نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران (نویسنده مسئول) Mo.heidarih@iau.ac.ir

2 گروه مدیریت دولتی و خط مشی‌گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانvah.araei@iauctb.ac.ir

3 گروه مدیریت دولتی و خط مشی‌گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران m.eslami@iauctb.ac.ir

10.22083/jccs.2023.395469.3737

چکیده

در دنیای مبتنی بر فضای دیجیتال و عصر ارتباطات الکترونیکی و مجازی، رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی ضمن اینکه نقش منابع خبری را برای اکثر اطلاعات و داده‌های مالی ایفا می‌کنند، مشکل عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی را تنظیم، تعدیل و توسعه بازارها را تقویت می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر خط‌مشی و تصمیمات سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است. جامعۀ هدف، بر اساس یک بررسی در سال 1400 بین 420 دانشجوی دارای تجربه سرمایه‌گذاری بازارهای مالی انجام شد که به روش نمونه‌گیری هدفمند و غیرتصادفی انتخاب و پس از جمع‌آوری، 200 نطرسنجی با استفاده از مدل لوجیت مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) رسانه‌های جمعی منجر به ایجاد نوسانات در تصمیمات و خط‌مشی سرمایه‌گذاران می‌شود و بر تصمیمات آن‌ها تأثیر می‌گذارد؛ ب) در شرایط کسادی و وجود بحران در بازارهای مالی، تأثیر و ضریب نفوذ رسانه‌های خبری بیشتر از رسانه‌های اجتماعی و تخصصی است؛ ج) درحالی‌که در شرایط وجود رونق در بازارهای مالی تنها، برای تعدیل و انجام اصلاحات در بازارهای مالی، تأثیر رسانه‌های خبری بیشتر از رسانه‌های اجتماعی و تخصصی است؛ د) گزارش‌های خبری رسانه‌ایی اصولاً دارای تأثیر نامتقارن است به این معنا که در شرایط رونق بازار، سرمایه‌گذاران توجه بیشتری به گزارش‌های خوش‌بینانه دارند و از گزارش‌هایی که دارای سیگنال‌های منفی هستند، چشم‌پوشی می‌کنند. در مقابل، در شرایط کسادی و نبود رونق در بازار، سرمایه‌گذاران نسبت به گزارش‌های رسانه‌ایی بدبینانه آسیب‌پذیرتر هستند و گزارش‌هایی با اطلاعات فعال تأثیر قابل توجه و معنی‌داری بر تصمیمات آنان نمی‌گذارد با این حال سرمایه‌گذاران بازارهای مالی لازم است، نسبت به آموختن سواد رسانه‌ایی در کنار سواد مالی جهت تشخیص اخبار واقعی از اخبار کذب و دروغین اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Media and Social and Virtual Networks on the Policies and Decisions of Financial Markets Investors

نویسندگان [English]

  • mostafa heidari haratemeh 1
  • Vahid Araei 2
  • seyed mahmod eslami 3

1 Mostafa Heidari Haratemeh, Department of Economics, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran (Corresponding Author). Email: Mo.heidarih@iau.ac.ir

2 Department of Public Administration and Public Policy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: vah.araei@iauctb.ac.ir

3 Department of Public Administration and Public Policy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: m.eslami@iauctb.ac.ir

چکیده [English]

In the world based on the digital space and the era of electronic and virtual communications, mass media and social networks, while playing the role of news sources for most financial information and data, regulate the problem of information asymmetry between investors and financial markets. It strengthens the adjustment and development of markets. The purpose of this study is to investigate the influence of mass media on the policy and tendencies of financial market investors. The target population was based on a survey in 2021 among 420 students with investment experience in the financial markets, which was selected by purposeful and non-random sampling and after collecting, 200 questionnaires were analyzed using the logit model. The results showed: a) Mass media leads to fluctuations in investors' tendencies and policies and affects their decisions. b) In the conditions of recession and crisis in the financial markets, the impact and penetration rate of news media is more than social and specialized media. c) while in the conditions of prosperity in the financial markets only, to adjust and carry out reforms in the stock market, the influence of news media is more than social and specialized media d) media news reports basically have an asymmetric effect in the sense that In conditions of market boom, investors pay more attention to optimistic reports and ignore reports that have negative signals. On the other hand, in the conditions of recession and lack of prosperity in the market, investors are more vulnerable to pessimistic media reports, and reports with active information do not have a significant and meaningful impact on their decisions. However, financial markets investors need to learn media literacy along with financial literacy in order to distinguish real news from fake news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Markets
  • Mass edia
  • Investor's Decisions and Tendencies
  • Social Networks
منابع و مأخذ
حیدری هراتمه، مصطفی(1398). بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما. (VG) دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(41)، 112-101.
حیدری هراتمه، مصطفی(1396). بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از فرصت‌های سرمایه گذاری بر بازده سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 8(30)، 200-185.
 
Baker, M. and J. Wurgler )2006(, “Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns. Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
Baker, M. and J.Wurgler )2007(, “Investor Sentiment in the Stock Market. Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-151.
Baker, M. J. Wurgler and Y. Yuan )2012(, “Global, Local, and Contagious Investor Sentiment. Journal of Financial Economics, 104(2), 272-287.
Engelberg, J. and C. A. Parsons, 2011, “The Causal Impact of Media in Financial Markets.
Journal of Finance, 66, 67-97.
Fang, L. and J. Peress )2009(, “Media Coverage and the Cross-section of Stock Returns. Journal
of Finance, 64(5), 2023-2052.
Li, Q. T. Wang, P. Li, L. Liu, Q. Gong and Y. Chen )2014(, “The Effect of News and Public Mood on Stock Movements. Information Sciences, 278, 826-840.
McFadden, D, 1973, “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior. Frontiers in
Econometrics, 105-142.
Meng J. and W. Bo )2010(, “Limited Attention of Investors and the Liquidation of Non-tradable Shares. Journal of Financial Research, 11, 10.
Shiller, R. J. 2015, “Irrational Exuberance. Princeton University Press.
Stambaugh, R. F. J. Yu and Y. Yuan )2012(, “The Short of It: Investor Sentiment and Anomalies. Journal of Financial Economics, 104(2), 288-302.
Stambaugh, R. F. J. Yu and Y. Yuan, )2014(, “The Long of It: Odds that Investor Sentiment Spuriously Predicts Anomaly Returns. Journal of Financial Economics, 114(3), 613-619.
Sul, H. K. A. R. Dennis and L. I. Yuan )2016(, “Trading on Twitter: Using Social Media Sentiment to Predict Stock Returns. Forthcoming at Decision Sciences.
Tetlock, P. C. )2007(, “Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market. Journal of Finance, 62, 1139-1168.
Zhang, Y. W. Song, D. Shen and W. Zhang) 2016(. “Market Reaction to Internet News: Information Diffusion and Price Pressure. Economic Modelling, 56, 43.