اولویت‌بندی شاخص‌ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام‌نور کرج

2 استادیار دانشگاه پیام نور یزد

3 دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این نوشتار شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موفقیت در بازاریابی کتاب‌های دانشگاهی است. با انجام مطالعه‌های مختلف و بررسی پیشینة موضوع، تصمیم‌های راهبردی و آمیختة بازاریابی به‌عنوان عوامل محیط داخلی و تکنولوژی و زمان نیز به‌عنوان عوامل محیط بیرونی تأثیرگذار کسب‌وکار در نظر گرفته شد. جامعة آماری، ناشران تهرانی و تعداد نمونة آماری 220 نفر می‌باشد. انتخاب ناشران به روش تصادفی ساده صورت گرفته و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. روایی پرسش‌نامه به‌طور صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از ضریب همبستگی اسپیرمن و فریدمن استفاده شده است. نتایج رتبه‌بندی عناصر به ترتیب: موقعیت‌یابی 048/6، محصول 876/5، زمان 621/5، مکان 308/5، فناوری 161/5، ترفیع 899/4، قیمت 694/4، هدف‌گذاری، 154/4 و بخش‌بندی 237/3 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Indices and Dimensions of Success in Marketing University Books

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3
1
2
3
چکیده [English]

The main purpose of this research is identifying and prioritizing the index of success in marketing university books by performing different researches and examining investigation records, strategic decisions combined with marketing, have been considered as inner environmental factors and technology and time have been considered as outer environmental factors affecting work. Publishers in Tehran build up the statistical society and the statistical sample consists a number of 220 people. The selection of publishers has been performed in a simple random manner and questionnaires have been used for the collection of data. The justifiability of the questionnaires are simulative and the reliability has been approved through Cronbach's Alpha coefficient and in order to analyze the research data, solidarity coefficient of Spearman and fridman have been used. The results of the ranking of elements are respectively as follows: positioning 6.048, product5.876, time5.621, place5.308, technology5.162, promotion4.899, price4.694, targeting4.154, and segmentation3.237.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • Marketing
  • university books