پروژۀ تطهیر فرهنگ شنیداری و میدان موسیقی در دهۀ شصت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی (نویسنده مسئول) Kia.erhut@iscs.ac.ir

چکیده

موسیقی همواره بخشی چالش‌برانگیز در ایران پساانقلاب بوده است و این مسئله به دهۀ شصت ایران، اولین دهۀ پس از پیروزی انقلاب 57، باز می‌گردد که مقالۀ پیش رو با هدف واکاوی آن نوشته شده است. چگونه موسیقی ایران با تاریخ به‌ارث‌رسیده از دوران پهلوی در میدان رخداد انقلاب و دهۀ شصت دچار دگرگونی شد؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ موسیقی‌دان‌های آن دهه از ایران رفتیم تا چالش‌های تولید شکل جدید موسیقی را در قالب سرود و آهنگ‌های انقلابی بررسی کنیم. به‌سبب اهمیت مسئلۀ پخش موسیقی، تجربۀ زیستۀ دو نفر از نوار کاست‌فروش‌های آن دوران را هم در این بحث شریک کردیم. نتایج نشان داد که در گذار از جامعۀ آمیخته با فرهنگ غربی ایران پهلوی به امت اسلامی با فرهنگ جهادی و انقلابی موسیقی دیگر نمی‌توانست آوایی برای بزم و طرب باشد؛ بلکه باید آواز جنگ و انقلاب و جهاد را سر می‌داد. از‌این‌رو، ساختار تولید و مصرف موسیقی ضرورت و همتی فوری را برای تطهیر فرهنگ شنیداری ایران به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Project of Purifying the Auditory Culture and Field of Music in the Sixties of Iran

نویسنده [English]

  • حامد طاهری کیا
Assistant Professor, Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran. Kia.erhut@iscs.ac.ir
چکیده [English]

The project of purification of auditory culture in 60th of Iran and the field of music has always been a challenging section since the Islamic revolution in 1978–79. The first decade after the revolution, 1980-1990, music was under a revolutionary transformation which is the subject of this article to analyze.How Iranian music underwent a transformation, with the history inherited from the Pahlavi era in the scene of the revolution and the 60th? For answering this question, we met musicians of that decade in order to study new challenges of music production in the form of revolutionary anthems and songs. Also, the process of music distribution was important, so we  also studied two audio cassettes sellers’ lived experience of that decade. Consequently, by the transformation of Iranian society from western culture to the Islamic Ummah with jihadi and revolutionary culture, music could not be a song for party and dancing, but it was dedicated to song of war, revolution, and jihad. Therefore, the structure of production and consumption of music made an urgent necessity to purify the auditory culture from every blemish aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • 60th
  • Islamic revolution
  • Auditory culture
  • Cultural engineering
منابع و مأخذ
طاهری کیا، حامد (1399). مطالعات فرهنگی، میدان کوانتوم و روش پساکیفی. تهران: نشر لوگوس.
Agamben, G. (2009). What is an apparatus? And other essays. (David Kishik & Stefan pedattela, Trans). Stanford: Stanford University Press.
Badiou, A. (2005). Being and Event. London: continuum Press.
Crandall, J. (2011). 'Movement, Agency and Sensing: A Performative Theory of the Event'. In: Hauptmann, D. & Neidich, W. (eds.) Cognitive Architecture. Rotterdam: 010 Publishers.
Fuller, M. & Ren, J. (2019). 'The Art Opening: Proximity and Potentiality at Events'. Theory, Culture & Society,
Grigor, T. (2004). 'Recultivating "Good Taste": The Early Pahlavi Modernists and Their Society for National Heritage'. Iranian Studies, 37(1), 17-45.
Hashemi, A. (2017). 'Power and Resistance in Iranian Popular Music'. In J. Merrill (Ed.), Popular Music Studies Today (129-139). London: Springer.
Nooshin, L. (2011). 'Hip-hop Tehran: migrating styles, musical meanings, marginalized voices'. In J. Toynbee & B. Dueck (Eds.), Migrating Music (92-111‌). London: Routledge.
Partow, N. (2014). 'Martyrdom and Legacy of Blood: A Case Study in Iran'. Contemporary Review of the Middle East, 1(2). 165–188.
Youssefzadeh, A. (2000). 'The situation of music in Iran since the Revolution: The role of official organizations'. British Journal of Ethnomusicology, 9(2). 35-61.