مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و سواد رسانه‌ای در جوانان 18 تا 34 ساله شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران‌(نویسنده مسئول) mahnazjalili@alumni.ut.ac.ir

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران. zariaghazadeh49@gmail.com

چکیده

سواد رسانه‌ای، نوعی درک مبتنی بر مهارت است که به‌وسیله آن، می‌توان رسانه‌ها و انواع تولیدات آن را شناخت و از یکدیگر تفکیک نمود. این امر به عوامل متعددی همچون سرمایه فرهنگی افراد، متکی است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و سواد رسانه‌ای در میان جوانان شهر تهران است که از نظریات بوردیو درزمینۀ سرمایه فرهنگی و هابز، تامن و پاتر و شکاف آگاهی درزمینۀ سواد رسانه‌ای، استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود. جامعۀ آماری شامل جوانان 18 تا 35 ساله ساکن شهر تهران در سال 1400 است که 386 نفر برای نمونه اصلی پژوهش با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند تا بررسی شود که آیا بین سرمایه فرهنگی و سواد رسانه‌ای در میان جوانان شهر تهران، رابطه‌ای وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، سرمایۀ فرهنگی جامعۀ آماری (شامل: سرمایه‌های فرهنگی عینیت یافته، تجسم‌یافته و نهادینه‌شده)، نزدیک به متوسط است. سواد رسانه‌ای پاسخگویان که از جمع نتایج مؤلفه‌های (دسترسی، تحلیل، ارزیابی و تولید محتوای رسانه‌ای) به‌دست‌آمده است، کمی بالاتر از حد متوسط است. میان سواد رسانه‌ای و سرمایه فرهنگی متجسد و عینیت‌یافتۀ جوانان، رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد، اما میان سواد رسانه‌ای و سرمایۀ فرهنگی نهادینه شده، رابطۀ معناداری وجود ندارد. همچنین میان جنسیت، تأهل و سطح درآمد با سواد رسانه‌ای، رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study in the Field of Communication between Cultural Capital and Media Literacy among Young People Aged 18-34 in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Jalili 1
  • Zahra Mirzaagha 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payam Noor University, Karaj, Iran (corresponding author) mahnazhalili@alumni.ut.ac.ir
2 Master degree in sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran.zariaghazadeh49@gmail.com
چکیده [English]

Media literacy is a kind of understanding based on skill that used to recognize and separate media and its types of production. It depends on various factors such as individuals’ cultural capital. The main purpose of this study is to review, communication between Cultural capital and Media literacy among young people aged 18-34 in Tehran and in this case used Bourdieu's ideas about cultural capital and Hobbes, Thoman and Potter and the gap of awareness in the field of media literacy. Research methods were survey and tools for data gathering was questionnaire. And statistical population including: young people aged (18-35) from Tehran in 2021 and only 386 of them selected as the main sample of this study by Quota sampling method. To find a proper answer for this question, (whether there is any communication between cultural capital and Media Literacy among young people in Tehran) Results indicated that the cultural capital of this population including: (Objectified, Embodied and Institutionalized cultural capitals,) which it is close to average. Many respondents’ media literacy that obtained by the sum of the results of these components including (availability, analysis, Production of media content) that all was upper than average) Between Media literacy, and institutionalized & embodied cultural capital there is a kind of direct and meaningful communication. Reversely, there is not any meaningful communication between Media literacy and institutionalized cultural capital. Also, between genders, marital status, income with Media literacy there is not any communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • Youths
  • Cultural capital
منابع و مآخذ:
پاتر، دبیلیو جیمز.(1391). بازشناسی رسانه­‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمۀ امیر یزدیان، پیام آزادی و منا نادعلی). قم: مرکز پژوهش­های اسلامی صداوسیما.
دلاور، علی، خانیکی، هادی و شاه­حسینی، وحیده.(1394). مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه‌ای برای دانش­آموزان پایه چهارم ابتدایی. فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، 4 (16)، 41-11.                                 DOR 20.1001.1.38552322.1395.4.16.1.8
رضایی، محمد و تشویق، فاطمه.(1392). بازخوانی سنجه­های سرمایه فرهنگی. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 2(1)، 35-9.
روح الامینی، محمود. (1374). زمینه فرهنگ جامعه­شناسی. تهران: مرکز چاپ و انتشار دانشگاه تهران.
شارع‌پور، محمود، خوش­فر، علامرضا.(1381). رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان؛ مطالعه موردی شهر تهران. نامه انجمن جامعه شناسی ایران، 3(20)، 147-133.
شکرخواه، یونس.(1388). سواد رسانه‌ای چیست؟. تهران: نشر همشهری.
طلوعی، علی.(1391). سواد رسانه‌ای، درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه­ها.
قاسمی، طهمورث.(1385). آموزش سواد رسانه‌ای. فصلنامه پژوهش و سنجش، 4 (17).
 
Dobrzyiska. M, Strzabonska. A, (2011), Kompetencje Jako Prezejaw kapitalu ludzkiego (in:) Bilans kapitalu ludzkiego w polsce, Raport Podsumowujacy pierwsza edycje badan, realizowana w 2010 r., polska Agenja Rozwoju przedsiebiorczosci, Warszawa.
Hobbs, Renee, (2003), " Measuring the acquisition of Media Literacy skills', Reading research quarterly
Potter, w. James Media litracy. (2005), Sage publication. Thousand Oaks, California.
Zhong, H.L, ( 2015), Education of Media Literacy and Ideology & politics , creative Education, 6, 2422-2426.