تأثیر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان (مطالعۀ موردی: زنان متأهل 20 ـ 55 سال بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی ـ مسائل اجتماعی ایران، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد، ایران.

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان (نویسندۀ مسئول)

4 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان.

چکیده

با فرارسیدن عصر فنّاوری‌های نوین ارتباطی و گسترش فراگیر آن ـ که به‌ دنبال خود مفاهیم جدیدی چون واقعیت مجازی، فضای سایبری و... را به همراه ‌آورد ـ تغییر و تحولات گسترده‌ای در روابط زوجین ایجاد شد. رسانه‌های جمعی، با ایجاد تغییرات فرهنگی، دگرگونی‌های عمده‌ای در نگرش‌های زوجین به عواطف و احساسات نسبت به یکدیگر در زندگی مشترک رقم زده‌اند. هدف پژوهشِ پیش رو بررسی تأثیر گرایش به برنامه‌های ماهواره و شبکه‌های اجتماعی مجازی بر منابع احساسی زنان است. چارچوب و مدل نظری پژوهش بر اساس نظریۀ «خویشتن و تجربه در جهان رسانه‌ای» تامپسون تدوین شده است؛ اما، برای افزایش غنای آن از نظریۀ گربنر، کمپر و کالینز نیز استفاده شده است. روش پژوهش علّی ـ تبیینی است و جامعۀ آماری زنان متأهل 20 ـ 55 سالۀ شهر بروجرد است. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای نامتناسب و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 محاسبه شد. از طریق پرسش‌نامۀ هدایت‌شده اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری و به کمک نرم‌افزار spss پردازش شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌های ماهواره، شامل میزان و نوع استفاده، رابطۀ مستقیم و مثبتی با تغییرات منابع احساسی زنان داشته‌اند. رگرسیون چندمتغیره نشان داد که درمجموع عوامل مربوط به ماهواره توانسته‌اند 37 درصد واریانس مربوط به منابع احساسی زنان را تبیین کنند. درمورد شبکه‌های اجتماعی مجازی، عضویت در شبکه و میزان استفاده، به‌جز جذابیت استفاده، نیز رابطۀ مستقیم و مثبتی با منابع احساسی زنان نشان داده است. رگرسیون چندمتغیره توانسته درمجموع 44 درصد واریانس مربوط به منابع احساسی زنان را تبیین کند. بنابراین، یافته‌های پژوهش چارچوب نظری را تأیید کردند و نشان می‌دهند که با آن متناسب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Tendency rate to Virtual Social Networks and Foreign Satellite TV Channels on Emotional Sources of Women (A Case Study: 20-55-Year-Old Married Women, Borujerd, Iran)

نویسندگان [English]

  • Hashemi Foroud 1
  • layla azimi 2
  • Ali Roshanaie 3
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi 4
1 PhD Student in Sociology - Social Issues of Iran, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ashtian Branch.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ashtian Branch (Corresponding Author).
4 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ashtian Branch.
چکیده [English]

