نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در فضای کنونی متأثر از گسترش نقش فزایندة رسانه‏ها و ابزارهای ارتباطی، تصور قالبی به‌عنوان یک مسئله قدیمی ابعاد جدیدی یافته و چالش‏های جدیدی را در حوزه‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجب شده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تصور قالبی و نقش رسانه‏ها در روابط بین گروه‏های هویتی مورد بررسی و سنجش (رویکردی پیمایشی) قرار گیرد. جامعة آماری این نوشتار شامل کلیة دانشجویان دانشگاه‌ تهران در سال تحصیلی 1390 تا 1391 می‏باشد. بر اساس یافته‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای، از بیشترین فراوانی در مقایسه با دیگر وسایل ارتباطی در خصوص ترویج ذهنیتی خاص نسبت به اقوام برخوردار است. تلویزیون داخلی، تلفن همراه و اینترنت نیز از سهم زیادی در این زمینه برخوردارند. در این میان، رادیو از فراوانی اندکی برخوردار است. بنابراین، با افزایش استفاده از رسانه‌های خارجی، میزان تصور قالبی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media, Stereotypes and the Relationship Btween Identity Groups Case Study Tehran University))

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

Many of our beliefs and attitudes of the past to affect the role of the media, newspapers, magazines, framed together.create or remove a particular thought into it. The paper said the main question: What factors influenced by stereotypes and prejudices are formed? Which one means of communication (satellite, internet, phone, TV, radio, press) in a certain mentality to promote ethnic and identity groups are more effective role? Inter- personal stereotype facilitate effective treatment, we act.Consequently, due to the extensive implications of these assumptions, analysis and evaluation of them is felt more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Prejudice
  • Identity
  • National Identity
  • social psychology