نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).fatemeh.lo83@gmail.com

2 استاد علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.sbastani@alzahra.ac.ir

3 استاد برنامه‌ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.M_farasatkhah@irphe.ir

4 دانشیار روان‌شناسی‌تربیتی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران. .ebrahimabadi@iscs.ac.ir

10.22083/jccs.2023.362674.3675

چکیده

مصرف رسانه‌های نوین یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فرهنگی در زندگی روزمره است. گسترش و رواج ارتباطات آنی و پیوسته به‌سرعت عرصه‌های مختلف زندگی روزمره را تحت‌‌تأثیر قرار داده است. امروزه حضور دائم فناوری‌های مجازی در محیط‌های دانشگاهی به‌سختی قابل‌انکار است. در این میان، دانشگاه نیز ماهیت و معنای پیشین خود را از دست داده است و همین امر به‌ویژه سبب تغییر در کارکرد و نسبت دانشگاه شده است. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین مجازی‌شدن کلاس درس و فرهنگ دانشگاهی در دوران کروناست. پارادایم پژوهش کمی و روش تحقیق، پیمایش بوده است. جامعۀ آماری تحقیق، دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سه دسته دانشگاه حضوری، نیمه‌حضوری و غیرحضوری است. حجم نمونه تحقیق برابر با 385 نفر می‌باشد. در این پژوهش ابتدا از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌‌ای و سپس از نمونه‌‌گیری احتمالی متناسب با حجم استفاده شده است. مدل پژوهش با استفاده از نرم­افزار لیزرل آزمون شد. نتایج بیانگر آن است که فرایند مجازی‌شدن از طریق تأثیر بر متغیر ارتباطات به عنوان متغیر میانی بر فرهنگ دانشگاهی و ابعاد آن همچون سبک زندگی، فرهنگ سازمانی و ... تأثیر معناداری دارد. باید گفت، ارتباطات واسطه‌ای است که بین مجازی‌شدن و ابعاد مختلف فرهنگ دانشگاهی میانجی‌گری می‌کند. آنچه از یافته­‌ها برداشت می­شود این است که این فرایند، دگرگونی بنیادینی را در تعاملات و ارتباطات انسانی ایجاد کرده است و این دگرگونی در تعاملات به سایر ابعاد زندگی و فرهنگ دانشگاهی نیز سرایت کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtualization of the Classroom and University Culture

نویسندگان [English]

  • fatemeh lolaee 1
  • susan bastani 2
  • maghsood farasatkhah 3
  • hossein ebrahimabadi 4

1 PHD Candidate of cultural Sociology, Iranian Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran.(Corresponding Author). Email: fatemeh.lo83@gmail.com

2 Professor of Social Sciences, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University. Email:Sbastani@alzahra.ac.ir

3 Professor of higher education Planning, higher education Planning Department. Institute for research and Planning in Higher education, Tehran. Iran. Email:M_farasatkhah@irphe.ir

4 Associate Professor of psychology, Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran. Email:ebrahimabadi@iscs.ac.ir

چکیده [English]

