تأثیر برجسته‌سازی شبکه‌ای رسانه‌ها و ارتباطات بین‌فردی بر نگرش مردم ایران به مردم و دولت امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده‌ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ghanbari.abbas@ut.ac.ir

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌‎ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول). faezeh.jabarpour@ut.ac.ir

چکیده

هدف این پژوهش سنجش تأثیر رسانه‌ها و ارتباطات بین‌فردی بر نگرش مردم ایران به امریکا (به تفکیک مردم و دولت این کشور) بوده است. در این پژوهش، پاسخ‌دهندگان از لحاظ نوع رسانه‌های مصرفی و تجارب شخصی مانند ارتباط داشتن یا نداشتن با تبعۀ امریکایی و همچنین از نظر متغیرهایی همچون سن، عقاید مذهبی و سیاسی مقایسه شدند. روش پژوهش تلفیقی از روش کمّی (پرسش‌نامه) و کیفی (مصاحبۀ عمیق) بوده است. در تحلیل نتایج پژوهش تأکید بر نظریه‌های ارتباطیِ برجسته‌سازی شبکه‌ای و نظریۀ دریافت بوده است. نتایح حاصل از هر دو روش این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه ارتباطات و تجربۀ شخصی پاسخ‌دهندگان در نوع انگارۀ ذهنی آن‌ها در خصوص امریکا تأثیرگذار بوده، اما برداشت و ذهنیت آن‌ها متفاوت با خوانش رسانه‌های مرجع و مورداستفادۀ آن‌ها بوده است؛ به عبارت دیگر، مخاطبان رسانه‌های گوناگون، اعم از داخلی و خارجی، معانی آشکار و پنهان پیام‌های رسانه‌ای را دریافت کرده‌اند؛ اما دارای خوانشی متفاوت با خوانش رسانه‌های مرجع خود بوده‌اند. مهم‌ترین دلالت این پژوهش آشکارکردن ضعف سازمان‌های رسانه‌ای در استفاده از الگوهای نوین ارتباطی و اطلاع‌رسانی، ازجمله برجسته‌سازی شبکه‌ای، در اقناع مخاطبان است. با توجه به تحول در مفهوم و کارکرد رسانه و ازجمله نقش بیشتر مخاطب در جریان ارتباط، ماهیت ارتباط در جامعۀ شبکه‌ای امروزی بیشتر افقی و از پایین به بالاست؛ ضمن آنکه تعیین دستورکار برای بحث و گفت‌وگوی عمومی در رسانه­های شبکه­ای با تولید محتوا به سبک سنتی متفاوت است و این موضوعی است که آشکارا از آن غفلت شده است. از طرفی، نتایج این پژوهش نشان داد که در دنیای شبکه‌ای‌شدۀ امروز، ارتباطات میان‌فردی و بین‌فرهنگی بیش از ارتباطات رسانه‌ای (به‌خصوص رسانه‌های رسمی) می‌تواند به شکل‌گیری باورها و ذهنیت‌های جدید کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of “Network Agenda Setting” and “Interpersonal Communication” on Iranian Attitude toward the United States

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghanbaribaghestan 1
  • Faezeh Jabarpour 2
1 Assistant Professor, Communication Group, Faculty of Social Science, Tehran. University. ghanbari.abbas@ut.ac.ir
2 M.A. of Social Communication Science, Tehran University (Corresponding Author). faezeh.jabarpour@ut.ac.ir
چکیده [English]

This purpose of this study is to measure the impact of “Agenda Setting” and “Interpersonal Communication” on Iranian attitude towards the United States (US gov. and US citizens separately). The study specifically guided based on two research questions: 1.How Iranian people think about the government and the people of the United States? and 2.If the socio-demographic factors and types of media being used are affecting their attitude towards the US government and US citizens? Theoretically, two communication theories, namely Network Agenda Setting and Reception Theory, were applied. Due to the nature of study, the researchers applied mixed method (quantitative online survey using validated questionnaire and qualitative method, using in-depth interview with purposefully selected respondents). Quantitative vise, the results of the study show that although the media has impact on Iranian perception towards US, however their perception is different from what media have tried to portray regarding the image of US gov. and US citizens. In comparison, personal communication has more influence on the perception of Iranian people toward the US gov. and its citizens. Qualitative vise, the result of the study highlighted that in some Iranian citizens’ mind, one should differentiate between the government of the US with its Citizen. The in-depth analysis of the results of the study reveals the media organization’s weakness in both recognition of audiences as an active user as well as applying new models of publicity such as network agenda setting or new persuasion tactics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • Media
  • Network agenda setting
  • Audiences
منابع و مأخذ
حبیب‌پور، کرم و رضا صفری (1391). راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمّی). تهران: انتشارات متفکران.
رضایی، جعفر و نگین سلیمی (1383). «رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران». فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 6: 106 ـ 89.
سورین، ورنر جوزف و جیمز تانکارد (1390). نظریههای ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
عاملی، ایمانه (1390). مطالعه رابطه انگاره‌های ذهنی و هویت فرهنگی نسل دوّم ایرانیان مقیم امریکا، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1397). نظریههای رسانه؛ اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقادی. تهران: همشهری.
نعیمی جورشری، عباس (1398، تیر 15). «انگاره». بازیابی‌شده در: https://engare.net/stereotype
Bahaee, M. & Pisani, M. (2009). 'Are Iranian consumers poised to “buy American” in a hostile bilateral environment?'. Business Horizons, 52(3), 223-232.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). 'Using thematic analysis in psychology'. Qualitative research in psychology, 3(2), 1-41.
Kull, S. (2007). 'Public Opinion in Iran and America on key international issues'. World public Opinion, 1-38. Retrieved April 3, 2020, from http://worldpublicopinion.net/wp-content/uploads/2017/12/Iran_Jan07_rpt.pdf
McCombs, M. (2005). 'A look at agenda-setting: Past, present and future'. Journalism studies, 6(4), 543-557.
McCombs, M. E. & Guo, L. (2014). 'Agenda-setting influence of the media in the public sphere'. The handbook of media and mass communication theory, 251-268.‏
‏Onea, A. N. N. (2017). 'Cultural Stereotypes–A Revival of Bosche’s View'. Review of Economic and Business Studies, 10(2), 205-217.‏
Shahghasemi, E. (2017). Iranians in the Minds of Americans. Nova Science Publishers.
Shahghasemi, E., Heisey, D. R. & Mirani, G. (2011). 'How do Iranians and US Citizens perceive each other: A systematic review'. Journal of Intercultural Communication, 27.‏ Retrieved from: https://immi.se/intercultural/nr27/shahghasemi.htm
Yekta Steininger, M. (2009). United States and Iran; Different Values and Attitudes Toward Nature. University Press of America.