نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان رضایت‏مندی بازدیدکنندگان از بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم صورت گرفت که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار می‏گیرد. جامعه آماری شامل تمام بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم بود که به علت حجم زیاد جامعه مورد بررسی از نمونه‏گیری در دسترس استفاده شد (4242 نفر). ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و میزان پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (84/0). نتایج نشان داد که میانگین رضایت بازدیدکنندگان از بخش‏های دانشگاهیان، بین‏الملل، آثار مکتوب، محافل و مراسم، کودک و نوجوان، تشکل‏های قرانی، رسانه‏های دیجیتال، فعالیت‏های هنری، بخش علمی، بخش بانوان، روابط عمومی، بخش قرآن‏نویسان، آموزش و پرورش، حوزویان و خادمان قران در حد متوسط به بالا بوده است. براساس نتایج، بازدیدکنندگان از نقش نمایشگاه در گسترش فرهنگ قرآن و قرآن‏خوانی، شیوه برخورد و راهنمایی مسئولان غرفه‏ها، ساعات برگزاری نمایشگاه و اندازه غرفه‏ها در حد متوسط تا زیاد رضایت داشتند. اما رضایت از محل قرارگیری غرفه‏ها در نمایشگاه، محل برگزاری نمایشگاه، میزان تبلیغات صورت گرفته و تنوع محصولات ارائه‏شده در نمایشگاه بین کم تا متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Satisfaction Scale 22nd Quran International Exhibition’s visitors

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Salehi 1
  • Barzin Zarghami 2
  • Fatemeh Pour ghassem 3

1 , The member of scientific Board of political science , Shiraz university

2 The member of scientific Board of academic center for education

3 PHD student of agriculture emitting, Kermanshah Razi university

چکیده [English]

This research being implemented based on assessment of visitors satisfaction from 22nd international Quran exhibition   which being considered within descriptive –surveying groups in information classification approach. Statistical society includes visitors which being used as sample method because of large crowded of visitors in exhibition hall (approximately 4242 persons). Empirical methods proof its reliability amongst some university professors and its validity through Cornbrash’s \ alpha. The result represents that average satisfactions is intermediate to high among universities, internationals, written texts, ceremonies, Childs and adolescents, Islamic council, digital media , fine art, scientific sector, female sector, public relation, education and Quran writer According result, visitors were satisfied from Quran culture, Quran reciting development, moreover the booth guide and size was suitable meanwhile the time and date was appropriate but the publicity and the Varity of product was low to intermediate in exhibition hall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: satisfactions
  • 22nd Quran international exhibition
  • Tehran Province
جولایی، سودابه ؛ حاجی بابایی، فاطمه؛ جلال، عزت جعفر؛ و بحرانی، ناصر.(1390). بررسی میزان رضایت‏مندی بیماران از خدمات پرستاری ارایه شده در مراکز آموزشی درمانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات)، دوره17، شماره 1، صص 44-35.
حسنی، فرنود؛ سلطانی، سهیلا (1387). ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، آبان ماه، شماره 37.
حسینی، میرزا حسن؛ احمدی نژاد، مصطفی؛ و قادری، سمیه.(1389). بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان؛ مطالعه موردی بانک تجارت. بررسی های بازرگانی، شماره 42، 88-97.
حقیقی کفاش، مهدی ؛ اکبری، مسعود.(1390). اولویت‏بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل ECSI. مجله مدیریت بازاریابی، شماره 10.
حکمت‏نیا، حسن؛ موسوی، میرنجف.(1386). سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی؛ شهر یزد. مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان 86.
خواجوند، نورعلی ؛ حسینی لرگانی، مریم (1379)، بررسی تحلیلی نتایج فرم‏های نظرسنجی هشتمین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم، گزارش.
رضائی، مسعود.(1383). مدل‏های شاخص رضایت‏مندی مشتری. کنفرانس زنجیره تامین.
سرمدسعیدی، سهیل.، و محمودیان، امیر.(1381). خدمات پس از فروش: ابزار مهم بازاریابی. ماهانه بازاریابی، شماره 23.
گور، رابرت ند.(1379). چرا انسان‏ها شورش می‏کنند؟. ترجمه علی مرشدی زاد. پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران.
مرتضوی، سعید و حدادیان، علیرضا.(1384). سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط(توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران). پیام مدیریت، شماره 15 و 16، صص 60- 37.
ملکی، آناهیتا و دارابی، ماهان.(1387). روش‏های مختلف اندازه‏گیری رضایت مشتری. ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 3، سال اول، 32-27.
محمدی، اسماعیل.(1382). مشتری‏مداری؛ تکریم ارباب رجوع. تهران: نشر پارسا.
محمدی، حسین.(1381). رشد تجارت خارجی از نتایج برگزاری نمایشگاه موفق است. مجله بررسی‌های بازرگانی.
 
Arasli, H., Katircioglu, S.T., & Smadi, S.M. (2005). "A comparison of service quality in the banking industry, some evidence from Turkish and Greek speaking areas in cyprus". International Journal of Bank Marketing, Vol. 23, No.7, pp 508-526.
Brady, M.K., Cronin, J.J., & Brand, R.R.(2002), "Performance only measurement of service quality: a replication and extension". Journal Of Business Research, Vol. 55, No. 1, pp. 17-13.
Bruhn, M., & Grund, M.(2000). "Theory, development and implementation of national customer satisfaction index": the swiss index of customer satisfaction, Vol. 11, , No. 7.
 
Cronin, J.J., & Taylor, S.A. (1992). "Measuring service quality: a reexamination and extension". Journal of Marketing, Vol. 56.
Hayes, J., and Dredge, F. (1998). Managing Customer Service. Gower Publishing, Hampshire.
Hill, N.(2000). Customer satisfaction measurement: how not to do, how to do it and why it should be done.
Jamal, A., and Naser, K. (2002). "Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking". International Journal of Bank Marketing, Vol. 20, No. 4, 146-160.
Johansson, P., Oleni, M., & Fridlund, B. (2002). "Patient satisfaction with nursing care in the context of health care": a literature study. Scand J Caring Sci. Vol. 16, No. 4, pp. 337-44.
McMullan, Rosalind. (2005). A multiple-item scale for measuring customer loyalty development. Journal of Service Marketing, Vol. 19,  No.7, 470- 481.
Ndubisi, N.O. (2007). "Relationship marketing and Customer loyalty". Marketing Intelligence & Planning, Vol. 25,  No. 1, 98-106.
Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consume.  Irwin, Mc Graw – Hill Company
Othman, A., & Owen, L. (2002). "Adoption & measuring customer service quality in eslamik banks". International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 3, No. 1.
Parasuraman, A., Zethaml, V.A., & Berry, L.L. (1998). "SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality". Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-40.
Webster, F. (1994). Market driven management. New York: John- Wiley publishing.