دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
بررسی رابطه سرمایه نمادین با سرمایه فرهنگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)

ولی‌ محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ ناصر باهنر

دوره 16، شماره 31 ، آذر 1394، ، صفحه 178-197

چکیده
  رابطه میان سرمایه و نرخ تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف، این تحقیق بررسی رابطه سرمایه نمادین با ابعاد سرمایه فرهنگی است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل گرفت. سرمایه نمادین شامل سه بعد نمادین‌ اقتصادی، نمادین‌ اجتماعی و نمادین‌ فرهنگی است. سرمایه فرهنگی شامل سه بعد تجسم یافته، عینیت یافته، ...  بیشتر