نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و هیات علمی گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر (نویسنده مسئول)

2 استادیار و هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

این پژوهش به بررسی ابعاد زیبایی‌شناسی و فرهنگی ژانر کمدی در بازۀ زمانی (1392-1362) می‌پردازد. با استفاده از ابزارهای تحلیلی نظریۀ ژانر و با توجه به متغیرهای تقاطع‌های هنجارگریز (لذت ژانری) و هنجارمند (ارزش‌های فرهنگی) و وضعیت پیوندی به تحلیل پرفروش‌ترین نمونه‌های آماری کمدی در سینمای ایران پرداخته می‌شود. داده‌ها از طریق مطالعۀ اسنادی، کتابخانه‌ای و مشاهده‌ای گردآوری شده‌اند و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، رابطۀ بین تقاطع‌های ژانری و وضعیت پیوندی در هر یک از نمونه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از یک‌سو، نمونه‌های آماری مورد بررسی از قابلیت پیوندی شدن ژانر کمدی با ژانرهای گوناگون حکایت می‌کنند و بر روندمحوری این ژانر صحه می‌گذارند. از سوی دیگر، ژانرهای الحاق‌شده محملی برای هنجارگریزهای ژانری فراهم می‌کنند. هرچه تنش‌ بین امر هنجارمند و هنجارگریز بیشتر است، تأثیر ژانری نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hybridization, the counter culture and cultural values in Comedy genre (The Case of Comedy Best Selling Movies Between 1983-2013)

نویسندگان [English]

  • seyyed ali rouhani 1
  • vahid mousavi 2

1 assistant professor, university of art

2 phd in art research. university of shahed

چکیده [English]

The purpose of this study is to look at Iranian Comedy during the 1983-2013 from an aesthetic point of view. Using the analytical tools of the genre theory and considering the variables such as the generic crossroads (the counter culture vs. cultural values), and the hybridization status, analyzes the best-selling statistical samples of comedy in Iranian cinema. Data are collected through documentary, library and observational study and by a descriptive-analytical approach, the relationship the generic crossroads and the hybridization status in each sample is examined. On the one hand, the statistical samples examined indicate the ability to hybridize the comedy genre with various genres and endorse the process of comedy genre. On the other hand, the hybridized genres provide a platform for genre counter culture dimension. The more tension the counter culture and cultural values is, the greater the impact of the genre will be palpable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comedy
  • hybridization
  • social and cultural transformations
  • Iranian cinema
منابع و مأخذ
 
بهارلو، عباس (1379). معرفیوشناختمحسنمخملباف، تهران: نشر قطره.
ماهنامه گزارش فیلم، بهمن 372، شماره 49: 20.
ماهنامه فیلم، بهمن 1388، شماره 88: 42–41.
مست، جرالد (1368). مقدمه‌ای بر سینمای کمدی. ترجمۀ منصور براهیمی، فارابی، شماره 3: 222-202.
کینگ، جف (1386). مقدمه‌ای بر هالیوود جدید، ترجمۀ محمد شهبا، چاپ اول، تهران: نشر هرمس.
 
 
 Altman, Rick (2000),Film/Genre, BFI, London
Basinger, J. (1993) A Woman’s View: How Hollywood Spoke to Women, 1930–1960, Chatto and Windus. London
Bordwell, David & Thompson, Kristin (2013). Film Art: An Introduction, 10th Ed. McGraw-Hill Education
Casetti, Francesco (1999) Theories of Cinema 1945–1995, Austin, University of Texas Press.
Crisp, Colin (1993). The Classic French Cinema: 1930-1960. Indiana University Press, Bloomington.
Grant, Barry Keith (2007a). Film Genre: from Iconography to Ideology. Wallflower Press, London
-Grant, Barry Keith (2007b). Genre. In: Schirmer Encyclopedia of Film (Vol. 2, pp.297-308). Schirmer, New York
McDonald, Tamar Jeffers (2007). Romantic Comedy: Boy Meets Girl Meets Genre. Wallflower Press.
Neale, Steve (2000). Genre and Hollywood. Routledge, London and New York.
Neale, Steve, (2007). "Questions of Genre". In: B. K. Grant (Ed.), Film Genre Reader IV (Ed. Barry Keith Grant) 4th edition, University of Texas.