زنان، سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، ایران، آشتیان ( نویسنده مسئول)

2 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران

چکیده

اوقات فراغت را می‌توان به‌طور نسبی پدیده ای مدرن و شهری تلقی کرد. در فضای اجتماعی شهرها و روستاهای ماقبل مدرن به دلایل گوناگون نیاز به فراغت در معنای امروزین خود نبود یا حداقل فراغت به صورت نهادی اجتماعی یا تشکیل نشده بود و به شکلی ابتدایی در اختیار خانواده‌های طبقات مرفه بود. در این مقاله با اتکا به سه مبحث در ادبیات اوقات فراغت یعنی رابطه بین کنشگر و ساختار، رابطه بین جنسیت و فضاهای شهری و رابطه بین مدرنیته، سبک زندگی و اوقات فراغت، سعی شده است پایه ای نظری برای تحلیل نظری و تجربی وضعیت فراغت زنان واقع در دوره‌های مختلف زندگی فراهم شود. تحقیق گرداگرد دو مفهوم ساخته شده براساس دیدگاه گیدنز یعنی «فراغت شهروندی» و «ساختمندی فراغتی» پایه‌گذاری شده است و برخی شواهد را در این زمینه جمع‌آوری کرده است. داده‌ها  از 1200 زن و دختر ساکن در شهر تهران به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به­دست آمده و پس از انجام مراحل مختلف تحلیل عاملی مشخص شده است که اولاً 11 سبک فراغتی مختلف بین زنان وجود داشته است و دوم اینکه وضعیت موجود فراغتی زنان را می­توان بسیار وابسته به خانواده و محتاج فاصله‌گیری از فضای خانه و خانواده توصیف کرد. زنان عمدتاً از وضعیت فراغت خود ناراضی‌اند و عمده فراغت خود را با خانواده می‌گذرانند. تحقیق تفاوت‌های مهمی را بین نسل های مختلف از نظر ذایقه فراغتی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women, leisure style and family in Tehran

نویسندگان [English]

  • omid aliahmadi 1
  • Ebrahim yaghouti 2
1 Assistant Professor of Sociology Department, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and the Principles of Islamic Law, Islamic Law School, Faculty of Literature and Humanities, Tehran University, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Leisure is a phenomenon that is modern and belongs to the modern urban community. The space of pre-modern cities and villages did not require any modern leisure for a variety of reasons. In this paper, based on three issues in leisure literature, namely, the relationship between the agent and the structure, the relationship between gender and urban spaces, and the relationship between modernity, lifestyle and leisure, an authoritative theoretical and empirical analysis of the real-life situation of women has been attempted. Provide different lifetimes.
The research has been based on two concepts based on the Giddens' notion of "Citizenship Leisure" and "Stracturation of Leisure" and has gathered some evidence in this regard. Information from 1200 women residing in Tehran was surveyed using a questionnaire and after various stages of factor analysis it was determined that there were 11 different leisure styles among women, and secondly, the existing status of women's leisure He was very dependent on the family and needed to distance himself from the home and family. Women are mostly dissatisfied with their free time and spend most of their time with their families. Research has shown significant differences between different generations in terms of leisure excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Leisure
  • Modern Leisure
  • Traditional Leisure
  • Family & Leisure
  • Lifestyle & Leisure
منابع و مأخذ
 
علی‌احمدی، امید(1395). مطالعه اثر بخشی مسابقات ورزشی در شهرداری تهران، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، گزارش تحقیق. چاپ نشده.
علی‌احمدی، امید(1396). گرایش‌ها و سبک‌های فراغتی زنان در شهر تهران، تهران: کنش جامعه معاصر.
فاضلی، محمد(1382). مصرف و سبک زندگی، قم: نشر صبح صادق.
فراستخواه، مقصود(1389). اقتصاد معیشتی، انسانیت ما را تباه می‌کند. متن تحریریافتۀ سخنرانی دربارۀ  تحولات مفهومی کار و فراغت. مؤسسۀ «رشد، حمایت و اندیشه» در دسترس در بر farasatkhah.blogsky.com
گیدنز، آنتونی(1378)، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، انتونی(1379). مدرنیته و مدرنیسم، ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: انتشارات نقش جهان.
هیوود، لس و همکاران(1380). اوقات فراغت، ترجمۀ محمد احسانی، نشر امید دانش.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social Critique of the Judgment of Taste. Rutledge.
Chaney, D. (1996)." Life style". London and Network: Routledge.
Cocker ham, W. (1997). Lifestyle, social, class, demographic characteristics, and health behavior "In. David. S. Othman (ed.).Handbook of Health, Behavior   Research I: personal and social Determinants. New York: Plenum Press, pp.253-265.
Foucault, M.(1980).The eye of power in C. Gordon (ed.) Power/ Knowledge: Michel Foucault, Selected Interviews and other Writings. . New York: Pantheon  
Hancock, P. (2000). The Body, Culture and Society .Buckingham:  Open Up.
Inkless, A.(1976). Become Modern. Individual Change in Six Developing Countries, Massachusetts: Harvard University Press Cambridge.
Rosengren, K. E. (1996). Media Effects and Beyond, London and New York: Routledge.
Swing wood, A.(1998).Cultural Theory and the Problem of Modernity. Macmillan Press.
Turner, B.S. (1996). The Body and Society: Explorations in Social Theory, London: Sage.
Veal, Anthony .J. (2001). Leisure, cultural and lifestyle. Society and Leisure, 24(2), 359-376.
Veblen, T. (1998).The theory of Leisure Class. MacMillan.