پزشکی شدن زیبایی و سبک های هویّتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی‌ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

با پیشرفت سریع تکنولوژی، تغییرات وسیع جامعه و گذر از جامعه‌ی تولیدی به سمت جامعه‌ی مصرفی، شالوده‌های هویت‌یابی نیز دچار تغییر شده‌است و بدن را به مثابه رسانه‌ی هویت در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ی زمینه ای و ابزار مصاحبه ی عمیق در میان 21 جوان شهر همدان بدنبال مطالعه ی جراحی زیبایی و سبک های هویتی جوانان می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که من در خویشتن منفی، دیگری در خویشتن من همراه با انگ و طرد چهره به عنوان عواملی علّی در گرایش کنشگران به سمت جراحی زیبایی نقش داشتند. اقتضائات سنی و فرهنگ جوانی به عنوان عوامل زمینه ای، تصوّر ایده آل ذهنی و اعتقادات مذهبی در مورد رابطه جسم و روح نیز عنوان عامل مداخله‌گر در گرایش کنشگران به سمت عمل جراحی است. در مواجه با شرایط فوق آنها به دنبال انتخاب پزشک و انتخاب مدل بینی به عنوان راهبرد جراحی زیبایی هستند. مشارکت کنندگان پژوهش بعد از اقدام به جراحی بر اساس سه ملاک دستیابی یا عدم دستیابی به تصوّرات ایده آل بدنی، چگونگی درک خودپنداره و چگونگی اندیشه ی تغییر به سه سبک هویت ترمیمی با تجربه ی مثبت، هویت ترمیمی با تجربه منفی و هویت مشروعیت بخش دسته‌بندی شدند که نتایج جراحی زیبایی با توجه به سبک های هویتی آنان متفاوت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medicalization of beauty and identity’s styles

نویسنده [English]

  • Zahra Zamani 2
1
2 Master of sociology.bouali sina university
چکیده [English]

