نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره (نویسندۀ مسئول)

2 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

موضوع پژوهش پیش‌‌رو ارائۀ الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در چرخۀ اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌ها با تأکید بر خبرگزاری ایرنا و فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی و با روش دلفی انجام شده است. جامعۀ پژوهش این مقاله متخصصان حوزۀ خبرگزاری‌ها و استادان روزنامه‌نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 18 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها نشان داد که شبکه‌های اجتماعی بیشتر ابزاری در خدمت خبرگزاری‌ها هستند و خبرگزاری‌ها به تناسب محتوا یا موضوع خبر از بسته‌های مختلف خبری در شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برند؛ بسته‌هایی که از قالب‌های رسمی خبر فاصله دارند. همچنین براساس نتایج، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم‌پوشانی رسانه‌ای دارند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت خبرگزاری‌ها باید به ارزش‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی و نگارش خبر برای شبکه‌های اجتماعی توجه کنند تا از تحولات عرصۀ روزنامه‌نگاری عقب نمانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Pattern for the Convergence of Social Networks and News Agencies in the Information Cycle

نویسندگان [English]

  • Omid Ali Masoudi 1
  • gholamhousin eslamifard 2

1 Associat Proffessor, Manager of Department of Communication, Soore University (Corresponding Author).

2 Ph.D. in Communication Ssciences,Tehran Shomal Branch, Azad University.

چکیده [English]

The issue of present study is to present a model for the role of social networks in informational cycle of news agencies, with emphasis on Irna and France-Presse news agencies. This research was conducted using Delphi's deep interviewing method. The research population was journalists that among them, 18 person were selected as sample, using snowball sampling method. In order to analyze the obtained information, coding method  was used . The finding showed that social networks are the tool to serve news agencies. In fact, with relevance to content or news topic, the news agencies take advantage of the various news packages on social networks, which are far from official news packages. Also, based on the results, news agencies and social networks have media overlap. According to the results, it can be said that news agencies should pay attention to news values and news writing, so as not neglect developments in the field of journalism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media convergence
  • Social networks
  • News agency
  • Information cycle
  • Delphi method
منابع و مأخذ
بروجردی، مهدخت و سید حسن ایلالی (1397). «پیامدهای زیست مجازی ایرانیان»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 16: 94-62.
بیچرانلو، عبدالله (1392). آینده­نگاری رسانه­ها. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
دال زتو، سینزیا و آرتور لوگمایر (1397). همگرایی رسانه­ای. ترجمۀ سمیه لبافی امیر مختاری و محدثه عقبایی. تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
دیوسالار، عبدالرسول (1391). قدرت اطلاعات تأثیر اطلاعات بر نظریه توسعه. تهران: انتشارات تیسا.
عقیلی، سید وحید و احسان پوری (1390). «تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر ارتباطات بین‌فردی کاربران». فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ‌ ارتباطات، شماره 3: 42-25.
کاستلز، امانوئل (1389). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: پایان هزاره. ترجمۀ احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: نشر نو.
کیهانی، امیر و محمدمهدی فرقانی و افسانه مظفری (1397). «نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در شکل­گیری هویت قومی دانشجویان». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 53: 284-249.
معتمدنژاد، کاظم (1389). ارتباطات بین‌المللی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
مهدی‌زاده، سید محمد (1393). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
مهدی‌زاده، سید محمد و اقبال خالدیان و مهراوه فردوسی (1396). «نقش نرم‌افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رأی‌دهندگان»، فصلنامه علمی مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 10: 39-1.
وبگاه دیتارپورتال (2018). بازیابی‌شده در:
 
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital- iran-januray 2018
 
Britanica Online Encyclopedia. (2013). Retrieved from https://b2n.ir/g83947
Griessner, M. C. (2012). News agencies and Social Media. University Of Oxford.
Heinz, W., Nienstedt, S., Russ, M., & Bartosz, W. (2013). Journalism and media convergence. Boston: De Gruyter.
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture, where old and new -media collid. New York: New York University Press.
 
McQuail, D. (2006). Mass communication theory: An introduction. Sage Publications, Inc.
Meyer, K. M., & Tang, T. (2015). ‘Social Journalism: Local news media on Twitter’. International Journal on Media Management, 17(4), 241-257.‏
 
Paterson, C. (2006). News agency dominance in international news on the internet. Papers in international and global communication, 1(06).
Rasmussen, T. (2000). Social Theory and Communication -Technology. Aldershod Ashgate.
Schulten-Jaspers, Y. (2015). ‘News Agencies Will Remain Key Anchor for the Media Industry in Germany Survey Respondent’s Believe’. Retrieved from https://en.ejo.ch/media-economics/taking-wire-agencies-future-news