نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران، گروه مدیریت واحد لواسانات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام، گروه مدیریت

3 کارشناس ارشد دانشگاه ایلام، مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی،.

4 عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

رابطه میان سرمایه و نرخ تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف، این تحقیق بررسی رابطه سرمایه نمادین با ابعاد سرمایه فرهنگی است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل گرفت. سرمایه نمادین شامل سه بعد نمادین‌ اقتصادی، نمادین‌ اجتماعی و نمادین‌ فرهنگی است. سرمایه فرهنگی شامل سه بعد تجسم یافته، عینیت یافته، نهادینه شده است. روش تحقیق برای هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، پیمایشی است و  تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار  spss19و lisrel8/8 صورت گرفته است. جامعه مورد نظر، 4620 نفر است. تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان بالغ بر 353 نفر است. میزان آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه‌های سرمایه نمادین و سرمایه فرهنگی برابر با0/846  و 934/0 بود. یافته‌ها، شدت رابطه (r) سرمایه اجتماعی با ابعاد سرمایه فرهنگی (تجسم‌ یافته، عینیت یافته، نهادینه شده( به ترتیب برابر با 91/0، 75/0، 71/0 و میزان رابطه کلی سرمایه اجتماعی با سرمایه فرهنگی برابر با 89/0 بود. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد، افرادی که سرمایه نمادین بیشتری دارند، از سرمایه فرهنگی بیشتری برخوردار هستند؛ چنانچه در سازمان یا جامعه، بخواهیم فرهنگی را تغییر بدهیم یا روی آن تأثیر بگذاریم، باید از انواع سرمایه نمادین(اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استفاده کنیم و سرمایه فرهنگی موجود را به سمت هدف نهایی (سرمایه نمادین مقبول جامعه ایرانی و اسلامی) تغییردهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Symbolic Capital and Cultural Capital (A case study of the state university in Ilam)

نویسندگان [English]

  • Vali Mohammad Darini 1
  • Mohammad Taban 2
  • Ehsan Namdar Joyami 3
  • Naser Bahonar 4

1 Faculty members at Management Dept., pnu University.

2 Faculty members at Management Dept., Ilam University.

3 Master of Marketing Management, Human Science Dept, Ilam University.

4 Faculty members Islamic Education and Culture and Communication Dept., Imam Sadegh University.

چکیده [English]

Relationship between capital and the rate of capitals' transformation into each other is of utmost importance. The aim of this study is to investigate the relationship between symbolic capital and cultural capital facets. In this regard, a major hypothesis and three minor hypotheses are formed. Symbolic capital consists of three dimensions: visualized capital, objectified capital, institutionalized capital. Research method is practical with respect to its purpose, is descriptive regarding its nature and is a kind of survey study. Data analysis is taken place using SPSS 19 and lisrel 8.8 software. The population under investigation consists of 4620 individuals. Number of individuals in the sample is determined to be 353 using Kerjsi-Morgan table. Cronbach Alpha coefficients for symbolic capital and cultural capital are equal to 0.846 and 0.934, respectively. The findings show that the rate of the relationships (r) between social capital and cultural capital facets (visualized, objectified, institutionalized) equals 0.91, 0.75 and 0.71, respectively and the rate of the total relationship between social capital and cultural capital is equal to 0.89. The results indicate that individuals, who possess a higher symbolic capital, have a greater cultural capital. If we want to change or influence a culture in a society, we must use different types of symbolic capital (economic, social and cultural) and direct the existing cultural capital towards the expected goal of (our symbolic capital).

