نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س). r.kazemi502@gmail.com

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع). s.m.emamy@isu.ac.ir

3 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول). bahar-p@alzahra.ac.ir

10.22083/jccs.2023.388029.3718

چکیده

تمایل فطری انسان‌ها به داشتن نگاه معنادار به جهان اطراف و فرار از پوچی موجب شده دین به‌عنوان عاملی برای معنابخشی به زندگی، نگرشی جدید و معنادار به زندگی را پدید آورد. این رهیافت با ارائه تفسیری نوظهور از انسان و دین و نیز ارتباط آن دو، درصدد شناخت انسان و ابعاد دین‌ از بینش و اعتقادات تا رفتار و عادات و آداب دینی است. مناسک دینی به‌مثابه عاملی جهت ارتباط و اتحاد افراد، نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار هویتی ـ فرهنگی ـ اجتماعی را دارا بوده است. سوره مبارکه حج به‌عنوان کانون تمرکز مناسک قرآنی، دربرگیرنده گزاره‌های دینی فرهنگ‌ساز در ابعاد مختلف همچون: سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بوده که هریک ریشه در ظهورات و بطون آیات داشته است. بر اساس این مهم پژوهش حاضر باهدف استخراج آموزه‌های فرهنگی مناسک، با روش تحلیلی ـ توصیفی و تکیه‌بر رویکرد استنطاقی، درصدد تحلیل کارکردی آموزه‌های فرهنگی این سوره و تبیین تقابل کارکردی منسک حج با دوران جاهلیت بوده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بوده که در سوره حج، با گزاره‌های مفهومیِ اصلاح آسیب‌ها و انحرافات فرهنگی مناسک مواجهیم که در رأس این اصلاحات بازگرداندن تقوا به‌مثابه اتحاد دنیاداری و دینداری به مناسک مورد توجه قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Combination of Exterior and Interior in the Quranic theory of Rites Determining the Cultural teachings of Surah Mubaraka Hajj

نویسندگان [English]

  • najme kazemi 1
  • seyed majid emami 2
  • بهارزاده baharzadeh 3

1 p.h.d student of Qur'anic and Hadith Sciences of Al-Zahra University. Email:r.kazemi502@gmail.com

2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication, Imam Sadegh University. Email:s.m.emamy@isu.ac.ir

3 Associate Professor of Theology Faculty of Al-Zahra University (Corresponding Author). Email:bahar-p@ alzahra.ac.ir

چکیده [English]

