نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان (نویسندۀ مسئول) m.ganji@kashanu.ac.ir

2 دکتری جامعه‌شناسی کاشان، مدرس پردیس فرهنگیان البرز msdt59@yahoo.com

3 استادیار جامعه‌شناسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی Mferemi@gmail.com

چکیده

با گسترش روابط فرهنگی بین کشورهای متعدد، ساختارهای فرهنگی‌ـ‌هویتی و ارزشی جامعۀ ایران نیز دستخوش تغییراتی شده و در این رهگذر، نوع خاصی از هویت که در جهان با نام هویت بریکولاژ و نیز سیال می‌شناسند در بین جوانان و نوجوانان در حال ظهور است. این هویت، که ماهیتی ترکیبی دارد، عناصری از هویت اسلامی، ایرانی و مدرن را در هم ‌آمیخته و گرایش‌های فکری و رفتاری منحصربه‌فرد و مبتنی برگزینش عناصر متعدد را رقم ‌زده است. پژوهش پیش‌رو به‌منظور بررسی وضعیت و نیز عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان شهر کرج به روش پیمایشی صورت گرفت و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه از نمونه‌ای 391 نفری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از جوانان و نوجوانان شهر کرج گردآوری‌ شد. روایی پرسش‌نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آن بر اساس نظرهای افراد متخصص صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هویت بریکولاژ برحسب جنسیت و تحصیلات متفاوت است و بین میل به زیباسازی بدن، مصرف متظاهرانه، سبک تفریحی تجمل‌گرایانه و سبک فراغتی با هویت بریکولاژ رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک، میل به زیباسازی بدن و سبک تفریحی تجمل‌گرایانه دارای تأثیر مثبت و مستقیم و سبک تفریحی پاتوق‌محور دارای تأثیر منفی و غیرمستقیم بر هویت بریکولاژ بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Bricolage Identity Among Adolescents and Young People (Case Study of Karaj City)

نویسندگان [English]

  • mohamad ganji 1
  • mohamad solimannejad 2
  • Mehdi Hosseinzadeh Fermi 3

1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Kashan University (Corresponding Author) m.ganji@kashanu.ac.ir

2 PhD in Sociology, Kashan, Lecturer, Alborz Cultural Campus msdt59@yahoo.com

3 Assistant Professor of Sociology, Institute of Cultural and Social Studies Mferemi@gmail.com

چکیده [English]

The development of cultural relations among various countries, cultural structures, identities and values of the Iranian society has also changed, and in this passage, a certain type of identity known in the world as bricolage and fluid identity is emerging among young people and adolescents, this identity that has a hybrid nature has merged elements of Islamic, Iranian, and modern identity, and has unique intellectual and behavioral trends based on the selection of multiple elements.
The present study was conducted to survey the status and effective factors of bricolage identity in adolescents and youths of Karaj city by survey method. Data were collected by a questionnaire from a sample of391 people using multistage cluster sampling from youth and adolescents in Karaj city has been collected in 1397. The validity of the questionnaire was based on the Cronbach's alpha coefficient and its reliability based on expert opinions. Research findings show that bricolage identity varies according to gender and education, and there is a positive and significant correlation between the desire to beautify the body, exuberant use, luxurious leisure style and leisure style with the identity of bricolage. Also, based on the results of logistic regression analysis, the desire to beautify the body, luxurious leisure style has a positive and direct effect and a leisurely style of hangover has had a negative and indirect effect on the identity of the bricolage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Bricollage identity
  • desire for beautification of the body
  • exquisite consumption
  • hobby-style entertainment style
  • luxurious leisure style
منابع و مأخذ
آزاد ارمکی، تقی (1386). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی‌شدن. تهران: نشر تمدن.
آزاد ارمکی، تقی و وحید شالچی (1384). «جوانان مسجد و جوانان کافی‌شاپ دو سبک زندگی». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4: 183ـ163.
استانداری البرز (1390). سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان البرز.
اسکیدمور، ویلیام (1375). تفکر نظری در جامعه‌شناسی. ترجمه علی‌محمد حاضری و دیگران. تهران: انتشارات تابان.
افشاریان، ندا (1396). «پیش‌بینی شکل‌گیری هویت مدرن در دانشجویان دختر بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 89: 147-121.
 
