبان در استفاده از شبکه‌های ماهواره ای فارسی‌زبان است. برای این منظور458 نفر از شهروندان قائم‌شهری که بینندة شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بودند به روش نمونه‌گیری هدفمند  انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق‌ساخته است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ناپارامتریک مورد پردازش قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که پاسخگویان بیشتر از برنامه‌های ماهواره که جنبة سرگرمی و یادگیری داشته استفاده می‌کنند. همچنین بین انواع نیازهای مخاطبان تفاوت وجود داشته و ترتیب اهمیت این نیازها عبارت‌اند از: عاطفی، شناختی، اجتماعی و سیاسی، طبق یافته‌های توصیفی بیشتر مخاطبان در شب‌ها به تماشای ماهواره می‌پردازند و میزان مصرف ماهواره در مخاطبان با تحصیلات پایین بیشتر و با افزایش سطح تحصیلات کاهش می‌یابد، همچنین میزان استفاده از ماهواره در زنان  بیشتر از مردان بود، به‌گونه‌ای که زنان به‌طور میانگین 5/3 ساعت و مردان 5/2 ساعت در طول شبانه روز وقت صرف تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Qaemshahr Audiance Attitude to the Satelite TV Channels

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3

1 00

2 00

3 00

چکیده [English]

 
Audience is the main purpose of any media effort which have to be encouraged and then persuaded that media sends messages in accordance with his interest and need. This study aims at studying the most important media needs of audience in watching Persian-speaking channels. 458 residents of Qaemshahr were chosen based on purposeful sampling technique. This study is a survey which incorporates a researcher-developed questionnaire. Non-parametric techniques were used to analyze the data. The findings of the study show that the participants watch entertaining and didactic programs. Moreover, there are significant differences between audiences in terms of their needs. The hierarchy of their needs is emotional, cognitive, social, and political According to descriptive findings,Most of audiences watch satellite TVs at night. On the other hand, watching satellite TVs is more common among audiences with lower education (under diploma and diploma) and decreases when the level of education increase. Watching satellite TVs is more popular among women than men. Women spend 3-4 hours per day to watch satellite TVs but men usually spend 2-3 hours per day. According to Grinner, high consuming audiences are women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audiences
  • Need
  • use and gratification
  • satellite channels
  • atttitude
  • Qaemshahr