Using new media is one of the most important cultural issues in everyday life. The expansion and prevalence of instant and continuous communication has rapidly affected various fields of daily life. The permanent presence of virtual technologies in academic environments can hardly be denied. Meanwhile, the university has also lost its previous nature and meaning. This has especially caused a change in the function of universities in relation to the society and other social entities. The purpose of the present study is to investigate the relationship between classroom virtualization and university culture during Covid-19 Situation. The study has a quantitative paradigm and its research method is a survey. The population of the research consists of 385 students of the state universities of Tehran in three categories of face-to face, semi online and online university courses. Cluster Random Sampling and Probabilistic Sampling in proportion to the number of population have been used. The research model was tested using Lisrel software. The results show that the process of virtualization has an influence on the communication as an intermediate variable and it thus has a significant effect on the university culture and its dimensions such as lifestyle, organizational culture, etc. In other words, communication is an intermediary that mediates between virtualization and dimensions of university culture. It can be concluded from the findings that the process of virtualization has created a fundamental change in human interactions and communication and this transformation in human interactions has also spread to other aspects of university life and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtualization
  • Communication
  • Organizational Culture
  • lifestyle
منابع و مآخذ
ابراهیم‌آبادی، حسین(1392). تاملی بر نسبت میان فناوری‌های اطلاعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 6 (4)، 106-83.    doi: 10.7508/ijcr.2013.24.004
اصغری، فیروزه(1400). واکاوی فرهنگ دانشگاهی در موسسات آموزش عالی ایران براساس نظریه داده‌بنیاد. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. سال سیزدهم، 13(4)، 117-85.  doi:10.22035/jicr.2021.2494.2926
باستانی، سوسن؛ خانیکی، هادی؛ ارکان‌زاده یزدی، سعید(1399). نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جادررفتگی شبکه رسانه‌ها. فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، 21(49)، 31-7. doi: 10.22083/jccs.2019.126933.2401
ذاکر صالحی، غلامرضا؛ نظریان، زهرا(1393). جایگاه فرهنگ دانشگاهی و الزامات نهادی علم در زندگی دانشجویی. دو فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، 1(3)، 69-33.
ذوالفقاریان، مهسا؛ امین بیدختی، علی‌اکبر؛ جعفری، سکینه(1397). رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(40)، 204-181.     doi: 10.22034/jiera.2018.65182
صباغیان، علی.(1390). هویت در فضای مجازی، در کتاب فضای مجازی: ملاحظات اخلاقی، حقوقی و اجتماعی (زیر نظر یونس شکرخواه). تهران: دانشگاه تهران.
عرفان‌منش، ایمان(1400). روابط قدرت در تعاملات استاد- دانشجو در بافتار کلاس‌های مجازی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 12(1)، 268-239.   doi: 10.22059/ijsp.2021.84972
عزیزی، فرید؛ محمدی بلبان آباد، زبیر؛ باقری، حسین(1400). جستاری بر تجربه‌های زیستۀ استادان و دانشجویان در کلاس‌های مجازی در دوره کرونا؛ مطالعه موردی دانشگاه کردستان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 14(3)، 149-119.
doi: 10.22035/jicr.2022.2819.3192
فاضلی، نعمت‌الله(1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا. انسان‌شناسی، 2(3)، 132-93.
فاضلی، نعمت‌الله(1387). فرهنگ و دانشگاه. تهران: ثالث.
فراستخواه، مقصود(1389). دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی. تهران: نشر نی.
میرزایی، حسین(1399). جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
همتی، رضا؛ اصلانی، شهناز(1394). عوامل مؤثر شکل‌گیری هویت دانشگاهی دانشجویان با تأکید بر نقش اینترنت. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21(3)، 149-121.
Al-Rahmi, W, & Othman, M. (2013). The impact of social media use on academic performance among university students: A pilot study. Journal of information systems research and innovation4 (12), 1-10.
Amir, L. R., Tanti, I., Maharani, D. A., Wimardhani, Y. S., Julia, V., Sulijaya, B., & Puspitawati, R. (2020). Student perspective of classroom and distance learning during COVID-19 pandemic in the undergraduate dental study program Universitas Indonesia. BMC medical education, 20(1), 1-8.
Brey, P. (2003). Ethical issues for the virtual university. Rep. cEVU Proj.(EuroPACE/European Comm. To Appear online www. cevu. org, pp. 1–25.
Bragg, A. K. (1976). The Socialization Process in Higher Education. ERIC/Higher Education Research Report No. 7.
Brick, J., Herke, M., & Wong, D. (2020). Academic culture: A student's guide to studying at university. South Yarra, Vic: Bloomsbury Publishing.
Castells, M. (2004). The network society: A cross-cultural perspective. University of Southern California, Los Angeles, US: Edward Elgar Publishing.
Dreyfus, H. L. (2013). On the internet. London: Routledge.
Gamson, Z. F. (1966). Utilitarian and normative orientations toward education. Sociology of education, 46-73. doi:10.2307/2111823
Goode, J. (2010). The digital identity divide: how technology knowledge impacts college students. New media & society. 12(3), 497-513. doi:10.1177/1461444809343
González-Nieto, N. A., García-Hernández, C., & Espinosa-Meneses, M. (2021). School culture and digital technologies: Educational practices at universities within the context of the covid-19 pandemic. Future Internet. 13(10), 246. doi.org/10.3390/fi13100246
Henderson, M., Selwyn, N., & Aston, R. (2017). What works and why? Student perceptions of ‘useful’digital technology in university teaching and learning. Studies in higher education. 42(8), 1567-1579. Doi:10.1080/03075079.2015.1007946
Jefferson, R. N., & Arnold, L. W. (2009). Effects of Virtual Education on Academic Culture: Perceived Advantages and Disadvantages. Online Submission. 6(3), 61-66.
Mesch, GS. (2015). New Media and Social Capital. Encyclopedia of the So-
cial & Behavioral Sciences, Pages 782–786.
Meadows, A.J. nd buckle.(1992). Changing communication activities in the birth scientific community .Journal of documentation. 48(3):276-290. Doi:10.1108/eb026898
Mulkay, M. J. (1976). Norms and ideology in science. Social science information. 15(4-5), 637-656.
Pfeffer, T. (2011). Virtualization of universities: Digital media and the organization of higher education institutions. Vienna: Springer Science & Business Media.
Rampai, N., & Sopeerak, S. (2011). The Development Model of Knowledge Management via Web-Based Learning to Enhance Pre-Service Teacher's Competency. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 10(3), 249-254.
Selwyn, N. (2014). Digital technology and the contemporary university: Degrees of digitization. London:Routledge.
Shen, X., & Tian, X. (2012). Academic Culture and Campus Culture of Universities. Higher education studies. 2(2), 61-65. Doi:10.5539/hes.v2n2p61.
Sułkowski, Ł., Seliga, R., & Woźniak, A. (2017). Quality culture in Polish higher education institutions: multi-paradigmatic perspective. Frankfurt am Main : Peter Lang.
Sulkowski, L., Wozniak, A., & Seliga, R. (2019). Organizational identity of university in merger process. Economic and Social Development. 756-762. https://www.researchgate.net/profile/Elshan.
Stroińska, E., & Trippner-Hrabi, J. Virtualization of academic teachers work. In ICoM 2018 8th International vonferance on management (p. 591).https://www.researchgate.net/profile/Gabor
Travis, J. E., & Price, K. F. (2005). Instructional culture and distance learning. Journal of Faculty Development, 20(2), 99-104.