نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان (نویسندۀ مسئول)

3 استادیار گروه جامعه‌‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

چکیده

چکیده
مفاهیم سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی، بعد از تئوریزه شدن از سوی صاحب‌نظران، اکنون برای تحلیل و تبیین‌های مختلفی در علوم انسانی به کار می‌روند. هدف این مقاله بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه اول شهرضا (اصفهان) در سال تحصیلی 97-98 است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با تکنیک پرسش‌نامه صورت گرفت. از جامعۀ آماری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و براساس جدول مورگان تعداد 386 دانش‌آموز به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های استاندارد مهارت‌های اجتماعی (با چهار مؤلفۀ خودکنترلی، همدلی، ابراز وجود و همکاری گرشام، الیوت، وانس و کوک (2011)؛ سرمایۀ فرهنگی (با مؤلفه‌های سرمایۀ عینی، ذهنی و نهادینه‌شده) و سرمایۀ اجتماعی (با مؤلفه‌های ارتباطات درون و بیرون، ساختار درون و بیرون خانواده اکبری، نجفی و ندریان (1396)) بودند که پایایی پرسش‌نامه با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 حاصل شد. یافته‌ها نشان دادند سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی (69/0=r و 000/0=p) و (39/0=r و 000/0=p) به‌ترتیب رابطۀ معناداری دارند. براساس نتایج معادلات ساختاری (SEM) با نرم‌افزار آموس، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی توانستند 46 درصد (46/0=R2) متغیر ملاک (مهارت‌های اجتماعی) را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parents' Social and Cultural Capital and Junior High School Students' Social Skills in Shahreza (2017-2018)

نویسندگان [English]

  • zeinab motaghi 1
  • mansuor Haghighatian 2
  • reza esmaeli 3

1 Ph.D. Student in Sociololy, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan,

2 Associate Professor and Department Manager of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran (Corresponding Author).

3 Assistant Professor and Faculty Member of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

چکیده [English]

After being theorized by the related authorities in the field, the concepts of social and cultural capital are now used for various analyses and explanations in the humanities. The present research intended to investigate the impact of parents' social and cultural capital on the social skills of junior high school students in Shahreza County (Isfahan Province) in the academic year of 2018-2019. Questionnaires were used as research tools. Using multi-stage cluster sampling, the sample size for the statistical population (n=386) was determined based on Morgan table. The standard questionnaires were the Social Skills Rating System (Gresham & Eliot, 1990) (with the four components of self-control, empathy, assertiveness, collaboration) and the Cultural Capital Questionnaire (with the components of objective, subjective and institutionalized capital) and the Social Capital Questionnaire (with the components of communication with others inside and outside the family and the internal and external family structure) (Akbari et al., 2014). Reliability of the questionnaires measured by Cronbach’s alpha coefficient was 0.86. The findings of this study indicated that there were significant relationships between the parents’ social and cultural capital and the students’ social skills (r=0.69 and p = 0.000 and r = 0.39 and p = 0.000, respectively). Results of the structural equation modeling (SEM) using the Amos software also showed that social and cultural capital was able to explain the social skills (i.e., the criterion variable, R2 =0.46).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social skills
  • Social capital and cultural
  • Shahreza students
منابع و مأخذ
آیزنک، مایکل دبلیو (1386). روان‌شناسی شادی. ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی. تهران: انتشارات بدر.
ادگار، اندرو و سجویک، پیتر (1388). مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی. ترجمۀ‌ ناصرالدین علی تقویان. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اکبری، مریم و ساریسا نجفی و حیدر ندریان (1396). «رابطه سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعیِ درک‌‌شده با سلامت روان زنان در شهر سنندج؛ مطالعه‌ای مبتنی بر جامعه». آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، شماره 3: 163ـ155. 
بوردیو، پیر (1389). شکل‌های سرمایه، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمۀ افشین خاکباز. تهران: انتشارات شیرازه.
جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و غلامرضا خوش‌فر و مهدی سپهر (1390). «سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل‌های نظری». مجله پژوهشنامه تعلیم و تربیت، شماره 2: 104ـ84.
درفشان، مریم و فریده یوسفی (1395). «بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده». جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 2: 119-114.
رحیمی، حمید و راضیه آقابابایی (1397). «رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان». زن و مطالعات خانواده، شماره 39: 22-7.   
سیف، علی‌اکبر (1386). روانشناسی پرورشی (آموزش و یادگیری). تهران: نشر آگاه.
شارع‌پور، محمود (1388). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت.
شاره‌رکنی موسوی، هما و عفت عباسی و مسعود گرامی‌پور (1398). «تأثیر آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی بر میزان رشد مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های شناختی». فصلنامه پژوهش‌های تربیتی، شماره 38: 45-22.
صادقی، درنا و زهرا امین فلاح و حسن مؤمنی (1398). «پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان براساس سرمایه‌های روان‌شناختی‌ و اجتماعی». فصلنامه علمی آموزش و ارزشیابی، شماره 47: 140ـ117.
صالحی امیری، سید رضا (1386). مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی. تهران: ققنوس.
غضنفری، شهربانو و حسین کردی (1394). «تبیین جامعه‌شناختی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان». جامعهشناسی کاربردی، شماره 3: 172-161.
غفاری، غلامرضا و مصطفی ازکیا (1386). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نشر نی.
فصیحی، امان‌الله (1389). اسلام و سرمایه اجتماعی با تأکید بر رویکردهای فرهنگی. تهران: پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات.
فیلد، جان (1388). سرمایه اجتماعی. ترجمۀ غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: انتشارات کویر.
کلانتری، عبدالحسین و امرالله کشاورز و حسن مؤمنی (1395). «رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان شهرستان دهلران». پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، شماره 10: 72ـ41.
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
محترم، معصومه و الهام رضی و فاطمه صفایی دنیایی و فریبا سهراب (1395). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پتانسیل انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیا‌م‌ نور». کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، بازیابی در:
 