منابع و مأخذ
- اکبری، امین(1383). نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت- تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه.
-امجدیان، فیروز(1384). «بررسی پتانسیل آنومی و زمینه‌های بروز آن در شهر کرمانشاه»، فصلنامه مطالعات ملی، سال ششم، ش4، صص 85-107.
-انصاری، منصور، طاهرخانی، فاطمه (1388). بازیابی نظریه «سرمایه نمادین» در اندیشه در کلام حضرت امام خمینی(ره)، پژوهش‌نامه نامه متین، شماره 45، زمستان، صص 20- 1.
-بابایی، رسول(1388). «امکانات سیاسی در نظریه جامعه‌شناختی پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 3، پاییز، صص 56- 39.
-بوردیو، پیر(1384). طرحی از یک نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
-پاتنام، روبرت(1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه محمدتقی دل‌فروز، تهران: نشر روزنامه اسلام.
-پورجعفر، م. ر. و فرزبود، س(1384). دلایل توجیه پیاده راه‌سازی خیابان شهرداری تجریش، مجله علمی پژوهشی صفه، شماره44، پاییز و زمستان، صص 114-126.
-پورجعفر، م، محمودی‌نژاد، (1388). طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای عمومی شهری، تهران: انتشارات هله طحان.
-پیری، معصومه(1390). بررسی نقش تعامل نمادین در صمیمت زوجین از دیدگاه زنان شهرستان کرج، پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-جنکینز، ریچارد(1385). پیر بوردیو، ترجمه: لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
-حضرتی، مرتضی(1392). بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز.
-روح‌الامینی، محمود(1365). زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار
-سفیری، خدیجه و راضیه آراسته(1386). «بررسی رابطه سرمایه اقتصادی زنان با نوع روابط همسران در خانواده». مجله علمی پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره اول: 114-147.
-سوارتز، دیوید(1381). «اقتصاد سیاسی قدرت نمادین»، ترجمه صالحی شفیعه، فصلنامه اقتصادی سیاسی، سال اول، شماره 3.
-شارع‌پور، محمود(گروه مولفان) (1383). ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن، بررسی مسائل اجتماعی ایران،گروه مولفان، تهران: دانشگاه پیام نور.
-عبدالله‌زاده مینایی، ماه‌گل(1390). تاثیر سرمایه نمادین خانواده بر خشونت خانگی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان و خانواده، تهران: دانشگاه علامه طاطبایی.
 
-عظیمی رمضانی، علی اکبر(1377). نگاهی دیگر به نقش و اهمیت مشارکت و شورا در بهبود مدیریت آموزشی، تهران: انتشارات دانش.
-فاین، بن(1385). سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی، ترجمه محمد کمال سروریان، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی).
-فرهادی، محمدعلی(1384). بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-فکوهی، ناصر(1384). تاریخ نظری های انسان شناسی، تهران: نشر نی.
-فیلد، جان(1385). سرمایه اجتماعی، ترجمه: جلال متقی، تهران: موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی.
-گیدنز، آ(1378). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، چاپ اول، تهران.
-محسنی، منوچهر(1367). مقدمات جامعه شناسی، تهران: نشر دوران.
-نامدار جویمی، احسان(1393). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین با رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک(مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه ایلام.
-نوغانی، محسن(1384). «سرمایه فرهنگی و ورود به آموزش عالی»، فصلنامه فرهنگ و هنر، تهران: 5(3)،96 -70.
 
-Anderson, P. l, & Hensen, M.. N.(2011). Class and cultural capital: the case of class inequality in educational performance, europen sociological review,27, 1, 1-15.
-Benn,S, & Jones, R.­(2009). "The role symbolic capital in stackholder disputes: dessision making concerning intractable wastes". Journal of environment management, Vol 9,1593- 1604.
-Bourdieo, P.­(1992). An Invitation to reflexive sociology,(University of Chicago press and polity press.
-Bourdieu, P, & Passeron, j. c. (1990). Reproduction in education, society and culture,  sage Publications lnc, lsbn.lindon.
-Bourdieu, P. (1986).The Forms of capital .In j. G. Richardson (Ed), Handbook of theory and research for the sociology of education, (pp.241-258), New York: Green wood.
-Bourdieu,P.(1930-2002)."Available on line at: http// www.kirjasto .sci.fi/ bourd.htm.
-Bourdieu,P. Available on line at: http://en.wiki pedia.org/wiki/pierre-bourdieu.
-Fukuyama, F.­(2002) .Social Capital and Development:The coming Agenda, SAIs Review vol. xxll no.1.
-Gavereliuc, D, & Gavereliuc, A.­(2014). Symbolic capital and cultural dimensions in Romanian educational organizations, Procidia, social and behavior sciences 127, 392- 395.
-Lareau, A, & Weiniger. e. b.­(2003). "Cultural capital in education research: a critical assessment", Theory and society 32,567-606.
-lin, N,& Ericson, B. H.­(2008)” .Social capital and Development: The coming Agenda”, SAIS Review, vol.xxll no.1.
-liuو J.­(2010) .”Culture and Knowledge Transfer: Theoretical considerations”, j. service science & management, 3:159-164.
-Nilep, C.­(2009). “Sibling interaction and symbolic capital: toward a theory of political micro- economy”, Journal of pragmatics, Vol 41, September, 1683- 1692.
-Porters, A.­(1998).”Social capital: its origins and Application in modern sociology”, annual review of sociology, v.24. p. 1-24.
-Stroberge,J.(2002).”The Evaluation of Capital Theory: A critique of a theory of  social capital and implications for HRD”, Human resourse development review,1:468.