نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. mahtabraziee@gmail.com

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول) ehsan5171@gmail.com

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ashekarbeugister@gmail.com

چکیده

سبک زندگی می­تواند در افراد، فرهنگ­ها و جوامع مختلف به­عنوان یک امر برساختی باشد زیرا مبتنی بر تجربه زیسته و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرد فرد افراد جامعه است. نسل وای که در ایران برابر با شروع دهه شصت تا آغاز دهه هشتاد است تحت تأثیر شرایط جامعه در آن دو دهه سبک زندگی متفاوت از نسل قبل و بعد از خود دارد؛ بنابراین اینک این سؤال مطرح می‌شود که برساخت معنایی سبک زندگی زنان نسل وای شهر تهران چیست و چه پیامدهای در پی دارد؟ رویکرد این پژوهش کیفی و با روش نظریه داده بنیاد است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش حاصل مصاحبه نیمه ساختار­یافته با 21 نفر از زنان جوان ساکن شهر تهران که جزء نسل وای بودند، به روش انتخاب هدفمند و در دسترس انجام شد. تعیین تعداد مشارکت­کنندگان با رسیدن به مرحله اشباع نظری، مشخص شده است. پژوهش حاضر، از بین 21 مصاحبه شامل، 803 داده خام که بعد از بررسی مفاهیم تکرار شده به 384 دلالت مفهومی، 60 مقوله محوری، 14 مقوله انتخابی استخراج شده است. بر اساس یافته­های پژوهش، پدیده انتخابی «ره‌آوردهای نسلی» به‌عنوان پارادایم اصلی انتخاب گردید. از علل این پدیده، نگرش مدرن و حاکمیت گفتمان مجازی و پذیرش نسبی ساختارها است که پیامد آن ایجاد سبک زندگی نیمه سنتی و رسیدن به سبک دلخواه زندگی است. زنان نسل وای، زنانی متفاوت از نسل پیشین هستند. آن­ها با ایجاد تغییراتی در سبک زندگی سنتی حاکم بر جامعه، یک سبک زندگی نیمه سنتی و نیمه مدرن را به وجود آورده­اند. مهم­ترین مشخصه این زنان، تلاش آن­ها برای کسب استقلال مالی قبل از ازدواج است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Meaning Structure of the Lifestyle of the Women of the "Y" Generation in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahtab Razie 1
  • Ehsan Rahmani Khalili 2
  • Aliyeh Shekar beygi 3

1 PhD Student in Sociology, Islamic Azad University, Tehran Markazi Branch, Tehran, Iran. mahtabraziee@gmail.com

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author) ehsan5171@gmail.com

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ashekarbeugister@gmail.com

چکیده [English]

