منابعِ نشانه‌ای و هویت‌یابیِ درون‌متنی؛ برساختِ رسانه‌ایِ خود و دیگری در سریال میهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) vahidi2m@yahoo.com

2 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی mahdizadeh45@yahoo.com

چکیده

یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ یک گره‌گاهِ تاریخی مهم برای ایالات متحده بود. در این روز بود که رضایتِ خاطرِ ناشی از صلحی که در میانِ بسیاری از ملت‌ها وجود داشت و با پایانِ جنگ سرد و نابودی کمونیسم آغاز شده بود، با ظهور یک دشمنِ تازه، به‌شکلی نمادین، پایان یافت. در این برهه، موضعِ گفتمانی رسانه‌های جریان اصلی ایالاتِ متحده نسبت به دیگری و شرق نیز دچار تغییراتی شد. در این مقاله با اشاره به ایدۀ رشد و کمال شخصیت در ادبیات داستانی و با توسل به ابزارهای تحلیلی نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر، به بررسی نحوۀ برساخت هویتِ خودی و در مقابل آن، دیگری، در این دوران می‌پردازیم. به اعتقاد ما، تلویزیون جایگاه مناسبی برای تولید آن چیزی است که نظریه‌پردازان نشانه‌شناسیِ اجتماعی با عنوان «منبع نشانه‌ای» از آن یاد می‌کنند لذا در تحلیل خود بر یک سکانس استثنائی از سریال تلویزیونی میهن متمرکز شده ایم و پس از بررسی کاملِ این سکانس ملاحظه کرده‌ایم که در سریالِ میهن، خودی، تعریفی مشخص پیدا کرده است. او یک زنِ اروپایی‌تبار (امریکاییِ اصیل) است. از سوی دیگر، با مردی مواجه هستیم که به لحاظ خصوصیات ظاهری یک امریکاییِ اصیل محسوب می‌شود؛ اما به دشمنِ ایالاتِ متحده پیوسته و در صدد انجام حمله‌ای علیهِ امریکاست و ما در تحلیل خود نشان داده‌ایم که سازندگان در کمال اختصار، به خطرِ خودی‌هایی اشاره می‌کنند که به خدمتِ دیگری درآمده‌اند و اکنون می‌توانند بارِ دیگر ایالاتِ متحده را از درون تهدید کنند و مورد حمله قرار دهند. در تحلیلِ خود همچنین شیوه بازنمایی و حفظِ نمایشِ چارچوب‌های هویتیِ پسانژادی و چندفرهنگی در ایالاتِ متحده را مورد بازشناسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Resources and Contextualized Identification; Media Construction of Self and Other in Homeland TV-Series

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Vahidi 1
  • Seyed Mohammad Mahdizadeh 2
1 Ph.D. of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University (Corresponding author). vahidi2m@yahoo.com
2 Associate Professor, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University. mahdizadeh45@yahoo.com
چکیده [English]

September 11, 2001 was an important historical turning point for the United States. On this day, the contentment of the peace among people of the world, which began with the end of the Cold War and the destruction of communism, ended symbolically with the appearance of a new enemy. After that event, we have witnessed a discursive shift in the US mainstream media about the "Other" and the "East". In this article, by referring to the "Bildungsroman" idea and by using analytical tools of social semiotic of images, we will analyze the construction of the "Self" and, in contrast, the Other in US television. In our opinion, television is a suitable place for the production of what social semiotic theorists refer to as "Semiotic Resource". In this article, we have focused on an exceptional sequence from the Homeland television series, and after a thorough review of this sequence, we have found that the Self has found a specific definition in this TV-Series. She is a white woman of European descent (Authentic American). On the other hand, we have a male character with authentic American appearance which has turned into an enemy of the United States and he is planning an attack on US land. We have pointed out that the producers of this TV-Series have emphasized on the danger of apparently Americans who serve the enemies and can threat and attack USA from inside. In our article, we have also examined representational frameworks of post-racial and multicultural identity in this TV-series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-colonialism
  • Orientalism
  • Television
  • Identity
  • Semiotic resource
منابع و مأخذ
سردار، ضیاءالدین (1387). شرق‌شناسی، ترجمة محمدعلی قاسمی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
گریمال، پیر (1393). فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمة احمد بهمنش، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه.
میرصادقی، جمال (۱۳۷۶). ادبیات داستانی: قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان، چاپ سوم، تهران: نشر سخن.
هال، استوارت و برم گیبن (1396). درآمدی بر فهم جامعة مدرن؛ کتب یکم: صورتبندی‌های مدرنیته، ترجمة محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ سوم، تهران: نشر آگه.
یونگ، کارل گوستاو (1389). انسان و سمبل‌هایش، ترجمة دکتر محمود سلطانیه، چاپ هفتم، تهران: انتشارات جامی.
 
