نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

2 استاد تمام دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تغییرات و جهت‌گیری‌های فرهنگی با توجه به نظریه اینگلهارت است. بر این اساس، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود که؛ شبکه‌های اجتماعی جهت تغییرات فرهنگی را به سمت ارزش‌های مادی موردنظر اینگلهارت می‌برند یا به سمت ارزش‌های فرا مادی؟ در این پژوهش از روش ترکیبی (تحلیل محتوا و پیمایش) استفاده شد. در بخش پیمایش نگرش‌های دانشجویان نسبت به ارزش‌های مادی و فرامادی مدنظر اینگلهارت در شبکه‌های اجتماعی (در سال 1398) سنجیده شد و در بخش تحلیل محتوا نیز محتوای شبکه‌های اجتماعی در سال 1398 با ارزش‌های مادی و فرامادی مدنظر اینگلهارت سنجش شد. نتایج پیمایش در مورد «ارزش‌های موردتوجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی» نشان داد که 53 درصد دانشجویان به ارزش‌های فرامادی توجه دارند. یافته‌های تحلیل محتوا نیز نشان داد که حدود 54 درصد پیام‌های تولیدشده در سه شبکۀ اجتماعی توییتر، تلگرام و اینستاگرام دارای ارزش فرامادی هستند. ترکیب نتایج تحقیق نشان می‌دهد محتوای فضای مجازی منطبق با نگرش‌های دانشجویان بوده و بیشترین توجه به سمت ارزش‌های فرامادی است. این یافته‌ها منطبق با نظریات اینگلهارت است و نشان می‌دهد سیر فرهنگی کشور همسو با تغییرات فرهنگ جهانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Networks and Cultural Changes among Students of Universities in Tehran Based on Inglehart's Materialisticand Post-Materialistic Values

نویسندگان [English]

  • ali mohebbi 1
  • aliasghar kia 2

1 Ph.D. student, Faculty of Communication Sciences in Allameh Tabataba'i' University (Corresponding Author)

2 professor, Faculty of Communication Sciences in Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The main purpose of the study was to investigate the effect of social networks on cultural changes and orientations according to Inglehart's Theory. Accordingly, the research sought to answer the question: Did social networks move the cultural orientations toward Ingelhart's Materialistic values or towards Post-Materialistic values? In the present study, the mixed method (content analysis and survey) was used. In the survey section, students' attitudes towards Inglehart’s Materialistic and Post-Materialistic values were measured in social networks (in 2019). Regarding the content analysis section, the content of social networks in 2019 was measured against Materialistic and Post-Materialistic values considered by Inglehart. Survey results on "user-focused values on social media" showed that 53% of students paid attention to Post-Materialistic values. The content analysis findings also showed that about 54% of the messages generated on the three social networks of Twitter, Telegram and Instagram had Post-Materialistic value. The composition of the research results showed that the content of cyberspace was in line with students' attitudes and most attention was paid to Post-Materialistic values. These findings are consistent with Inglehart's theories and show that the country's cultural course coincides with changes in global culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural changes
  • Social networks
  • Inglehart's Materialistic and Post-Materialistic Values
منابع و مأخذ
 
اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمۀ مریم وتر، تهران: انتشارت کویر.
اینگلهارت، رونالد (1377). «نوسازی و پسا نوسازی»، ترجمۀ علی مرتضویان، فصلنامه ارغنون، شماره 13: 34-1.
اینگلهارت، رونالد و کریستین ولزل (1394). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمۀ یعقوب احمدی، تهران:انتشارات کویر.
اینگلهارت، رونالد و پیپا نوریس (1395). جهانی شدن و تنوع فرهنگی، ترجمۀ عبدالله فاضلی و ساجده علامه، تهران: انتشارات کویر.
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺳﻮﺳﻦ؛  اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺤﯽ (1386) «ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﮑﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯽ»، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، شماره 61: 81-41.
بل، دیوید (1389). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبر. ترجمۀ مسعود کوثری و حسین حسنی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
بروجردی علوی، مهدخت و سیدحسن ایلالی (1397). «پیامدهای زیست مجازی ایرانیان» فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 16: 110-75.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای، جلد 1). ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت هویت، جلد 2). ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (پایان هزاره، جلد 3). ترجمۀ احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1394). شبکه‌های خشم و امید، ترجمۀ مجتبی قلی‌پور، انتشارات نشر مرکز.
کامران، فریدون و خدیجه ارشادی (1388). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه و سلامت روان»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره 3: 54-29.
حسن‌زاده، فاطمه (1394). رابطه میان تغییرات فرهنگی و سبک زندگی خانواده‌های منطقه 1، 7 و 19 شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
خانیکی، هادی و محمود بابایی (1391). «تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوی تعامل کنشگران فضای سایبر ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 56: 116-73.
مدنی سعید و عباس خسروانی (1390). «عوامل موثر در جهت‌گیری ارزشی ـ مادی / فرا مادی ـ دانشجویان - دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی ایران، شماره 3: 143-123.
 
Kurtosi, Z.(2004). Aspects of Gender in Social Network, Social Identity,
Information and Markets. 
Rainie, L & Wellman, B. (2012). Networked, The New Social Operating
System. MIT Press.
 Tyler, T. (2012). ‌Social networking and Globalization. Mediterranean
    Journal of Social Sciences. Vol. 4, No. 6.
Wellman, B, & Wortley, S. (1990). Different strokes from different folks: 
     Community ties and social support. American Journal of Sociology, 96(3),
     558-588 .
Wellman, B(2001). "Network in global village Life in Contemporary
     Communities, Co: Westwood.