برای تهیه شناسه پژوهشگر،‌ در صورت عدم اطلاع می توانید وارد گوگل شوید و مراحل دریافت شناسه پژوهشگر را جستجو فرمایید.