نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال majid.saadati.60@gmail.com

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسندۀ مسئول) akbar.nasrollahi@gmail.com

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ebiabangard@yahoo.com

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال salirahmanzadeh@yahoo.com

چکیده

خبرگزاری صداوسیما، به‌عنوان رسانۀ جریان اصلی در کشور، برای عقب‌نماندن از رسانه‌های رقیب در حوزۀ خبر و اطلاع‌رسانی باید از تمام ظرفیت‌های روز دنیا، ازجمله شبکه‌های اجتماعی مجازی، استفاده کند. لذا، شناخت نحوۀ فعالیت رسانه‌های خبری رقیب در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، ضمن مطالعۀ تطبیقی اینستاگرام خبرگزاری صداوسیما و بی‌بی‌سی فارسی، سعی شد تا رابطۀ میزان تعامل کاربران با نحوۀ پرداخت سوژه‌های خبری در اینستاگرام این دو سازمان خبری شناسایی شود. پژوهشگران، برای دستیابی به این مهم، سوژه‌های خبری یکسان را در بازۀ زمانی 9 ماه (پاییز 98 تا بهار 99) به‌صورت هدفمند شناسایی کردند. درمجموع، 180 پست انتخاب شد و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی بررسی و تحلیل شد. مهم‌ترین یافته­های این مطالعه حاکی از آن است که خبرگزاری صداوسیما در تعداد پست‌های روزانۀ منتشرشده عرصه را به رقیب خود واگذار کرده است؛ اما، بین این دو سازمان خبری از منظر عناصر خبری مورداستفاده در تنظیم اخبار تفاوت معناداری وجود نداشت و در قالب‌های خبری مورداستفاده نیز اختلاف و تفاوت ضعیفی وجود داشت. در بی‌بی‌سی فارسی میان متغیرهای ارزش‌های خبری ترکیبی شهرت/برخورد، سوژه‌های خبری سیاسی و ویدئوهای سیاسی با میزان تعامل کاربران در مؤلفه‌های لایک و کامنت رابطۀ معناداری وجود دارد. درواقع، به نظر می‌رسد بی‌بی‌سی فارسی با شناسایی نیازهای خبری کاربران و انتظاراتی که ایشان در حوزۀ سوژه‌های سیاسی دارند و با افزایش کمیت انتشار پست‌های مرتبط توانسته میزان تعامل صفحۀ اینستاگرام خود را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of users' interaction with how to pay for news items on the Instagram page of IRIB and BBC Persian

نویسندگان [English]

  • Majid Saadati 1
  • akbar nasrollahi 2
  • Esmaeil Sadipour 3
  • seyedali rahmanzadeh 4

1 Majid Saadati, Ph.D. Student of Communication, Human Sciences Faculty, Islamic Azad University, North Tehran Branch. majid.saadati.60@gmail.com

2 Assistant Professor, Social Communication Science Group, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (Corresponding author). akbar.nasrollahi@gmail.com

3 Professor, Educational Psychology Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'I University. ebiabangard@yahoo.com

4 Assistant Professor, Social Communication Science Group, Human Science Faculty, Islamic Azad University, North Tehran Branch. salirahmanzadeh@yahoo.com

چکیده [English]

As the mainstream media in the country, in order not to lag behind the competing media in the field of news and information, Sada-e Azadi news agency must use all the capacities of the day in the world, including virtual social networks. Therefore, it seems necessary to know how competing news media operate in this field. In this study, while comparing the Instagram of the Radio News Agency and the BBC Farsi, an attempt was made to identify the relationship between the interaction of users and the payment of news subjects on Instagram of these two news organizations. To achieve this important goal, the researcher purposefully identified the same news subjects in the period of 9 months from autumn 1998 to spring 1999 and selected a total of 180 posts and analyzed them using quantitative content analysis method. The most important findings of this study indicate that the Radio News Agency has ceded the field to its competitor in the number of daily posts, but there is no slight difference between them in the way of using news elements and the way of using them. In BBC Farsi, there is a significant relationship between the use of the combined news value of reputation / encounter, political news subjects and political videos and the level of user interaction in the likes and comments components. On the other hand, the news values ​​of encounter / inclusion and Reputation / attitude are significantly different from other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Interaction
  • News
  • Instagram
  • IRIB News Agency
  • BBC Persian
 
منابع و مأخذ
بدیعی، نعیم (1369). «معیارهای گزینش خبر: کدام خبر، چرا ؟». فصلنامه رسانه، شماره 1: 45ـ40.
بصیریان جهرمی، حسین، هادی خانیکی و محمدسعید ذکایی (1392). «رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای: بررسی سیاست‌گذاری و مصرف فیس‌بوک در مواجهه با رسانه ملی». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 75: 80ـ59.
رزاقی، افشین (1381). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: انتشارات پیکان.
ساجدی، مهدی (1395). رویکرد رسانه ملی به شبکه‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌های این شبکه در خبررسانی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه صداوسیما.
ساجدی، مهدی و حسین رضی (1395). رویکرد خبر رسانه ملی به شبکه‌های اجتماعی و شناسایی ظرفیت این شبکه‌ها در خبررسانی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه صداوسیما.
کاظمی اونجی، سید محمد و عباس ناصری طاهری (1396). راهکارهای حضور خبرگزاری صداوسیما در رسانه‌های اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه صداوسیما.
گرانمایه‌پور، علی و فروغ جیرانی (1394). «بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیت شیوه‌های انتشار اخبار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه‌نگاران تهرانی عضو شبکه اجتماعی فیس‌بوک». فصلنامه رسانه، شماره 98: 72ـ49.
مالکی، حمیدرضا (1396). آموزش جامع اینستاگرام: تمامی ترفندها از صفر تا صد. بازیابی‌شده در:
https://www.zoomit.ir/software-application/20194-everything-about-instagram
 
مک‌کوایل، دنیس (1385). نظریه‌ ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سید محمد (1389). نظریه رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
Cvijikj, I. P. & Michahelles, F. (2013). 'Online engagement factors on Facebook brand pages'.
Social Network Analysis and Mining, 3(4), 843–861.
Daft, R.L., Lengel, R.H., & Trevino, L.K. (1987). ‘Message equivocality, media selection, and manager performance: Implications for information systems’. MIS Quarterly, 355-366.
García-Perdomo, V., Salaverría, R., Kilgo, D. K., & Harlow, S. (2017). ‘To Share or not to Share: The influence of news values and topics on popular social media content in the United States, Brazil, and Argentina’. Journalism Studies, 19(8), 1180-1201.
Gibbs, M., Meese, J., Arnold, M., Nansen, B., & Carter, M. (2015). ‘# Funeral and Instagram: Death, social media, and platform vernacular’. Information, Communication & Society, 18(3), 255-268.
Kalsnes, B. & Larsson, A. O. (2017). ‘Understanding News Sharing Across Social Media’. Journalism Studies, 19(11), 1669-1688.
Mandal, D. & McQueen, R. J. (2013). 'Extending media richness theory to explain social media adoption by microbusinesses'. Te Kura Kete Aronui5, 1-28.‏
Picone, I., De Wolf, R., & Robijt, S. (2016). ‘Who Shares What With Whom and Why? News sharing profiles amongst Flemish news Users’. Digital Journalism, 4(7), 921-932.