نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما

2 استادیار ارتباطات دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، بازنمایی مسائل و معضلات اجتماعی در فیلم‌های ایرانی برگزیده در سه جشنوارة برجستة بین‌المللی شامل کن، برلین و ونیز بررسی شده است. حجم نمونه، برابر با جامعة آماری و 20 فیلم برندة جایزه را دربر می‌گیرد. موضوع کلی و داستان فیلم‌ها حاکی است که در 3/12 درصد صحنه‌ها، محدودیت‌های اجتماعی زنان و دختران و در 6/6 درصد ناهنجاری‌های اجتماعی بازنمایی شده است. همچنین 13 فیلم با مسائل و مشکلات اجتماعی ایران ارتباط نداشته و سه فیلم با مسائل اجتماعی، سه فیلم با محدودیت‌های اجتماعی زنان و یک فیلم با تهیۀ موسیقی زیرزمینی مرتبط بوده‌اند. رویکرد 15 فیلم به مسائل اجتماعی، انتقادی ـ اصلاحی بوده و در سه فیلم چنین رویکردی مشاهده نشده است. همچنین در سه فیلم، مؤلفه‌های سیاه‌نمایی به‌طور کامل دیده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Representation of Social Problems in Iranian Movies Winning Internatioal Festivals Awards

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

چکیده [English]

The representation of social problems in Iranian movies winning internatioal festivals awards including Cannes, Berlin & Venice film festivals has been studied. The sample is equal to population and includes 20 movies winning awards. Based on movies themes & stories, at %12/3 of the scenes, social limits on women & teen girls, & at %6/6 of the scenes, social abnormalities have been represented. 13 of the movies are not related to social problems of Iran;  3 movies are related to social problems, 3 movies are related to social limits on women & 1 movie is focoused on illegal production of the music. The approach of 15 movies is critical- reformative & 3 of them are not critical- reformative. The elements of representing a dark image of Iran has been found in 3 movies too.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Movies
  • Iranian cinema
  • festivals
  • representation and social problems