نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ظهور و گسترش شبکه­های اجتماعی مجازی، به‌خصوص شبکه­های اجتماعی تصویرمحور، فضایی به نسبت باز برای بازنمایی هویت و حتی هویت­سازی در اختیار گروه­های قومی و به حاشیه رانده­شده­ قرار داده است که به‌صورت تاریخی از آن بی­بهره بوده­اند. این مقاله به دنبال شناخت انواع گونه‌های هویتی بازنمایی شده زنان کرد ایرانی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام و نیز شناسایی راهبردها و فن‌هایی است که این زنان برای بازنمایی هویت جمعی خود بکار می‌گیرند. روش تحقیق این پژوهش، روش کیفی نتنوگرافی یا مردم­نگاری شبکه­ای است که برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از الگوی سادبک مشتمل بر سه فن مصاحبه، مشاهده مشارکتی و خوانش محتوای مجازی استفاده شده است. بر اساس یافته‌­ها، کاربران زن گرچه در بازنمایی هویت خود عاملیت بیشتری یافته‌اند، اما کنشگری آن‌ها از ساختارهای از پیش تعیین‌شده‌ معماری شبکه‌های اجتماعی نظیر لایک، کامنت و بازنشر تصاویر تاثیر گرفته است. همچنین یافته‌ها نشان از وجود سه تیپ هویتی جهان­وطنی، ملی ـ ایرانی و قومی در این شبکه دارد؛ تیپ­هایی که مؤلفه‌های هر یک از آن‌ها خود به سه زیرمجموعه نمایشِ تعلق به جامعه مطلوب، فرهنگ و سیاست تقسیم می­شوند. هر یک از این زیرمجموعه­ها نیز راهبردها و فن‌های بازنمایی مختص به خود را دارند. هویت‌های بازنمایی شده زنان در اینستاگرام در مقایسه با رسانه‌های جمعی از تنوع و تکثر بیشتری برخوردار است. همچنین این هویت‌ها سیال و چندرگه بوده و در برهه‌‌هایی خاص نظیر بحران‌های اجتماعی رادیکال‌تر بروز می‏‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Identity typology of Iranian Kurdish Women on Instagram

نویسندگان [English]

  • Seyed Jamal Akbarzadeh Jahromi 1
  • Avin Ahmadi 2

1 Assistant Professor of Social Communication in Allameh Tabataba''i University(Corresponding Author)

2 Master of Social Communication in Allameh Tabataba''i University

چکیده [English]

The emergence and expansion of virtual social networks, especially image-based social networks, has provided a relatively open space for representing identity and even identity building to ethnic and marginalized groups in society that have historically been deprived of it. This article seeks to identify the types of identity species that represented by Kurdish women on the Instagram social network; It is also identify the strategies and techniques that these women use to represent their collective identities. The research method used is a qualitative Netographic in which the Sadbak model consists of three interview techniques, collaborative observation and virtual content reading. According to the findings, although users have become more involved in representing their identities, but their activity is influenced by predetermined social network architecture structures such as liking, commenting, and sharing images. The findings also showed that there are three identity types of Kurdish women in this network: “cosmopolitanism”, “Iranian-National” and “ethnical”. The elements of each of them were divided into three categories: “belonging to the desired community”, “culture”, and “politics” and each of these subsets was represented by its own strategies and techniques. Identities represented on Instagram are more diverse than mass media. Also, these identities are fluid and polymeric and occur more radically at certain times, such as social crises.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Kurdish women
  • Instagram
  • Goffman
  • Collective identity
  • Ethnicity
  • Virtual identity
منابع و مأخذ
 
