((فرهنگ عامه و تاثیر آن در شکل گیری ژانر کلاه مخملی در سینمای ایران)) آقایان دکتر سیدعلی روحانی و پویان غفاری.

((برساخت معنایی زن روشنفکر خاص در سینمای ایران)) آقای دکتر احسان بابایی و خانم ساره امیری.