 
The natural desire of humans to have a meaningful view of the surrounding world and to escape from emptiness has caused religion to create a new and meaningful attitude to life as a factor in giving meaning to life. This approach, by presenting an emerging interpretation of man and religion, as well as the relationship between the two, seeks to understand man and the dimensions of religion, from vision and beliefs to behavior, habits, and religious customs. Religious rituals, as a factor for communication and unity of people have a decisive role in the social-cultural-identity structure. Surah Mubarakah Hajj, as the focus of Quranic rituals, includes culturally creating religious propositions in different dimensions such as politics, economy, culture, etc., each of which has its roots in the revelations and contents of the verses. Based on this importance, the current research aims to extract the cultural teachings of the rituals, with the analytical-descriptive method and relying on the inferential approach, it has tried to analyze the functionality of the cultural teachings of this surah and to explain the functional comparison of the rituals of Hajj with the era of Jahiliya. The findings of the research indicated that in Surah Hajj, we are faced with the conceptual propositions of correcting the harms and cultural deviations of rituals, and at the head of these reforms, restoring piety as a union of worldliness and religion to ritual has been taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rituals
  • Hajj Surah
  • Cultural Religion
  • Religious Culture
منابع و مآخذ
قرآن کریم
ابن عطیه، عبدالحق بن غالب(1422 ق). المحرر الوجیز فی کتاب العزیز، بیروت: دارالکتب علمیه.
ابن هشام، عبد­الملک(۱۳۷۵). السیره النبویه، بیروت: دارالوفاق.
احمد بن فارس، ابن فارس(1404 ق). معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏.
ایازی، سید محمدعلی(1368). نگاهى به تفاسیر موضوعى معاصر، کیهان اندیشه، شماره ٢٨.
آلوسی، سید محمود(1415 ق). روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه.
بخارى، محمد بن اسماعیل(1401 ق). صحیح البخارى. بیروت: دارالفکر.
بهمنی، سعید(1399). خوانش انتقادی استنطاق و کاربست آن در نظریة شهید صدر پیرامون سنت‌های تاریخ در قرآن، پژوهش‌های قرآنی، 25 (95)، 48-29.   doi: 10.22081/JQR.2019.54320.2523
ثعالبى، عبدالرحمان بن محمد(1418 ق). تفسیر الثعالبى (الجواهر الحسان)، تحقیق عبدالفتاح ابوسنة و همکارن، بیروت: داراحیاء التراث العربى.
جصاص، احمد بن على رازى(1415 ق). احکام القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه.
جمشیدی­ها، غلامرضا و قبادی، علیرضا(1386). تحلیل جامعه‌شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا، فصلنامه تاریخ اسلام، 8 (30)، 60-37.
جوادی آملی، عبدالله(1388). تسنیم، قم: مرکز نشر اسراء، قم.
رودنبولز، اریک دبلیو(1387). ارتباطات آیینی از گفتگوهای روزمره تا جشن‌های رسانه‌ای شده، ترجمۀ عبدالله گیویان، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
زمخشرى، محمود بن عمر(1417 ق). الفائق فى غریب الحدیث، بیروت: دارالکتب العلمیة.
سیوطى، جلال‌الدین(1365). الدر الماثور فی التفسیر الماثور، جده: دارالمعرفه.
صدر، سید محمدباقر(بی­تا). المدرسه القرآنیه، قم: انتشارات دارالصدر.
صدوق، محمد بن علی(1404 ق). عیون أخبار الرضا (ع)، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
طباطبایی، سیدمحمد، رسولی، محمدرضا، عقیلی، سیدوحید و مجیدی قهرودی، نسیم(1402). ابعاد ارتباطی مناسک در جهان معاصر: فراگرد ارتباطی در راهپیمایی اربعین، فصلنامه‌ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 24(61)، 32-7. doi: 10.22083/jccs.2022.338284.3588
طباطبایی، محمدحسین(1374). المیزان فی تفسیرالقرآن. ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
الطبرانی، أبوالقاسم سلیمان بن أحمد(1415 ق). المعجم الأوسط، تحقیق ابراهیم حسینى، قاهره: دارالحرمین.
طبرسی، فضل بن حسن(1360). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن (چاپ اول)، تهران: انتشارات فراهانی.
طوسى، محمد بن حسن.(1409 ق). التبیان فى تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر عاملى، قم: مکتب الاعلام الاسلامى.
طوسى، محمد بن حسن‏. التبیان فى تفسیر القرآن، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربى‏. بی‌تا.
غیاثی، هادی، برزویی، محمدرضا و نصیری، امید.(1400). واکاوی اثرهای مناسک دینی در زیست خانوادگی؛ مورد مطالعه آیین پیاده‌روی زیارت اربعین حسینی، فصلنامه‌ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 22(56)، 240-219. doi.org/10.22083/jccs.2020.226194.3048
فخررازی، محمدبن‌عمر(1420 ق). مفاتیح الغیب، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
فضل‌الله، سیدمحمدحسین‏(1419 ق). تفسیر من وحى القرآن‏، بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر.
کلینى، محمد بن یعقوب(1388). الکافى، به تحقیق على‌اکبر غفارى، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مجلسى، محمدباقر بن محمدتقی(1422 ق). زاد المعاد، بیروت: موسسة الأعلمی للمطبوعات.
مسلم(1407 ق). صحیح مسلم بشرح النووى، بیروت: دارالکتاب العربى.
مصطفوی تبریزی، حس.(1416 ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مک اولیف، جین دَمن(1392). دائرةالمعارف قرآن (جلد اول آ-ب). ترجمۀ حسین خندق‌آبادی و همکاران، تهران: انتشارات حکمت.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران(1374). تفسیر نمونه (چاپ اول)، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
نجفی خمینی، محمدجواد(۱۳۹۸). تفسیر آسان، تهران: انتشارات اسلامیه.
نسائى، احمد بن شعیب(1348). سنن النسائى، بیروت: دارالفکر.
نیشابورى، مسلم بن حجاج(بی­تا). الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر.