نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناس‌ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف مقایسه روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیر‌وابسته به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 1397 طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی است و با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان و نوع روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت، تفاوت دارد. از میان ابعاد «روابط صمیمانه»، بعد «سطح نزدیکی به دیگری» در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته تفاوت دارد. همچنین یافته‌ها تفاوت معناداری بین «بعد اشتراک‌گذاری ارزش‌ها» و «فعالیت مشترک» در کاربران وابسته و غیر‌وابسته به اینترنت نشان داد. بدین معنی که روابط صمیمانه در میان کاربران وابسته به اینترنت در ابعاد ذکرشده، ضعیف‌تراز کاربران غیروابسته است. امّا روابط صمیمانه در دو «بعد شناخت از یکدیگر» و «بعد روابط عاطفی» درمیان کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیروابسته تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Cordial Relationships between Internet-dependent Users and Non-Internet Users Among the Students of Islamic Azad University of Tehran

نویسندگان [English]

  • n n 1
  • Mehdi Aghaee 2

1 Assistant Professor of Social Communication, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

2 Master of Cultural studies and media, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of comparing sincere relationships between Internet-dependent and non-Internet-dependent users among students of the Islamic Azad University of Tehran in 1397. The research method is descriptive and survey technique and a questionnaire measurement tool has been used to do it. Findings showed that the amount and type of intimate relationships between Internet-dependent and non-Internet-dependent users are different. Among the dimensions of "intimate relationships", the dimension of "level of closeness to another" in Internet-dependent users differs from non-dependent users. The findings also showed a significant difference between "value sharing dimension" and "joint activity" in Internet-dependent and non-Internet-dependent users. This means that cordial relationships among Internet-dependent users in the aforementioned dimensions are weaker than those of non-Internet users. But intimate relationships in the "dimension of knowing each other" and "the dimension of emotional relationships" between Internet users and non-Internet users are no different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet dependence
  • Intimate relationships
  • Cyberspace
  • Islamic Azad University Students
آقایی، مهدی (1397). مقایسه روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
باگاروزی، دنیس (1385). افزایش صمیمت در ازدواج. ترجمه حمید آتش‌پور و عذرا اعتمادی، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
باومن، زیگمونت (1384). ع‍ش‍ق‌ س‍ی‍ال‌ در ب‍اب‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان و موحدی، معصومه(1393). ارتباط  حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی. فصلنامه شناخت اجتماعی، شماره 2: 122-109.
تاجیک اسماعیلی، سمیه (1389). «تأثیر فناوریهای نوین ارتباطی (اینترنت و چت) بر هویت ملی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران»،رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
حسینی، فریده‌سادات؛ مریم محمدی و مهناز جوکار (1394). «بررسی صمیمیت زناشویی در دوران میانسالی، نقش ویژگی‌های شخصیتی زوجین». فصلنامه فرهنگی  ـ تربیتی زنان و خانواده، شماره 30: 51 ـ27.
دوران، بهزاد(1381). «تأثیر فضای سایبرنتیک برهویت اجتماعی»، رساله دکترای جامعه شناسی. دانشگاه تربیت مدرس.
شهبازی راد، افسانه و فضل‌اله میردریکوند (1393). رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سلامت روان و ویژگی‌های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.  دوره 22: 8-1.
 صالحی، عصمت و مجید نعیم یاوری (1393). بررسی رابطه بین عوامل خانوادگی با اعتیاد به اینترنت و آسیب‌های ناشی از آن در بین جوانان شهر یزد. فصلناه علمی ترویجی مطالعات پلیس زن. شماره 20. 42 -24.
عزیزی‌نژاد، بهاره؛ رحیمه پورحیدر؛ ژیلا رنجی و زعفر قلی‌نژاد (1393). «بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان و رابطه آن با مؤلفه‌های شخصیتی و اضطراب». مجله دانشکده پرستاری و مامایی، شماره 10: 964- 959.
فاطمی، طاهره (1392). بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با روابط خانوادگی(مورد مطالعه دانشجویان متأهل دانشگاه های قم)، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی.
فرهنگی علی‌اکبر (1389). ارتباطات انسانی، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کالات، جیمز (1386). روان‌شناسی فیزیولوژیکی (عمومی)، ترجمۀ یحیی محمدی، تهران: نشر روان.
گاتمن، جان (1388). راز ازدواج های موفق. ترجمۀ سید مرتضی نظری، تهران: انتشارات اندیشه معاصر.
گودرزی، حسین (1384). گفتارهایی درباره جامعه‌شناسی هویت در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
محمدزاده ملایوسفی، حمیده (1392).ارتباطات مجازی و ازدواج:مطالعه موردی در میان دانشجویان دانشگاه گیلان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
معتمدنژاد، کاظم (1383). وسایل ارتباط جمعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشکده علامه طباطبایی.
مکدونالد، لیندا جی (1392). رهایی از آسیب‌های خیانت زناشویی؛ راهنمای عملی برای همسران عهدشکن، ترجمۀ پروین آقایی، علی قاسمیان‌نژاد، علی نقی، سمیه نبیان، تهران: نشر راه.
منتظرالقائم، مهدی (1389). «مقدمه‌ای بر فضای مجازی»، فصلنامۀ تخصصی آینۀ هنر، شماره 6: 31-23.
میلر، استوارت (1385). نظریه‌های رسانه، ترجمۀ سعید مهدی‌زاده، تهران: نشر همشری.
هیر، نارمن (1395). دایرة المعارف مسائل جنسی، ترجمۀ عبدالله رهنما، تهران: انتشارات کتاب سبز.
 یوسفی، علی و کمال اوجاقلو (1396). آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی(مورد مطالعه: شهر مشهد). فصلنامه رسانه های نوین، شماره 9: 219-195.
 
