بازنمایی معضلات اجتماعی جامعه در موسیقی رپ اجتماعی ایرانی مطالعه موردی؛ متن آهنگ‌های یاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران. نویسنده مسئول.

چکیده

در گستره هنر جهان معاصر، موسیقی زیرزمینی بستری برای بیان اندیشه‌های خوانندگان این سبک از موسیقی است. این گفتمان، انواع متفاوتی از اجتماعی - اعتراضی تا عاشقانه و تنفرآمیز را در بر می‌گیرد. متن موسیقی‌ها برآمده از افکار و اندیشه‌های خوانندگان آن است که از پایگاه و زمینۀ اجتماعی‌شان شکل گرفته است. هدف اصلی این مطالعه بازتاب معضلات اجتماعی جامعه در متن آهنگ‌های یاس؛ رپر اجتماعی معروف فارسی است. مفروضه اصلی رویکرد بازتاب که یکی از مهم‏ترین  رویکردها در جامعه‌شناسی هنر است، بر این انگاره استوار است که هنر همواره چیزی دربارة جامعه به ما می‌گوید. در این مطالعه به‌ منظور بررسی هدف محوری از رویکرد بازتاب استفاده شده است. روش تحقیق کیفی است و مجموعاً 23 متن ‌آهنگ با موضوعات اجتماعی که بیشترین فراوانی دانلود را داشته‏اند به‌‌منزلة نمونه تحقیق انتخاب شده که همگی در دسترس است.  یافته‌ها نشان می‌دهد که متن‌های انتخاب شده از آهنگ‌های یاس، یازده معضل اجتماعی شامل فقر، اعتیاد، طلاق، روسپی‌گری، بیکاری، کودکان خیابانی، خودکشی، گروه‌های خلاف‌کار و ضداجتماعی، دزدی و سرقت، خیانت و گسترش خلقیات ناهنجار در سطح جامعه را بازتاب داده است. در تحلیل متن‌ها نشان داده شد که بیشتر مضامین، نمادی برای بیان اندیشه و دغدغه‌ها، معضلات و نگرانی‌های طبقات جامعه به‌ویژه طبقه محروم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Social Problems in Iranian Social Rap Music Case Study: Songtexts by Yas

نویسندگان [English]

  • Azam Ravadrad 1
  • Sahar Faeghi 2
1 Professor- University of Tehran- Department of Communications
2 PhD Candidate of Cultural Sociology, Young Researchers and Elites club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
چکیده [English]

In the arena of Universal contemporary art, Underground music is a field to express thoughts of singers of this style of music. This discourse includes different types of protest to love and hate. The text of this kind of music's are emanating from thoughts and beliefs of its singers and their thoughts are formed in terms of their social base. The main purpose of this study is the reflection of social problems in texts of Yas songs who is a well-known Persian social rapper.  The approach is based on the idea that art always is a reflection of what society tells us. Given the assumptions of this approach as one of the important approaches in the sociology of art, it was used to check the above object. The research method is qualitative and a total 23 texts of songs including social issues with highest frequency of downloading are selected as research sample which all of them are available.  Findings show that selected texts from songs of Yas reflect eleven social problems such as poverty, addiction, divorce, prostitution, unemployment, street children, suicide, gangs and anti-social, burglary and theft, betrayal and spread of abnormal moods in the society. More themes in analysis of texts were symbols to express ideas and concerns and problems and concerns of society members, especially deprived people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground music
  • Persian rap
  • reflective approach
  • social problems
  • Yas
الکساندر، ویکتوریا(1390). جامعه‌شناسی هنرها، شرحی بر اشکال زیبا و مردم‌پسند هنر، ترجمه اعظم راودراد، تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن».
خادمی، حسن(1388). «بررسی ویژگی‌های پدیده اجتماعی موسیقی رپ فارسی و میزان محبوبیت و عمومیت آن در ایران با تأکید بر جوانان و نوجوانان 12 تا 29 ساله شهر تهران»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 16.
شکوری، علی؛ غلامزاده نطنزی، امیرحسین(1389). «منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران، مجله جهانی رسانه»، دوره پنجم، شماره 2.
فروغیان، فلورا؛ دلاور، علی(1390). «تحلیل محتوای پیام‌های مستتر در رپ اجتماعی فارسی»، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، دوره 6 ، شماره  12.
کوثری، مسعود(1386). «گفتمان‌های موسیقی در ایران»، نامه فرهنگستان، شماره 2.
کوثری، مسعود(1388): «موسیقی زیرزمینی در ایران»، مجله جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، سال اول، شماره 1.
لهسایی‌زاده، عبدالعلی؛ زنجری، نسیبه؛ اسکندری، ابراهیم(1388): «بازنمایی طبقات اجتماعی درموسیقی رپ اجتماعی ایران»، دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، سال دوازدهم، شماره 27.
محمدپور، احمد(1390): روش تحقیق کیفی ضد روش: مراحل و روش‌های علمی در روش کیفی، جلد دوم، تهران: جامعه‌شناسان.
مشکوری، نصیر(2006): نظر نصیر مشکوری را در گزارش سمینار بررسی موسیقی زیر زمینی را در لینک زیر بخوانید:
http://www.zirzamin.se/reviws/rev_2006/nassir_underground_farsi.html
وحدانی، ادیب(1384): سخنرانی ادیب وحدانی در گزارش سمینار بررسی موسیقی زیر زمینی را در لینک زیر بخوانید:
Htpp://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsID=505267
ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد: خاستگاه یاس را در لینک زیر بخوانید:
http://fa.wikipedia.org/wiki/ یاس_(خواننده
 
Adorno, Theodor (1991): the Cultural Industry, London: Routledge.
Albrecht, Milton C.(1954): “the relationship between literature and society”, American journal of sociology,59:425-36.
Alexander, Victoria d. (2003): Sociology of art. London: Blackwell Publishing.
Alim H. Samy: Ibrahim, Awad: Pennycook, Alastair (2008) Global Linguistic Flows: Hip Hope Culture, Youth Identities and the Politics of Language, London: Routledge.
 
Attride–Stirling, J. (2001) "Thematic Networks: an Analytic Tool for Qualitative Research", Qualitative Research, Vol 1, No. 3. Pp 385-405.
Fielding, Nigel and Jane Fielding(1986).Linking Data.London:Sage Publications td.
Gubrium, J. F. (1998). Analyzing Field Reality. London: Sage Publications Ltd.
King, N. & Horrocks, C (2010). Interviews in Qualitative Research, London: Sage.
Peterson, Richard A.(1979). “Revitalizing the culture concept,” Annual review of sociology, 5:137-66.
Williams, Raymond (1973): "Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory" New Left Review, 82 (November/December):3-16.