میلنر، آندرو و جف براویت (1385). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. ترجمۀ جمال محمدی. تهران: ققنوس.
نژادمحمد، وحید و مهدی نجاری و مهسا سلیمان‌زاده (1398). «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به‌وسیله کودکان آذری‌زبان». پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان، شماره 17: 257ـ245.
 
نوربخش، سیدمرتضی (1389). «نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری». فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه، شماره 4: 134-94.
 
Adebisi, R. O., Iroham, N. S., & Amwe, R. A. (2014). The Efficacy of Social Stories Intervention for Improving Social Behaviours in Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-Analysis. European Journal of Humanities and Social Sciences30(1), 1599-1612.
Aksoy, P., & Baran, G. (2010). ‘Review of studies aimed at bringing social skills for children in preschool period’. Procedia-Social and Behavioral Sciences9, 663-669.
Allan, J., Catts, R., & Stelfox, K. (2012). Social capital, Young Children and Young People: Implications for practice, policy and research (pp. 1-11). Bristol: The Policy Press.
Bæck, U. D. (2005). ‘School as an arena for activating cultural capital’. Nordisk Pedagogic, 25(2): 217-228.
Barone, C. (2006). ‘Cultural capital, ambition and the explanation of inequalities in learning outcomes: A comparative analysis’. Sociology40(6), 1039-1058.
Berry, D., & O'Connor, E. (2010). ‘Behavioral risk, teacher–child relationships, and social skill development across middle childhood: A child-by-environment analysis of change’. Journal of Applied Developmental Psychology31(1), 1-14.
Carter, A. S., Briggs-Gowan, M. J., & Davis, N. O. (2004). Assessment of young children's social-emotional development and psychopathology: recent advances and recommendations for practice. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 109-134.
Đukić, Ž. P. M. (2016). ‘Cultural Capital and Educational Outcomes in Croatia: A Contextual Approach’. Sociológia, 48(6), 601-621.
Epstein, J. L. & Sanders, M. G. (2000). Connecting home, school, and community: New directions for social research. In Hallinan, M.T. (ed.): Handbook of the sociology of Education. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Gaddis, Ms. M. (2013). ‘The influence of Habitus in Relationship Between Cultural Capital and Academic Achievement’. Social Science Research, 42(3), 1-1.
Gresham, F. M., Elliott, S. N., Vance, M. J., & Cook, C. R. (2011). ‘Comparability of the Social Skills Rating System to the Social Skills Improvement System: Content and psychometric comparisons across elementary and secondary age levels’. School Psychology Quarterly, 26(1), 27.
Grizzle, J. C. (2007). Developmental differences in relations among parental protectiveness, attachment, social skills, social anxiety and social competence in juveniles with asthma or diabetes. Texas A&M University.
Gusman, I., Chamusca, P., Fernandes, J., & Pinto, J. (2019). ‘Culture and Tourism in Porto City Centre: Conflicts and (Im) Possible Solutions’. Sustainability, 11(20), 5701.
Harpham, T. (2008). ‘The measurement of community social capital through surveys’. In I. Kawachi, S. V. Subramanian, & D. Kim (Eds.), Social capital theory and health (pp. 51e62). New York: Springer.
