استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس‌بوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.

2 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی .

چکیده

مقاله پیش‌رو به مطالعه شکل‌گیری فرهنگ و هویت فرهنگی جوانان با تمرکز بر تجارب و تعاملات آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی و استفاده از این شبکه‌ها در زندگی روزمره‌شان می‌پردازد. این مقاله حاصل کار پژوهشی بر روی کاربران جوان تهرانی عضو شبکه اجتماعی فیس‌بوک از تاریخ یک خرداد 1394 تا اوایل مهرماه 1394 است. در این مقالهاز روش مردم‌نگاری مجازی برای کشف تجارب زیسته و تعاملات جوانان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، معانی و مفاهیم‌ مرتبط با آن‌ها و همچنین دلایل و انگیزه‌های حضور جوانان در این شبکه‌ها استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش ضمن تشریح تجربه زیسته شبکه‌های اجتماعی و وضعیت استفاده‌های جوانان از این شبکه‌ها نشان می‌دهد که حضور در شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه زندگی روزمره امکان و فضایی برای شکل‌گیری نوع خاصی از هویت فرهنگی جوانی را فراهم می‌کند. ازاین‌رو مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگ جوانی عبارت‌اند از؛ واکنشی، فردگرایانه، فراجنسیتی، طبقاتی و مصرف‌گرا بودن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural logic of youth: use of social networks and formation of youth culture (Case of study: Tehran Youth Facebook users)

نویسندگان [English]

  • S M 1
  • M A 2
1 M
2 M
چکیده [English]

This article studies formation of youth culture and cultural identity by focusing on their experiences and interactions in virtual social networks and use of the networks in their daily lives. This article is the result of research work on Tehranian young users of Facebook social networking site that has been done since 22 May 2015 to early October 2015. In this paper, the method of virtual ethnography has been used to explore lived experiences of youth involvement and interactions with social networks, the meaning and concepts related to them as well as the reasons and motivations of young people in these networks. The results of this paper in addition to illustrating the lived experience of social networks and the situation of using youth of these networks shows that presence on social networks as everyday life, provides space or potential for youth to form spatial type of culture and cultural identity. The most important dimensions of youth culture includes: Being reactive, individualistic, trans-gender, class-base, and consumerist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • everyday life
  • lived experience of social networks
  • Cultural Identity
  • cultural logic of youth
منابع و مأخذ
 
بالِس، کریستوفر. «ذهنیت نسلی(دیدگاه‌های روانکاوانه درباره نسل‌ها)»، ترجمة حسین پاینده(1380). فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، شماره 19.
جلالی، رستم(1391). «نمونه‌گیری در روش کیفی»، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دوره 1، شماره 4.
دوران، بهزاد(1387). هویت اجتماعی و رویکردها و نظریه‌ها، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
ذکایی، محمدسعید(1386). جامعه‌شناسی جوانان ایران، تهران: انتشارات آگاه.
رضاییان، مجید(1393). «شبکه‌های اجتماعی؛ چالش در تعریف افکار عمومی». فصلنامه رسانه، شماره 94: 91-79.
شهابی، محمود و قدسی بیات(1391). «اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی». فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 20:85-61.
شهابی، محمود(1382). «انگیزه‌های استفاده از ویدئو در میان جوانان تهرانی». مجله نامه پژوهش 5: 108-81.
شهابی، محمود(1382). «جهانی‌شدن جوانی؛ خرده‌ فرهنگ‌های جوانان در عصر جهانی‌شدن». فصلنامه مطالعات جوانان، 5:22-2.
فاضلی، نعمت‌الله و حامد طالبیان(1391)، «مصرف فرهنگی و شکل نگرفتن هویت مجازی». فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 51،‌ پاییز 91.
فلیک، اووه(1392). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، چاپ ششم،‌ تهران: نشر نی.
میلز، سارا(1382). گفتمان، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
 
Awake. (2011, July). »What Should I know social networking?«. Part 1, pp. 24.25.
Awan, Fatimah. Gauntlet, David. (2013). »Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks in Their Everyday Lives«. London: Sage Publication.
Boyed, d.m. Ellison, n.b. (2007). »Social network sites: Definition, history, and scholarship«. Ournal ofComputer-Mediated Communication, 13(1), article 11.
Buckingham, D. Willett, R. (2006). Digital Generations: Children, Young People, and the NewMedia. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, NJ, 2006. pp. 337
Eyerman, Ron. Turner, Bryan S. (1998). »Outline of a Theory of Generations«. European Journal of Social Theory, July 1998 vol. 1 no. 1 91-106.
Lenhart, A. Purcell, K. Smith, A. & Zickuhr, K. (2010). »Social media & mobile internet use among teens and young adults«. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
O’Reilly, T. (2007). »What is web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software«. Communications & Strategies. 65, 17–37.