Age of modern communication technologies and their expansion with its new conceptions such as virtual reality, cyberspace, etc., caused lots of changes in couples' relationships in Iranian families. By cultural changes, mass media made major changes in attitudes of couples towards emotions of each other in their married life. The present research aimed at studying the effects of virtual social networks and the foreign satellite TV channels on emotional sources of women. The framework and the theoretical model of this research is based on Thompson's "self-experience in a mediated world", but in order to enrich the research, theories by Gerbner, Campbell and Collins were also being used.  The method of the research is casual (explanatory). The statistical population is 20-55-year-old women of Borujerd city of Iran. The sample includes 400 individuals based on Cochran formula. Disproportionate stratified sampling was used. Through directed questionnaire the required data was gathered and processed by SPSS software. The results show that degree and kind of use of foreign satellite TV channels has direct and positive relation with changes of emotional sources of women. Multivariate regression showed that factors related to foreign satellite TV channels in general could explain 37 percent of variance related to emotional sources of women. Virtual social networks, memberships in the networks, using rate, with the exception of attraction of use have also a direct and positive relation with emotional sources of women. Multivariate regression could explain 44 percent of the variance related to the emotional sources of women. Thus, the results confirmed the theoretical framework and showed being proportional with it.
...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Virtual social networks
  • Satellite
  • Emotional sources
منابع و مأخذ
استونز، راب (1385). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. ترجمه مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز.
اسلوین، جیمز (1380). اینترنت و جامعه. ترجمه عبا گیلوری و علی رادباوه. تهران: نشر کتابدار.
تامپسون، جان (1380). رسانه‌ها و مدرنیته، نظریه اجتماعی رسانه‌ها. ترجمه مسعود اوحدی. تهران: نشر سروش.
تاملینسون، جان ( 1381). جهانی‌شدن و فرهنگ. ترجمه محسن حکیمی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی با همکاری مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها.
ذکایی، محمدسعید و فاخره خطیبی (1385). «رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن: پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 11: 152-111.
ربیعی، علی و عظیمه السادات عبداللهی و یاسر شیروی خوزانی (1394). «بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر اصفهان». فصلنامه مطالعات اجتماعی زنان، شماره3: 128ـ99.
شکربیگی، عالیه (1396). «بررسی جامعه‌شناختی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهران». فصلنامه مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2: 127ـ95.
شیری، طهمورث و الناز رحمانی (1394). «تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین، تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده در سال 1394 )مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران)». فصلنامه مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره 1: 111ـ99.
فلاحی، علی (1395). «تحلیل کیفی و کمّی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده». فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده، شماره 35: 170ـ151.
کاستلز، مانوئل (1390). عصر اطلاعات اقتصاد جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای). ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
کیانپور، مسعود و احسان آقابابایی (1396). جامعه‌شناسی احساسات. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
گولد، جولیوس و ویلیام ال. کولب (1384). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه گروه مترجمان. به کوشش محمدجواد زاهدی. تهران: انتشارات مازیار.
گیدنز، آنتونی (1384). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
مارتین، کریستوفر (1394). آشنایی با تلویزیون ماهواره‌ای و کابلی. ترجمه مهدی تهرانی. سایت همشهری آنلاین، بازیابی‌شده در: جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۷ https://www.hamshahrionline.ir
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). ‘Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship’. Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), 210-230.
Brody, L. R. & Hall, J.A. (2008). ‘Gender and Emotion in Context’, in M. Lewis & J, Haviland (Eds.), Handbook of Emotion, 3d ed. (pp.395-408). New York: Guilford.
Castells, M. (1996). The rise of Network Society. The information age: Economy, society and culture. Vol1.blakwe. Oxford.
Collins, R. (1990). ‘Stratification, Emotional Energy, and the Transient Emotions’, in Th. Kemper (Ed), Research Agenda in the Sociology of Emotions, Albany, N. Y. Sunny Press.
Fitcher, A. H. (2000). Gender and Emotion: Social Psychological Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
Gerbner, G. & Gross, L. (1976). ‘Living with Television’. Journal of Communication, 26, 172-199.
Kemper, T.J. (1990). Themes and Variations in the sociology of Emotions. New York: State University of New York Press.
Sheets, V. L. (2014). ‘Passion for life: Self-expansion and Passionate Love across the Life Span’. Journal of social and personal relationships, 31(7), 958-974.‏
Simon, R. W. & Lida. E. N. (2004). ‘Gender and Emotion in the United States: Do Men and Women Differ in Self-Report of Feelings Expressive Behavior?’. The American Journal of Sociology, 109(5), 1137-1176.
Sperechr, S. & Hatfield, E. (2015). ‘The Importance of Love as a Basis of Marriage: Revisiting Kephart (1967)’. Journal of Family Issues, 38(3), pp 312-335.
Thoits, P.A. (1989). ‘Sociology of Emotions’. Annual Review of Sociology, 15, 317-42.
Thompson, J. B. (1995). ‘Media and Modernity’. In Crowley and Mitchell (eds), Communication Theory Today, 27-49.