Lifestyle can be constructed in different people, cultures and societies because it is based on the lived experience and social, cultural and economic conditions of the individual members of the society. Generation Y, which in Iran is equal to the beginning of the sixties to the beginning of the eighties, is influenced by the conditions of society in those two decades and has a different lifestyle from the generation before and after it. So now the question is raised, what is the meaning of the life style of women of the generation in Tehran? The method of this data theory is the foundation. The data required for this research is the result of a semi-structured interview with 21 young women living in Tehran who were part of the “Y” generation. The method of selecting the participants is purposeful and available and determining their number upon reaching the saturation stage has been specified. The findings of this research three central phenomenon "preferred individualism" and "economic independence" and" Selective cultural style"were chosen as central phenomena and the selective phenomenon of "generational expectations" was chosen as the main paradigm. One of the causes of this phenomenon is the modern attitude and the dominance of virtual discourse and Relative acceptance of structures, which results in the creation of a semi-traditional lifestyle and achieving the desired lifestyle. The women of the Y generation are different women from the previous generation. By making changes in the traditional lifestyle of the society, they have created a semi-traditional and semi-modern lifestyle. The most important characteristic of these women is their efforts to gain financial independence before marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation Y
  • Lifestyle
  • Governance of Virtual Discourse
  • Preferred Lifestyle
منابع و مأخذ
آجیلی، هادی، بیکی، مهدی.(۱۳۹۳). کالبدشکافی سبک زندگی در جامعه سرمایه‌داری. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، ویژه‌نامه (سبک زندگی)، 4(13)، 110- 81DOI.org/10.22054/qccpc.2013.6086 
ابراهیمی، هاجر، مطلبی، داریوش، باب­الحوائجی، فهیمه، حریری، نجلا.(1401). مؤلفه­های نشر حرفه­ای و پیامدهای حرفه­ای نبودن نشر ایران؛ با رویکرد نظریه داده بنیاد. فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 23(60)، 287- 261.
ازکیا، مصطفی و ایمانی جاجرمی، حسین.(1390). روش‌های کاربردی تحقیق کاربرد نظریه بنیانی، تهران: کیهان.
اشتراوس، انسلم و جولیت، کوربین.(1401). مبانی پژوهشی کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
باکاک، رابرت.(1398). مصرف، ترجمۀ خسرو صبری، تهران: شیرازه کتاب ما.
چنی، دیوید.(1395). تغییر فرهنگی و زندگی هر روزه، ترجمۀ افشین خاکباز، تهران: نشر شهر.
رحمت‌آبادی، الهام؛ آقا بخشی، حبیب.(۱۳۸۵). سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 5(20)، 235- 256.
رودی، غلامعلی، افشین، موسوی چلک، ضیایی، ثریا و شریف مقدم، هادی.(١٣٩٨). الگوی پارادایمی تسهیم دانش ضمنی در دانشگاه‌های ایران: از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی با رویکرد گرندد تئوری، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(2)، 64- 44. DOI: 10.22067/RIIS.V0I0.8132
روشه، گی.(1395). تغییرات اجتماعی، ترجمۀ منصور وثوقی، تهران: نی.
طالب­پور، اکبر، بیرانوند، معصومه.(1401). مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران، فصلنامه مطالعات زن و خانواده، 10(1)، 35- 10. DOI: 10.22051/JWFS.2022.38040.2783
عسگری، محبوبه، جهانبخش، اسماعیل، محمدی، اصغر.(1399). سبک زندگی و فردگرایی زنان در شیراز، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 18(2)، 230- 216.
کرایب، یان.(1400). نظریه جامعه­شناسی کلاسیک، ترجمۀ شهناز مسی پرست، تهران: آگه.
محمدی، سارا.(1400). تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان با تأکید بر سبک زندگی(مطالعه موردی: زنان 18 تا 45 ساله شهر سنندج)، رساله دکتری، رشته جامعه‌شناسی ـ مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی.
محمدپور، احمد (١٣٩٠). روش تحقیق کیفی، تهران: جامعه‌شناسان.
میرزایی، خلیل.(1401). کیفی پژوهی پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی، انتشارات فوژان، سال اول، چاپ اول، جلد اول.
نیازی، محسن، شاطریان، محسن، پاک­زمان قمی، محمدامین.(1395). دین خانواده؛ بررسی تفاوت نسلی در دینداری در بین خانواده‌های روحانی و غیرروحانی شهر قم، معرفت فرهنگی اجتماعی، 8(1)، 66- 47.
وبر ماکس.(1396). مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، بخشی از مجموعۀ اقتصاد و جامعه، مترجم: احمد صدارتی، ناشر: مرکز.
وبلن، تورستین.(۱۳۹6). نظریه طبقه تن‌آسا، ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.
هاشم­پور صادقیان، مریم.(1400). فضای مجازی، فضای واقعی و سلامت: مطالعه رابطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی آنلاین و آفلاین با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت زنان و مردان 65-18 سال در شهر شیراز، رساله دکتری، رشته جامعه‌شناسی ـ مسائل اجتماعی ایران،  دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.
Brooks, A. C. (2996). Generations and the future of association participation. Chicago: William E. Smith Institute for Association Research.
Huntley, Rebecca. (2996). The world according to Y: Inside the new adult generation. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
Moradi, M., & Miralmasi, A. (2020). Pragmatic research method (1st ed.). School of quantitative and qualitative research. https://analysisacademy.com/
Nagela  Ineke and Yannick Lemel(2019),The effects of parents’ lifestyle on their children’s status attainment and lifestyle in the Netherlands, Poetics, Oxford Advanced Leraner’s Dictionary.
Rasmus HenriksenKlokkerMads Meier Jæger(2022), Family background and cultural lifestyles: Multigenerational associations, In Press, Corrected ProofWhat are Corrected Proof articles?, Poetics, Available online 23 February 2022, 101662. Volume 74, June 2019, 101357.
Strauss,A.&Corbin,J.(2014). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Second Edition. London:Sage.
Tulgan, Bruce. (2916). The Great Generational Shift: The Emerging Post-Boomer Workforce. New Haven, CT, United States, RainmakerThinking, Inc.
Yoshiaki Somekawa,Takahiro Miura hook Katsumata (2019), The relationships among frailty index, various physical, psychological, lifestyle related factors, and social connections in Japanese elderly women, Maturitas,Volume 124, June 2019, Page 158.