نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، شناخت رابطۀ بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی‌تفاوتی اجتماعی با تأکید خاص بر جوانان شهر کرمانشاه است. روش مورد استفاده پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعۀ مورد مطالعۀ جوانان 20 تا 30 ساله شهر کرمانشاه است که تعداد 400 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری لین و تصادفی خوشه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و آموس مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که میزان محرومیت نسبی با مقدار همبستگی (134/0=r) و فردگرایی با مقدار همبستگی (202/0=r) با بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان ارتباط معناداری دارند. نتایج رگرسیون نشان می‌دهند مقدار T برای فردگرایی برابر (76/3 T=) و برای میزان محرومیت نسبی برابر (38/2 T=) است. این دو متغیر روی هم رفته توانستند مقدار 24/0 از تغییرات درونی متغیر میزان بی‌تفاوتی اجتماعی را تبیین کنند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (آموس) نشان می‌دهد که مقدار P-value برای چهار متغیر (محرومیت نسبی با مقدار 949/0، فردگرایی با مقدار 260/0، میزان تحصیلات با مقدار 210/0 و متغیر مدت زمان سکونت با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر 255/0) در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 است که نشان می‌دهد تأثیر متغیرهای مذکور بر متغیر وابسته معنادار هستند. نتایج مذکور براساس شاخص‌های برازش مدل برای RMR برابر 233/0، شاخص RMSEA برابر با 046/0، شاخص CMIN/DF برابر 012/2 و شاخص‌های CFI و PCFI با مقادیر 943/0 و 767/0 در حد قابل قبولی مدل را مورد تأیید قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of the Relationship between Individualism and Relative Deprivation with Apathy (Case Study of Kermanshah Youth)

نویسندگان [English]

  • mohsen safarian 1
  • Abdoulreza Adhami 2
  • ali moradi 3

1 Department of Sociology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Sociology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran (Corresponding Author).

3 Department of Sociology, Eslam Abad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the relationship between individualism and relative deprivation with indifference with special emphasis on youth in Kermanshah. The survey method and data gathering tool were a researcher-made questionnaire. The population of this study is young people aged 20-30 years old in Kermanshah. 400 of them were studied by cluster randomized cluster random sampling method. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS softwars. Regression results show that two relative deprivation variables (Beta = 0.12) and individuality (Beta = 0.20) were introduced. The value of T for individuality is (T = 3/76) and for the relative deprivation rate (T = 2.38). Together, these two variables could explain the amount of 0.24 of the internal variation of the degree of apathy. The results of the structural equation model (AMOS) show that the value of P-value for the four variables (relative deprivation with the value of 0.949, individuality with the value of 0.260, the degree of education with the value of 0.210 and the variable duration of residence with the amount of standard regression coefficient is equal to 0.255 at the error level less than 0.05; which shows that the effect of these variables on the dependent variable is significant. The results are based on the model fit of the model for RMR of 0.233, the RMSEA index is 0.046, the CMIN / DF index is 2.012 and the CFI and PCFI indices with the values of 0.943 and 0.767 in acceptable model are approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social indifference
  • Relative deprivation
  • Individualism
  • youth
  • Kermanshah
منابع و مآخذ
 
