تحلیل بازتاب هویت ایرانی‌ـ ‌اسلامی در طراحی شخصیت‌های انسانی دو اثر پویانمایی ایرانی در مسیر باران و فهرست مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول) khashayarghazizadeh@yahoo.com

2 کارشناس‌ارشد انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرس aaa464aaa@gmail.com

چکیده

برای ساخت و پردازش شخصیت در پویانمایی مؤلفه‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود، ازجمله: ارتباط شخصیت‌ها با مضمون اثر و پیوند آن با شاخصه‌های فرهنگی جامعه. با توجه به تولید آثار روزافزون پویانمایی در ایران، نیاز به مطالعۀ اجزای مختلف ‌‌آن‌ها احساس می‌شود. لذا، پژوهش پیش‌رو، با هدف شناسایی شاخصه‌های هویت فرهنگی، ملی و هنری ‌مؤثر در شخصیت‌پردازی پویانمایی ایرانی و نیز وجوه تفاوت و تشابه نشانه‌های هویتی با شاخصه‌های هویت فرهنگ ایرانی و تمرکز بر مؤلفه‌های هنری برای خلق شخصیت‌های انسانی، به تحلیل دو نمونه‌ از تولیدات پویانمایی ایران پرداخته است. مسئلۀ ‌پژوهش پیش‌رو توجه به چگونگی بازتاب شاخصه‌های هویتی در دو اثر هنری پویانمایی ایرانی و نسبت شخصیت‌های ساخته‌شده‌ با شاخصه‌های نمایانگر هویت ملی‌ ـ‌ ‌فرهنگی ایرانی است. پژوهش پیش‌رو از نوع کیفی است و به لحاظ ماهیت، توصیفی‌ ـ ‌تحلیلی محسوب‌ می‌شود و در آن از روش‌های ترکیبی و رویکردهای نشانه‌شناسانه برای تحلیل نمونه‌ها استفاده شده است. سیر بررسی در جهت کشف لایه‌های هویتی مستتر در شخصیت‌های پویانمایی ایرانی این نتیجه را در بر داشت که عدم ‌مطالعات کافی قبل از تولید و اجرا و رونگاری نسبی از سبک‌های تجربه‌شدۀ غیرایرانی موجب شده آثار ایرانی هنوز سبک و شخصیت متمایزی پیدا نکنند. از مطالعات صورت‌گرفته چنین برمی‌آید که در نمونه‌های موردمطالعه، با وجود زمینه‌های موضوعی برای استفاده از سنت‌های تصویری ایرانی، استفادۀ نسبی از این قابلیت در طراحی شخصیت‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Reflection of Iranian-Islamic Identity in the Creation of Human Characters in Two Iranian Animated Works:"In the Path of Rain" and "Holy List"

نویسندگان [English]

  • Khashayar Ghazizadeh 1
  • Ali Ghazizadeh 2
1 Assistant Professor, Art Faculty, Shahed University, Tehran, Iran (Corresponding Author). khashayarghazizadeh@yahoo.com
2 M.A. of Animation, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. aaa464aaa@gmail.com
چکیده [English]

One of the most important aspects of animation is creating and processing  of characters. To create characters, different components are considered. Due to the production of animations in Iran, the need for analysis and study in their various components is felt, so the aim of present study is identifying characteristics of cultural, national, and artistic identity affecting the character of Iranian animations. The issue of the present study is to pay attention to the characteristics of identity and their reflections in  two art works of Iranian animation. The relationship of  characters created by the animation designers with the characteristics that can represent the Iranian national-cultural identity is the concern of the present study. The present study is of qualitative research type and is considered as descriptive-analytical research in terms of combined methods and semiotic approaches. In order to discover the hidden layers of identity in Iranian animated characters, the study concluded that in the field of animation, the lack of sufficient studies before production and performance and the relative transcription from  non- Iranian experienced styles caused Iran's works to still not find a distinctive style and personality. Findings show that in the studied models, despite the thematic contexts for the use of Iranian visual traditions, this feature has been partially used in character design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation
  • Characterization
  • Identity
  • In the path of rain
  • Holy List
منابع و مأخذ
احمدی، بابک (1370). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
جنکینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی. ترجمۀ تورج یاراحمدی. تهران: شیرازه.
ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻲ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ (1388). ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ. ﺗﻬﺮان: ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم.
خطایی، سوسن (1390). خلق ویژگی‌های بصری شخصیت با هویت ایرانی‌ـاسلامی برای استفاده در سینمای پویانمایی ایران. رساله دکتری، رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد.
دیویس، کیت و جان نیواستورم (1375). رفتار انسانی در کار. ترجمۀ محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست‌جمهوری.
سفلایی، احمد (1392). خلق ویژگی‌های بصری شخصیت با هویت ایرانی‌ـاسلامی برای استفاده در سینمای پویانمایی ایران. رساله دکتری در رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
غفاری، سیده زهره (1395). بررسی شخصیت‌‌پردازی در پویانمایی ‌سه‌بعدی در دهۀ اخیر ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رشته هنرهای تجسمی‌ـ‌‌ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه الزهرا.
فیسک، جان (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی. ترجمۀ مهدی غبرایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
فیسک، جان (1375). «کد؛ عامل تولید و نشر مفاهیم در جامعه». ترجمۀ نسرین ناظمی. فصلنامه رسانه، شماره 28: 64 ـ 61.
کرجی، علی (1375). اصطلاحات فلسفی و تفاوت ‌‌آن‌ها با یکدیگر. تهران: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.