Bayoumi, M. (2008). How Does It Feel to Be a Problem? Being Young and Arab in America. New York: Penguin Press.
CNN (2001). Hate crimes up in wake of terrorist attacks, 16 September. Available at: http://articles.cnn.com/2001–09–16/us/gen.hate.crimes_1_american-sikh-balbir-singh-sodhi-indiansikh?_ s=PM: US.
Dowd, Maureen (2013). My So-Called C.I.A. Life, New York Times, http://www.nytimes
.com/2013/09/15/opinion/sunday/dowd-my-so-called-cia-life.html.
Edwards G. (2013). Homeland’s CIA Connection, Men’s Journal, October 1, 2013, http://www.mensjournal.com
/magazine/homelands-cia-connection-20121022.
Hofstadter R. (1965). The Paranoid Style in American Politics and Other Essays. New York: Alfred A. Knopf.
ledema, R. (2001) Analysing film and television: a social semiotic account of hospital: an unhealthy business. In T. van. Leeuwen and C. Jewitt (eds), Handbook of Visual Analysis. London: Sage, 183—204.
Kellner, D. (2010). Cinema Wars: Hollywood Film and Politics in the Bush-Cheney Era, Wiley.
Kress, G., and T. Van Leeuwen. (2006). Reading images: The grammar of visual design (2nd ed.). New York: Routledge.
McMillin, D.C. (2002). Choosing Commercial Television’s Identities in India: A Reception Analysis, Journal of Media and Cultural Studies 16(1): 123–36.
McPhail, T. L. (2006). Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends, Wiley.
Moscovici, S. (1984). The Phenomenon of Social Representations, in R.M. Farr and S. Moscovici (eds) Social Representations. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Olson, S.R. (1999). Hollywood Planet: Global Media and the Competitive Advantage of Narrative Transparency. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Said, Edward W. (1978). Orientalism. New York: Vintage Books.
Shaheen, Jack G. (2001). Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. Northampton, MA: Interlink Publishing Group.
Singhal, A. and E. Rogers (2012). Entertainment-Education: A Communication Strategy for Social Change, Taylor & Francis.
Stanitzek, G. (2009). Reading the Title Sequence (Vorspann, Générique). Cinema Journal, 48(4), 44-58.
Totman, S. (2009). How Hollywood projects foreign policy, Palgrave Macmillan, New York, N. Y.
Traber, D. S. (2007). Whiteness, Otherness, and the Individualism Paradox from Huck to Punk, Palgrave Macmillan, New York, N. Y.
Van Leeuwen, T. (2008). Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis, Oxford University Press, USA.
Wodak, R. (2010). The glocalization of politics in television: Fiction or reality? European Journal of Cultural Studies, 13(1), 43-62.
Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish: Guilford Publications.
Yunis, Alia, and Gaelle Duthler. (2011) “Tramps vs. Sweethearts: Changing Images of Arab and American Women in Hollywood Films.” Middle East Journal of Culture and Communication 4, no. 2: 225–43.