تاملینسون، جان (1381). جهانی‌شدن و فرهنگ. ترجمه محسن کریمی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
تهرانی، امیرآشفته (1380). جامعه و جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات فرهنگ‌گستر.
جنکینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
جواهری، فاطمه (1387). «بدن و دلالت‌های اجتماعی فرهنگی آن». فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق)، شماره 1: 80ـ37.
چاوشیان، حسن (1381). سبک زندگی و هویت اجتماعی. رساله دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
حاجیانی، ابراهیم (1388). جامعه‌شناسی هویت ایرانی. تهران: پژوهشکده تحقیقات.
خواجه‌نوری، بیژن، لیلا پرنیان و صغری همت (1393). «مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی در بین جوانان شهر بندرعباس». فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 94: 69ـ1.
دیلینی، تیم (1391). نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی. ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی. تهران: نشر نی.

دیورینگ، سایمون (1382). مطالعات فرهنگی. ترجمه نیما ملک‌محمدی و شهریار وقفی‌پور. تهران: انتشارات تلخون.

رجایی، فرهنگ (1386). مشکل هویت ایرانیان امروز. تهران: نشر نی.
ریتزر، جورج (1382). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
سیدمن، استیون (1390). کشاکش آرا در جامعه‌شناسی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
شایگان، داریوش (1379). افسون‌زدگی جدید، هویت چهل‌تکه و تفکّر سیار. ترجمه فاطمه ولیانی. تهران: نشر فرزان.
عبدالحسینی، اشرف و منصور حقیقتیان (1394). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 ساله شهر اصفهان)». فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، شماره 18: 52ـ33.
عبدالکریمی، بیژن (1383). مونیسم یا پلورالیسم. تهران: یادآوران.
قره‌باغی، علی‌اصغر (1380). تبارشناسی پست‌مدرنیسم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
کچوئیان، حسین (1384). تطورات گفتمان‌های هویتی در ایران. تهران: نشر نی.
کوثری، مسعود (1383). جهانی‌شدن هویت و بریکولاژ فرهنگی، هویت ملی و جهانی‌شدن. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
گل‌محمدی، احمد (1386). جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت. تهران: نشر نی.
گیبینز، جان و بو ریمر (1384). سیاست پست‌مدرنیته. ترجمه منصور انصاری. تهران: نشر گام نو.
گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
لچت، جان (1392). پنجاه متفکر بزرگ معاصر (از ساختارگرایی تا پسامدرنیته). ترجمه محسن حکیمی. تهران: انتشارات خجسته.
محسنی تبریزی، علیرضا و محمدرضا هاشمی (1390). «تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش‌آموزان». فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره 2: 179ـ157.
میلنر، آندرو و جف براویت (1385). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. ترجمه جمال محمدی. تهران: نشر ققنوس.
هاشمیان‌فر، سید علی، محمد گنجی و نفیسه چینی (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر مصرف فرهنگ در بین جوانان شهر اصفهان». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 23: 124ـ97.
 
Appadurai, A. (2001). ‘Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics’. Environment and urbanization, 13(2), 23-43.
Barsukova, O. V., Mozgovaya, N. N., Vyshkvyrkina, M. A., & Suroedova, E. A. (2016). ‘Dynamic of Primary School Children's Personal and Social Identity’. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 233, 498-503.
Burke, P. J. (2006). ‘Identity change’. Social Psychology Quarterly, 69(1), 81–96.
Casson, A. (2011). ‘The right to ‘bricolage’: Catholic pupils’ perception of their religious identity and the implications for Catholic schools in England’. Journal of beliefs & values, 32(2), 207-218.
Clarke, J. (1976). ‘Style’. in Stuart Hall and tony Jeffers (ed) (1976) Resistance through rituals. Youth subculture in post-war britianin. London: Hotchinson.
Hebdige, D. (1979). Subculture, The Meaning of Style. London and New York, Methuen & Co.
 
Leyshon, M. & Bull, J. (2011). The bricolage of the here: young people's narratives of identity in the countryside.
Long, J. H. & Chen, G. M. (2007). ‘The impact of internet usage on adolescent self-identity development’. China Media Research, 3(1).
 Tony, L. D., & Mules, W. (2002). Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pendekatan Semiotik. Diterjemahkan Saleh Rahmana dari Introducung Culrural and Media Studies: A Semiotic Approach. Palgrave Publishers.
Visscher, K., Heusinkveld, S. & O'Mahoney, J. (2018). ‘Bricolage and identity work’. British journal of management, 29(2), 356-372.