نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

چکیده

موسیقی یکی از پرکاربردترین و شاید از ضروری‌ترین انواع هنری است که در تولیدات رسانه‌های صوتی و تصویری نقش مهمی دارد. هر رسانه، معنایی به اقتضای خودش تولید می‌کند. موسیقی در رسانه رادیو همان معنایی را ندارد که به‌صورت تصویری از تلویزیون یا در قالب ویدئوکلیپ پخش می‌شود. موسیقی فقط ترکیب صداهای گوناگون سازها بر اساس اصول خاصی است که احساس و عواطف شنوندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر برای موسیقی معنایی وجود داشته باشد، شنوندگان از طریق تداعی، معنایی برای آن تصور می‌کنند. اگر قطعه موسیقی با کلام باشد یعنی سرود یا ترانه، ترکیب این دو متن، یعنی موسیقی و کلام نیز ممکن است معنای دیگری برای شنونده رادیو به وجود آورد. اگر همین قطعه موسیقی به‌صورت ویدئو موسیقی یا کلیپ باشد، بیننده با سه متن درهم‌تنیده مواجه می‌شود: موسیقی، کلام و تصویر. اگرچه کلیپ متن اصلی است ولی این سه متن کارکرد بینامتنی دارند که می‌تواند معنای ذهنی بیننده را عوض کند. در این مقاله با استناد به منابع کتابخانه‌ای، نگاهی به نشانه‌شناسی موسیقی و بینامتنیت و اقتضائات درک معنا در هر نوع رسانه و همچنین درک معنای موسیقی، به تبیین تفاوت معنایی موسیقی رادیو و ویدئو موسیقی یا کلیپ‌های تلویزیونی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meaning Differences in Radio and Ttelevision Mmusic

نویسنده [English]

  • Hasan khojasteh Bagherzadeh

Associate Professor, Radio Group at Department of Production, IRIB University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Music is one of the most widely used materials in audiovisual media production and is a constant concern of activists and researchers in the field. In addition to the functional aspects of social media, music has multiple functions in the production of these media. Although there are differences between the functions of music in radio and other visual media, especially television, but the important point is that there is a meaningful difference between the meaning of music played on the radio and the broadcast of the same music on television. Does the music heard on the radio create or evoke the same meaning for the television viewer or are these meanings different? This article seeks to answer this fundamental question. This is important because today's audio music productions and their conversion into music video clips and their broadcasts on the platforms of cyberspace or on radio and television are expanding. These clips are sometimes studio productions and sometimes live or video music concerts. Playing a piece of music on the radio can sometimes provide a place for the musician and his singer to perform a concert or studio clip and sometimes the dignity that a video player can create while radio player cannot. Why is this? This article seeks to answer the question: Is the meaning of music played by radio different from that of video broadcasting? Why? Each medium, according to its requirements, creates special meaning. Music in radio doesn't have similar meaning, as a video music or clip broadcast from TV. Music, only is a combination of sound of music instruments based on special principles that impacts audience feelings and emotions. If there is meaning in music, the listener can get it, only by evoke. If it is a music with lyric, the combination of these two texts, music and lyric possibility creates another meaning for the listener. If this piece of music is video music or clip, the viewer faces three twist texts: music, lyric, and image. Although, the music video is the original text, but the three texts have functional textuality that can change the meaning in the mind of viewer. To hear and see music from long ago to the present day, people have encountered two types of music: music in the present and music in the absence. Music is present when the music presented is in the presence of the individual and is witnessed when performing the music. In this case, most of the  presentpeople are influenced by the environment in which musical elements, including the instrumentalist and possibly the performer and possibly the singer, dominate and influence everything. Most of the time, people interact with music in the triple forms of emotional, emotional, or perceptual listening, and they rarely interact through just listening which is a very superficial type of listening. According to the library resources, music semiotic, textuality, and Requirements of getting meaning in each kind medium, this article, try to explain difference of music meaning in radio and video music or clip, that watch on TV.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Video music
  • Absolut music
  • Music with lyric
  • Music meaning
منابع و مأخذ
 
جاناتان، بیگنل (1393). نشانه، ایدئولوژی، رسانه، مترجمان سیدحمدالله اکوانی و دیگران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
خجسته، حسن (1395). جامعه، موسیقی و رادیو، انتشارات سروش.
رشیدی، صادق (1393). درآمدی بر نشانه‌شناسی موسیقی، نشر علم.
زاهدی، تورج (1388). «نشانه‌شناسی موسیقی فیلم»، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 45 و 46:
فرخی، میثم (1393). «جستاری نظری پیرامون نسبت دین و رسانه»، فصلنامه معرفت، شماره 198: 75-61.
مارسل، دانسی (1387). نشانه‌شناسی رسانه‌ها، ترجمۀ گودرز میرانی و بهزاد دوران، نشر چاپار.
ندایی، محمدحسین  و دیگران (1385). تأثیر ویدئو کلیپ بر ذهن مخاطب، اداره کل پژوهش سیما.
 
Alphons Silbermann (1998), The sociology of music‎, Psychology Press.
Carol Vernallis (2004), Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context, New York, Colombia University Press.
Goodwin (1993), Dancing in the Distraction Factory, Publisher: Routledg.
Jeremy G. Butler (2009), Television‚ critical methods and Applications, Lawrence Erlbaum Associate‚ Inc‚ publishers, Mahwah‚ New jersey 074ا30.
Meghan Stevens ( 2005), Music and Image in Concert,
Peter J Martin (1997), Sounds and society: themes in the sociology of music, Manchester University Press.
Renate Zenker (2002), The Dynamic and Complex NATURE OF Musical Undrestanding,: Perspectives in Theory and Practice, edited by Betty Hanley, Thomas W. Goolsby, The Canadian Music Education Association.
Robert S. Hatten (2005), Four Semiotic Approaches to Musical Meaning: Markedness, Topics, Tropes, and Gesture, chool of Music, Indiana University Fakulteta za glasbo, Univerza v Indiani
Ronald Barthes (1977), Image music text, translated to English by Stephen Health. Published Fontana Press.
Simon Frith (2002), Look! Hear! The Uneasy Relationship of Music and Television, popular music, Volume 21/3. Cambridge University Press.