Anderson, K.J. (2001). Internets use among college students an exploratory study. Journal of American College Health, 50(1):21-26.4- Bloch, J.  Student/teacher interaction via e-mail: the social context of Internet discourse. Journal of Second Language Writing, 2002. 11:117-134.
Caplan, S.E. (2002). Problematic internet use and psychosocial well- being: development of a theory- based cognitive behavioral measurement instrument. Journal of Computer in Human Behavior, 18, 553-575.
Cao, F. Su, L. Liu, T. and Gao , X. (2007).The relationship between impulsivity and Internet addiction: in a sample of Chinese adolescents ,. European Psychiatry,  30: 466-471.
Fallah MT.(2007). Disorder of internet addiction. Pscol J; 1:26-31.(Persian)
Favaretto, G, Morandin I, Gava M, Binotto f.(2004). Internet and psychopathology: an analysis of the use of the Web by 1075 students at secondary school.
Fitzpatrick, J.J. (2008). Internet addiction: Recognition and intervention. Archives of of psychiatric nursing, psychiatricnursing.org
Gonzalez NA.(2008). Internet addiction disorder and it’s relation to impulse control. MA Dissertation.
 Kim , Kyunghee  Ryu, Eunjung,  Mi-Young ChonEun-Ja YeunSo-Young ChoiJeong-Seok SeoBum-Woo Nam(2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies.;43(2):185-92.
 Kuss, D. J. G. W. Shorter, A. J. Van Rooij, D. Van de Mheen, and M. D. Griffiths (2014). The Internet addiction components model and personality: Establishing construct validity via a nomological network’, Computers in Human Behavior, Vol.39.
Lehenbauer-Baum, M. and M. Fohringer(2015). ‘Towards classification criteria for internet gaming disorder: Debunking differences between addiction and high engagement in a German sample of World of Warcraft players’, Computers in Human Behavior, Vol.45.
Li, C. J. Dang, X. Zhang, and J. Guo (2014). ‘Internet addiction among Chinese adolescents: The effect of parental behavior and self-control’, Computers in Human Behavior, Vol.41.
Liu, Q. X. X. Y. Fang, N. Yan, Z. K. Zhou, X. J. Yuan, J. Lan, and C. Y. Liu(2015) ‘Multi-family group therapy for adolescent Internet addiction: Exploring the underlying mechanisms’, Addictive Behaviors, Vol.42.
Patrick F, Joyce J. (2008).Internet addiction: Recognition and intervention. J Psychiatry Nurs:22; 59-60.
Patrick, S. Sells, J. N. Giordano, F. G. & Tollerud, T. R. (2007). Intimacy Differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, (15): 359_367.
Rezaul Karim, A. K. M. and N. Nigar (2014). ‘The Internet Addiction Test: Assessing its psychometric properties in Bangladeshi culture’, Asian Journal of Psychiatry, Vol.10
Sadock, B.J. & Sadock, V.A. (2003). Impulse control disorders. In Kaplan & Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical Psychiatry 10th ed. (pp. 820-850). Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins.
Shayegh S.(1387) [Evaluation Internet addiction and its relation to personality traits in adolescents in Tehran 1386-1387]. J Azad Uni 2008; 4:524-9.(Persian)
USA: Texas University, College of psychology;.P.6-25.
Yen, J. Koc, Yen C, wuH, Yang M. (2007). The comorbid psychiatric symptoms of Internet addiction: attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility. J Adolesc Health, 41(1), 93-98
Young, K. S. (1997). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. [online]. Available at paper presented at the 104 the Annual Meeting of American Psychological Association. Toronto, Canada.
Zolfaghari, M. Fatehizadeh, M. Abedi, M, R (2008). Determining Relationships Between Early maladaptive schemas and marital intimacy among mobarakeh steel complex personel. Journal of Family Research4 (3);247-261.)in Persian)