بشیریه، حسین (۱۳۷۹). نظریه­های فرهنگ در قرن بیستم، تهران نشر فرهنگی آینده.
تاملینسون، جان (۱۳۸۱). جهانی‌شدن و فرهنگ. ترجمه محسن حکیمی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی
حاتمی طاهر، فردوس (۱۳۹۵). مادرانگی وطن: زن، جنسیت و ناسیونالیسم کردی. پایان‌نامه دورۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ علوم اجتماعی دانشگاه مازندران.
دهشیری، محمدرضا (۱۳۷۹)، «درباره جهانی‌شدن و هویت ملی»، فصل­نامه مطالعات ملی شماره 5.
رابرتسون، دونالد (۱۳۸۵) جهانی‌شدن، تئوری­های اجتماعی و فرهنگی جهانی، ترجمه کمال پولادی. تهران: نشر ثالث.
رجایی، فرهنگ. (۱۳۸۲). مشکل هویت ایرانیان امروز؛ ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران: نشر نی.
ریتزر، جورج (۱۳۸۹). نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
ساعی، منصور (۱۳۸۹). تلویزیون و هویت ملی. تهران: پایان‌نامه رشته علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
سیدامامی، کاوس و عبدالمطلب عبدالله (۱۳۸۶). «قومیت و هویت در دانشگاه: پیمایش دانشجویان کرد و آذری دانشگاه­های تهران»، گزارش­ پژوهشی منتشر نشده.
شایگان، داریوش (۱۳۸۱). افسون­زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه ولیانی، تهران: نشر و پژوهش فروزان­روز.
شهریاری، سهیلا (۱۳۹۴). زنان کرد: نظریه­ای مبنایی در باب زنان کرد، تهران: جامعه­شناسان.
فکوهی، ناصر و عیاری، آذرنوش (۱۳۸۸). «اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی»، فصلنامه جهانی رسانه، شماره نشریه 7، صص ۱-۲۶.
کاستلز، مانوئل (۱۳۸۰). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد دوم: قدرت هویت، علی پایا، حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
کریبر، گلن و مارتین رویستون (۱۳۹۱). فرهنگ­های دیجیتال: درک رسانه­های­ جدید، وازگن سرکیسیان، مرکز تحقیقات صداوسیما.
گافمن. اروینگ (۱۳۹1).نمود خود در زندگی روزمره،ترجمهمسعودکیانپور،تهران: مرکز.
محمدپور، احمد؛ حسن­پور، تافگه(۱۳۹۱). «جهانی‌شدن و بازنمایی هویت فرهنگی در موسیقی کردی». پژوهش­های انسان­شناسی ایران. شماره 2: ۱۱۶- ۸۹.
هال، استوارت (۱۳۸۳). «هویت­های قدیم و جدید، قومیت­های قدیم و جدید»، شهریار وقفی‌پور، فصلنامه ارغنون، شماره ۲۴.
هال، استوارت و لارنس، گراسبرگ (۱۳۹۶). پروبلماتیک هویت در مطالعات فرهنگی: هویت و جهانی‌شدن، ترجمه: سیاوش قلی پور و علی­رضا مرادی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
یوسفی، علی (۱۳۸۰). «روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی در ایران، تحلیلی ثانویه بر داده­های یک پیمایش ملی، فصلنامه مطالعات ملی»، شماره ۸: ۴۲-۱۳.
 
Anderson, B. )1983(. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso Publication.
Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge, UK: Polity Press.
Cameron, K. (2005). The laws of identity; Identity and Access Architect, Microsoft corporation, pp.11.
Chesher, C. (2012) Between image and information: The iPhone camera in Couldry, N. (2008). Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent spac of digital storytelling. New media & society, 10(3): 373-391. Economics, Stockholm University.
 Geertz, C. (1977). The Interpretation of Cultures: selected essays. New
Gibbs, M; Meese, j; Arnold, M; Nansen,B; Carter, M. (2014). Funeral and Instagram: death,social media, and platform vernacular. Information, Communication & Society, 18(3): 255-268.
Goffman, E. (1959). The Presentation of self in everyday life, New York: Doubleday.
Hellberg, M. (2015). Visual Brand Communication on Instagram : A Study on Consumer Engagement; Master Thesis. Department of Marketing; Hanken School of Economics;
Kenney, K (2009). Visual Communication Research Designs. New York: Routledge.
Kozinets, R. V. (1998). "On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyberculture," in Advances in Consumer Research, Volume 25, ed., Joseph alba and Wesley Hutchinson, provo, ut: association for consumer research, 366_371.
Kozinets, Robert v. (2002), "The field behind the screen: using netnography for marketing research in online communities", Journal of marketing research, 39(February), 61-72
Lincoln, S. R. (2009). Mastering web 2.0. London & Philadelphia: Kogan Page.
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.
Smith, A. D. (1999). Myths and memories of the nation. Oxford/New York: Oxford University Press 1999. Retrieved from www.educause.edu/ecar the history of photography. In: Hjorth, L. et al. (eds) Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iPhone. New York: Routledge, 98–117.
Turkle, S. (1999). Life on the screen. Simon and Schuster.
York: Basic Books.
Zappavigna, M. (2016) social media photography: construing subjectivity in instagram images.university of new south wales,sydeney,Australia. Visual Communication 2016.Vol. 15(3) 271–292