دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
بررسی میزان رضایتمندی بازدید‏کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏‌المللی قرآن

سیدجواد صالحی؛ برزین ضرغامی؛ فاطمه پورقاسم

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، ، صفحه 7-33

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان رضایت‏مندی بازدیدکنندگان از بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم صورت گرفت که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار می‏گیرد. جامعه آماری شامل تمام بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم بود که به علت حجم زیاد جامعه مورد ...  بیشتر