آرون، ریمون (1382). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
توسلی غلامعباس و سیدمحمود نجاتی حسینی (1383). «واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2: 62-32.
دورکیم، امیل (1387). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمۀ باقر پرهام، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.
زارعی وند، لیلا (1396). بررسی میزان بی‌تفاوتی اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه حکیم سبزواری، استاد راهنما: شفیعه قدرتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
زیمل، گئورگ (1393). دربارۀ فردیت و فرم‌های اجتماعی، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، تهران: نشر ثالث.
ساروخانی، باقر و لیلا دودمان (1389). ساختار قدرت در خانواده و تأثیر آن بر مشارکت اجتماعی، جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره 1: 129-105.
سفیری خدیجه و مریم صادقی (1388). «مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، شماره 2 : 34-1.
شادی طلب، ژاله (1382). «مشارکت اجتماعی زنان»، مجله زن در توسعه و سیاست، شماره 7: 141-176.
ظهیری‌نیا، مصطفی؛ فاطمه گلابی و رحیم هدایت ایورق (1394). «شناسایی عوامل مؤثر بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی»، مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، شماره 45: 111-86.
عبداللهی، محمد (1383). «زنان و نهادهای مدنی مسائل، موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران». مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 2: 99-62.
علمدار، فاطمه‌السادات، محمدرضا جوادی یگانه و جبار رحمانی (1397). «فرایند خلق بی‌تفاوتی اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 1: 190-165.
عنبری، موسی و سارا غلامیان (1395). «تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 2: 159-133.
کلانتری، صمد و مهدی ادیبی و همکاران (1386). «برسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعۀ ایران و عوامل مؤثر بر آن»، دوماهنامۀ علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 22: 36-27.
کوزر، لوئیس (1383). زندگیواندیشۀ بزرگانجامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی.
گار، تدرابرت (1377). چرا انسانها شورش می‌کنند؟ ترجمۀ علی مرشدی‌زاد، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مجیدی، امیر (1390). برسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه کردستان و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در سال 1390، دانشگاه پیام نور استان تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
محسنی تبریزی، علیرضا و مجتبی صداقتی‌فرد (1390). «بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)»، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 3: 22-1.
مسعودنیا، ابراهیم (1380). تبیین جامعه‌شناختی بی‌تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی، مجلۀ سیاسی اقتصادی، شماره 167 و 168: 165-152.
ممتاز، فریده (1379). جامعه شناسی شهر، تهران، شرکت سهامی انتشار.
میرزاپوری، جابر (1395). بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.
میلز، سی رایت (1370). بینش جامعه‌شناختی، ترجمۀ عبدالمعبود انصاری، تهران، شرکت سهامی انتشار.
نادری عباس‌آبادی، حمدالله (1383). سنجش میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و بررسی عوامل مرتبط با آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.
نادری، حمدالله؛ حسین بنی‌فاطمه و محمد حریری اکبری (1388). «الگوسازی ساختاری رابطه بیگانگی و بی‌تفاوتی اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
نوابخش، مهرداد و میرزاپوری ولوکلا (1394). «تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر بی‌هنجاری بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بابل)»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره 3: 67-53.
نوروزی فیض‌اله، مهناز بختیاری (1388). «مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن»، نشریه راهبرد، شماره 53 (ویژه بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی): 249-269.
وبر، ماکس (1374). اقتصاد و جامعه، ترجمۀ عباس منوچهری و دیگران، چاپ اول، تهران: انتشارات مولی.
یزدان‌پناه، لیلا (1386) موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 105: 130-26.
 
Bogen, Rachel & Marlowe, Jay (2015). Asylum Discourse in New Zealand: Moral Panic and a Culture of Indifference, Australian Association of Social Workers, pp, 1-12.
Dean, Dwight G. (1960), "Alienation and Political Apathy, Social Forces, 38.3, 185-189, JSTOR.Web.
Gans, H. (1992) Political Participation and Apathy. Phylon. Vol. 13. No 2: 403-4.
Latane, B.& Darley, J. (1970)”The unresponsive bystander: Why does not he help?«New York. Appleton-Century-Crofts.
Robinson, Jeffrey S. Joel S. Plaks, Jason E. (2015). Empathy for the group versus indifference toward the victim: Effects of anxious avoidant attachment on moral judgment, Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 56, pp. 139-152.
Rubin M.; Badea C.; Condie J.; Mahfud Y.; Morrison T.; Peker M. (2017). “Individual differences in collectivism predict city identification and city evaluation in Australian, French, and Turkish cities”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 50, pp. 9-16.
Seeman, M. (1966). Alination, Membership and Political Knowledge: A comparative Study, Public Opinion Quarterly, Vol. 30, No. 3, pp 353-367.
Turner, C (1998). ’Social Identity, Organization and Leadersheep’. in; E. Turner, Group at work, londan; Lawernce, Erlbaum.
Turner. J. H. and Etal. (1989). The emergence of sociological theory, Belmont, Thomson Press.