نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش، مطالعۀ اثر «ورود مسیح به بروکسل» بر اساس مؤلفه‌های نظری در تفکر ژولیا کریستوا است. به همین دلیل، مؤلفه‌هایی چون سرپیچی، امر نمادین، امر نشانه‌ای، تبادل امر نمادین، نشانه‌ای، معنازایی، بینامتنیت و فرایند معناکاوی بازخوانی می‌شوند. سؤال پژوهش این است: آیا اثر مذکور در زمرۀ شمایل‌‌های مسیحی قرار می‌گیرد یا سرپیچی از آن محسوب می‌شود؟ برای پاسخ دادن به سؤال، با بهره‏گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگی‌های بصری و معانی چندگانۀ اثر بیرون کشیده می‌شود. بررسی انواع سرپیچی‌ها در اثر و تمرکز بر تبادل امر نشانه‌ای و نمادین، قابلیت‌های زبان بصری انسور در اثر «ورود مسیح به بروکسل» مانند شیوۀ رنگ‌گذاری، نحوۀ قاب‌بندی خاص او با پیروی از عکاسی، استفاده وافر از ماسک‌ها و نقاب‌ها را برجسته می‌کند. واکاوی در روابط بینامتنی اثر، تغییر جایگاه مسیح، جابجایی زمان ظهور او در سال 1889 و تعویض مکان نمایش در بروکسل سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم را نشان می‌دهد. معناکاوی اثر نشان می‌دهد نمایش اشباح در پیش‌زمینه در کارناوالی از مضمون تهی شده، بیشتر از آنکه بازنمایی کلام کتاب مقدس باشد، نمایش «خروج» و سرپیچی است. خروجی که تفسیر تازه از دین و اضطراب از سلطۀ نقاب‌‌زدگان و ماسک‌‏داران یعنی اشباح بورژوازی و سلطه سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. نتیجه اینکه به­دلیل فاصلۀ نقاشی مذکور از نص کتاب مقدس این اثر در راستای شمایل‌‌های مسیحی نیست و ضمن سرپیچی از آن‌ها، نوعی شمایل برای دوران مدرن بروکسل محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semenanalysis of Entry of Christ into Brussels: Is it a Revolution of Christian Icons?

نویسنده [English]

  • Farideh afarin

Assistant professor, Art Studies Department, Art Faculty, Semnan University

چکیده [English]

The study is based on the assumption that the painting "Entry of Christ into Brussels" by "James Ensor" despite its title & theme of religious narration related to the holy book, unlike the orthodox Christian iconography, especially is a break or a kind of refusal. There is a revolution in the painting by which we translate it into a kind of modern icons. This research seeks to answer the question, despite the religious elements, whether we categorize it as a modern icon? The purpose of the research is to analyze the process of semananlysis according to kristeva`s ideas. The visual elements and their relations is required for highlighting the exchange of the semiotic and the symbolic? Types of Lines, colors, the degree of darkness/brightness or tonality, shapes, texture, and space will lead us to the threshold of semananalysis. The description of the visual components proceeds up to modal, representational & compositional functions. This focus leads to associative & successional and differential intertextual relationships. An outline of the relations governing the components leads to the levels of principles, that is, the implicit and explicit, cultural and social ones. The analysis of the visual characteristics and the relations between them will concentrate our attention to the exchange of the semiotic and the symbolic. The focus on the types of intertextual relationship will show "Entry of Christ into Brussels" does not follow the religious iconographical traditions. secondly, with regard to the aesthetic properties like forces of colors, artist leads the audience's mind to a deeper sociological interpretation. Ultimately, considering other artist`s artworks and studying para textual relationships all directly highlight the relationship between political issues associated with new governmentality and new branch of Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semananalysis
  • James Ensor
  • Christian Icons
  • Julia Kristeva
  • Revolution.  
منابع و مأخذ
 
انجیل متی، فصل 21-27، منبع: URL 7
آلن، گراهام (1385). بینامتنیت، ترجمۀپیام یزدانجو، تهران: مرکز.
احمدی، بابک (1389). ساختار و تأویل متن، چاپ دوازدهم، تهران: مرکز.
برت، استل (1397). کریستوا در قابی دیگر، ترجمۀ مهرداد پارسا، تهران: شوند.
بکولا، ساندرو (1387). هنر مدرنیسم، ترجمۀ: روئین پاکباز و همکاران، تهران: فرهنگ معاصر.
پوک، گرنت و نیوال، دیانا (1395). مبانی تاریخ هنر، ترجمۀ هادی آذری، تهران: حرفه نویسنده.
پیراوی ونک، مرضیه (1390). «تحلیل معناشناختی واژه‏ی «آیکون»»، دوفصلنامه متافیزیک، شماره 11 و12: 58- 49.
دیویس، دنی، جاکوبز، هفریچر، روبرتز و سیمون (1388). تاریخ هنرجنسن، سرمترجم گروه مترجمان: فرزان سجودی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
سلدن، رامان، ویدوسون، پیتر (1384). راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر طرح نو.
سلطان کاشفی، جلال‌الدین (1393). «مطالعه تطبیقی ساختار بصری ماسک‌های آفریقایی و نقاب در آثار جیمز انسور»، دوفصلنامۀ مطالعات تطبیقی هنر، شماره 8:  30-15.
حلیمی، محمدحسین (1388). شیوه‌های نقاشی (رنسانس تا مدرن)،تهران: شرکت انتشارات احیا.
کریستوا، ژولیا (1388).فردیت اشتراکی، ترجمۀ مهرداد پارسا، تهران: روزبهان.
گاردنر، هلن (1381). هنر در گذر زمان، ترجمۀ محمدتقی فرامرزی، چاپ پنجم، تهران: نگاه.
لینتن، نوربرت (1393). هنرمدرن، ترجمۀ علی رامین، تهران: نشر نی.
مک‌آفی، نوئل (1384). ژولیا کریستوا، ترجمۀ مهرداد پارسا، تهران: مرکز.
نامور مطلق، بهمن (1386). «ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن‌ها»، پژوهشنامه علوم انسانی(دانشگاه شهید بهشتی)، شماره 5: 95-83.
نصری، امیر (1397). حکمت شمایل‌های مسیحی، چاپ دوم، تهران: نشر چشمه.
وایلدر، جسی برایانت (1395). تاریخ هنر، ترجمۀ صفورا برومند، تهران: آوند دانش.
 
 
Emerling, Jae  (2005). Theory for Art History, New York, Taylor &Francis Group: Routledge.
Leonard, Mark & Lippincott, Louise (1995), James Ensor’s Christ’s Entry into Brussels in 1889", Art Journal, No.54:2, pp:18-27
Jonsson, Stefan (2001). "Society Degree Zero: Christ, Communism, and the Madness of Crowds in the Art of James Ensor", Representation, No.75:1-32
Ruhrberg, Karl, Schneckenburger & Fricke, Christiane & Klaus Honnef (1998). Art of The 20Th Century, Vol 1, Trans: John William Gabriel, Ed: Ingo F.Walther, Germany: TACHEN.
    آدرس سایت­ها:
 
URL2: http://www.artchive.com/web_gallery/J/James-Ensor/My-Portrait-Surrounded-by-Masks-(detail-2),-1899.html
URL4:http://www.artway.eu/userfiles/Giotto%20Scenes_from_the_Life_of_Christ_-_10__Entry_into_Jerusalem.jpg