Hemmerechts, K., Echeverria Vicente, N. J., Agirdag, O., & Kavadias, D. (2018). ‘Social capital and mathematics achievement of fourth and fifth grade children in segregated primary schools’. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 23(3), 209-229.
Hosokawa, R., & Katsura, T. (2017). ‘Marital relationship, parenting practices, and social skills development in preschool children’. Child and adolescent psychiatry and mental health, 11(1), 2.
Huang, L., Dămean, D., & Cairns, D. (2015). ‘Social capital and student achievement: exploring the influence of social relationships on school success in Norway and Romania’. Creative Education, (15), 1638-1649.
Islam, M. K., Merlo, J., Kawachi, I., Lindström, M., & Gerdtham, U. G. (2006). ‘Social capital and health: does egalitarianism matter? A literature review’. International journal for equity in health, 5(1), 3-15.
Jæger, M. M. (2011). ‘Equal access but unequal outcomes: cultural capital and educational choice in a meritocratic society’. Social Forces, 87(4), 1943–1972.
Kılıç, K. M., & Aytar, F. A. G. (2017). ‘The effect of social skills training on social skills in early childhood, the relationship between social skills and temperament’. Egitim Ve Bilim, 42(191).
Konaklioglu, E., & Sevin, H. D. (2015). ‘Defining the Relationship between Trust, Reputation and Political Skills in Service Business’. International Journal of Business and Social Research, 5(11), 1-8.
Kraaykamp, G., & Van Eijck, K. (2010). ‘The intergenerational reproduction of cultural capital: A threefold perspective’. Social forces, 89(1), 209-231.
Lareau, A. (2003). Unequal childhoods. Class,race and family life. Berkley, CA: University
Of California Press.
 Lindfors, P., Minkkinen, J., Rimpelä, A., & Hotulainen, R. (2017). ‘Family and school social capital, school burnout and academic achievement: a multilevel longitudinal analysis among Finnish pupils’. International Journal of Adolescence and Youth, 1-14.
Lynch, S. A., & Simpson, C. G. (2010). ‘Social skills: Laying the foundation for success’. Dimensions of Early Childhood, 38(2), 3-11.
Magno, C. (2010). ‘The role of metacognitive skills in developing critical thinking’. Metacognition and Learning, 5(2), 137-156.
 
Maleki, M., Chehrzad, M. M., Kazemnezhad Leyli, E., Mardani, A., & Vaismoradi, M. (2019). ‘Social Skills in Preschool Children from Teachers Perspectives’. Children, 6(5), 64.
Meng, H. J., & Hsieh, H. F. (2013). ‘Using cultural capital to analyse the digital divide experienced by students living in remote areas’. Global Journal of Engineering Education, 15(2), 82-87.
OECD (2018). OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains. OECD Publishing,
OECD (1997). Parents as partners in schooling. Paris: OECD.
Sylva, K. (2014). ‘The role of families and pre-school in educational disadvantage’. Oxford Review of Education, 40, 680-695.    
Taguma, M., Feron, E., & Lim, M. H. (2018). Future of education and skills 2030: Conceptual learning framework.
Tan, C. Y. (2017). Examining cultural capital and student achievement: Results of a meta-analytic review.
Wu, Z., Mak, M. C. K., Hu, B. Y., He, J., & Fan, X. (2019). ‘A validation of the Social Skills domain of the Social Skills Improvement System‐Rating Scales with Chinese preschoolers’. Psychology in the Schools, 56(1), 126-147.
Ziv, Y. (2013). ‘Social information processing patterns, social skills, and school readiness in preschool children’. Journal of experimental child psychology, 114(2), 306-320.