هنجارهای عفاف و حجاب اسلامی در سیما وسینما (تحلیل تطبیقی سیاست‌ها))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

چکیده

در این مقاله با توجه به نظریه‌های هنجاری رسانه‌ها به‌عنوان چارچوب نظری رابط ارزش‌ها و رسانه‌ها به بازشناسی عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و به‌خصوص ارتباطات جمعی با گردآوری کتابخانه‌ای پرداخته و سپس سیاست‌های اعلامی در موضوع عفاف و حجاب در رسانة ملی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با توجه به معیارهای اسلامی عفاف با روش نظریة بنیادی در حد مقوله‌بندی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج  برآمده از مقوله‌بندی آموزة عفاف اسلامی و روش تحلیل درونی و مقایسه‌ای سیاست‌ها، نشان می‌دهد در رسانة ملی هر چند سیاست‌ها به‌طور جزئی‌تر به این موضوع پرداخته‌اند اما به‌طور جامع به همة آموزه‌های عفاف اسلامی توجه نشده و سیاست‌های سینما نیز، فاقد بسیاری از مقوله‌های عفاف اسلامی است. در پایان به راهبردهایی در جهت تدوین سیاست‌های کارا و جامع اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Norms of Modesty in Television and Cinema (Omparative Analysis of Policies

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1
2
چکیده [English]

This paper presents normative theories of the media as a theoretical framework for the relationship between values and media for the recognition of Efaf[1]  in human communication, particularly in mass communications. Moreover, the declared policy on the issue of Efaf and Hijab in the national media and the Cinema division of the Ministry of Culture and Islamic Guidance were investigated through categorization according to the Islamic standards of Efaf using the grounded theory.
The results emerged from the categorization of Islamic Efaf and self-analysis and comparisons of policies indicate that although the national media policies have focused on this issue in detail, but have not fully considered all the aspects of the Islamic Efaf and policies of the cinema towards this issue have deficiency in many categories. Finally, guidelines for development of efficient and comprehensive strategies are outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human communication- Islam- Efaf- cinema- TV- policy