Identical Foundations is changes with Rapidly Progress Technology, the depth changes in society’s, Pass of Productivity society to Consumption society and Body as Identity Media.In this condition body is an social media. This Research with Qualitative method about plastic surgery and Identity Types among 21 Hemadanian Youth whit help Granted Theory. Obtained Results Show that Me with Stigma, I in negative my, face Dine causal Condition in plastic surgery. Body Ideal Image, religion Belief Basically Condition to plastic surgery. Age situation, Youth Culture intervene Condition in Cosmetic surgery. In counter with this Condition, doctor and noise model select as strategic plastic. Researcher Participant according with abstained or not abstained to body ideal image, change or not change in self-identity and contained or not contained secondary idea change indicator to 3 type Reconstruct identity with positive experience, reconstruct identity with negative experience and Legitimatized identity recognized which resulted plastic surgery different according to identity type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-understanding
  • Body
  • Body Image
  • Identity Changes
  • Medicalization of beauty
منابع و مأخذ
آزادارمکی، تقی و غراب، ناصرالدین (1387) «بدن و هویّت»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره13، صفحه101-122.
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت( 1387) اصولروشتحقیقکیفی،نظریهمبنایی،رویه‌هاوشیو­­ها، ترجمه بیوک محمدی، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بلالی، اسماعیل  و افشارکهن، جواد(1389) «زیبایی و پول: آرایش و جراحی»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مطالعات راهبردی زنان، سال دوازدهم، شماره 47 :99-140
پور نصیری، ثریا (1391) «کندوکاو فرایند جراحی زیبایی بینی: مطالعه­ی موردی زنان و مردان(18-45 ساله) جراحی شده­ی شهر آستارا در سال 90-91». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنرکرمان.
جنکینز، ریچارد(1381) هویّت‌اجتماعی، ترجمة تورج یار احمدی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول.
ذکائی، محمد سعید، فرزانه، حمیده (1387) «زنان و فرهنگ بدن: زمینه‌های انتخاب جراحی‌زیبایی در شهر تهران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  45-61.
ربانی، رسول، کیوان آرا، محمود، ژیانپور، مهدی(1389) «جراحی‌زیبایی، راهی برای ارتقاء پایگاه اجتماعی»،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال دوزادهم، بهار 1389،شماره 47.
عباس زاده، محمد، اقدسی علمداری، فرانک، سعادتی، مریم و مبارک بخشایش، مرتضی(1390) «مطالعه جامعه‌شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی‌پلاستیک و عوامل مرتبط با آن»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره‌ پیاپی(47)، شماره سوم، صص123-140.
گیدنز، آنتونی( 1388)تجدد و تشخص( جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، چاپ ششم، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
لوبروتون، داوید (1392) جامعه شناسی بدن، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر ثالث.چاپ اول.
مایلز، استیون(1392) جامعه‌شناسی جوانان، روند تغییرات در سبک زندگی جوانان، ترجمه نعیمه جوان و مینا قریب، نشر جامعه‌شناسان. تهران.
محسنی، منوچهر(1376) جامعه‌شناسی پزشکی، چاپ پنجم، تهران.
محسنی، نیک چهره(1375) ادراک خود، «از کودکی تا بزرگسالی»، دیدگاه‌ها و کاربردهای تربیتی و درمانی، مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ اول.
مختاری، مریم، عنایت، حلیمه (1390) «نقش نگرش‌های جنسیتی در تصوّر بدنی زنان( مطالعه موردی: زنان تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز)»، مجلة زن در توسعه و سیاست، شمارة 3، صص87-67.
موحد، مجید و حسینی، مریم(1391) «مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره در میان دختران جوان»، فصلنامة علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال سوم، شماره دوم، صص17-37.
نوغانی، محسن، خراسانی محمد مظلوم و سمیه ورشوی(1389) «عوامل­ اجتماعی مؤثر بر انجام جراحی زیبایی»، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 8 شمارة 4، صص75 تا101.
منابع لاتین
Adams, J).2010(.Motivational Narratives and Assessments of the Body after Cosmetic Surgery, sage Publication.
Alexias, G, Dilaki. G & Tsekeris)2012(The "Beautiful" pain: cosmetic surgery and the embodiment of pain, Short Communications, JAHR,Vol. 3 , No. 5.
American Society of plastic Surgeon)2005(Cosmetic surgery: Are tougher safety regulation needed? Publisher by CQ Press. Volume15.  Number 14. Pages 314-344.inavialable in: www.thecqreshercer .com.
American Society of plastic Surgeons)2010( 2010 report of the 2009 statistics. National clearinghouse of plastic surgery statistics. available in: www. Plastic surgery. org.
Featherstone, M.(1991) The body: social process and cultural theory; The body in consumer culture, Sage publication. London. pages 170-196.
Featherstone, M & Turner.B.(1995) Body & Society: An Introduction, the TCS Centre, Nottingham Trent University. Sage publication.
Featherstone, M.(2007)Consumer Culture and Postmodernism, 2nd edition, Sage Publications Ltd, Log Angeles, London, New Delhi,  Singapore.
Gimlin, D.) 2000(Cosmetic Surgery: Beauty as commodity. Qualitative Sociology, Vol. 23, No. 1.pp77-98.
Jagger, E.)2000(The body, culture and society.  Consumers Body, Buckingham · Philadelphia. Open University Press. First Published.
Nettleton, S & Watson, J.)1998(. The body in everyday life, first publication, Rutledge, London and New York.
Poli Neto, P & Caponi .NC S.) 2007(The medicalization of beauty, Interface vol.3 no.se Botucatu.
Ricciardelli, R.)2009(. Men, Appearance, and Cosmetic Surgery: The Role of Self-esteem and Comfort with the Body, Canadian Journal of Sociology/Cahiers Canadians de sociology.
Shilling, C.(1993) The Body and Social Theory, London, sage publication.
Synnot. A.(1990(.Truth and goodness, mirrors and masks part II:  sociology of beauty and face, The British Journal of Sociology. Volome40, Number 4.
Tranter, B & Hanson, D.)2009(. Cosmetic surgery, attraction and body image in Australia, University of Tasmania.