دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
بازنمایی معضلات اجتماعی جامعه در موسیقی رپ اجتماعی ایرانی مطالعه موردی؛ متن آهنگ‌های یاس

اعظم راودراد؛ سحر فائقی

دوره 16، شماره 31 ، آذر 1394، ، صفحه 39-62

چکیده
  در گستره هنر جهان معاصر، موسیقی زیرزمینی بستری برای بیان اندیشه‌های خوانندگان این سبک از موسیقی است. این گفتمان، انواع متفاوتی از اجتماعی - اعتراضی تا عاشقانه و تنفرآمیز را در بر می‌گیرد. متن موسیقی‌ها برآمده از افکار و اندیشه‌های خوانندگان آن است که از پایگاه و زمینۀ اجتماعی‌شان شکل گرفته است. هدف اصلی این مطالعه بازتاب معضلات ...  بیشتر