نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، (نویسنده مسئول)

3 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین مهارت کاربران در استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و کاربردهای مثبت و منفی آن می‌پردازد. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 385 پرسشنامه محقق‌ساخته بین جوانان شهر یزد توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که هر چه سطح مهارت کاربر افزایش یابد، میزان کاربردهای مثبت شبکه‌های اجتماعی موبایلی نیز افزایش یافته و هرچه سطح مهارت کاربر کاهش پیدا کند میزان کاربردهای منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی افزایش می‌یابد. همچنین مهارت‌های کاربر در استفاده از شبکه اجتماعی موبایلی 33 درصد واریانس کاربردهای مثبت و 14 درصد از کاربردهای منفی شبکه‌های اجتماعی موبایلی را تبیین می‌کند. علاوه‌بر این نتایج مدل‌یابی معادله ساختاری نشان داد که برازش داده­ها به مدل برقرار است و شاخص‌های برازش دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Young Users’ Skills and Uses of Mobile Social Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mazidi-Sharifabadi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • SeyedAlireza Afshani 3

1 Ph.D. student in Isfahan (khorasgan) branch, Islamic Azad University

2 Assistant Professor in Isfahan (khorasgan) branch, Islamic Azad University (Correspondent Author)

3 Associate Professor in Yazd University

چکیده [English]

Abstract
Today, the use of mobile social networks has become an important and sensitive issue. It is rooted in several social factors. In the present era, the level of users’ skills has also become a vital issue for human societies. This study aimed to investigate the relationship between users’ skills and positive and negative uses of mobile social networks. To conduct this survey, a multi-stage cluster sampling method was used and 385 young people in Yazd, Iran were selected. The data gathering tool was a questionnaire that was validated with content and structural validity as well as Cronbach's alpha coefficient for reliability. The findings showed that there were significant relationships between the users’ skills and negative and positive uses of mobile social networks. The users’ skills explained 0.33% and 0.14% of the variance of positive and negative uses of mobile social networks, respectively. The results of Structural Equation Modeling (SEM) also showed that the model had a suitable goodness of fit.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Users’ Skills
  • Negative Uses
  • Positive Uses
  • Mobile Social Networks
  • Young People
منابع و مأخذ
 
 اکبری، احمد(1389). «نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد و مهار بحران». اطلاع‌رسانیوکتابداریره‌آوردنور، شماره 31: 39-32.
 افراسیابی، حسین و حمیده شیری محمدآباد(۱۳۹۳). بازسازی معنایی فیس‌بوک در زندگی روزمره دانشجویان دختر، اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 باقر‌زاده‌ثمرین، باقر و علی جعفری(۱۳۹۵). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه حقوق شهروندی (مطالعه موردی اردبیل)، چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین- انجمن علمی تخصص عمران و معماری.
 باستانی، سوسن؛ افسانه کمالی و مریم صالحی(1386)‌.‌ «سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 16: 81-40.
 بصیریان جهرمی، حسین؛ محمد عبدالحسینی و ملیکا بردبار(1394). «رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران، نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی»، فصلنامه رسانه، شماره 1: 49-34.
 پناهی، یعقوب؛ طاهر اصلانی؛ رباب فرجی و حسین بتواز(۱۳۹۴). وابستگی به تلفن همراه و آسیب‌های روانی ـ اجتماعی در دانش‌آموزان: بررسی اثرات پیام کوتاه و بلوتوث، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید.
 تقی‌پور، فائزه و عباس زمانی(1396). واکاوی شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ با مروری بر پژوهش‌های جوانان، نوجوانان و دانش‌آموزان، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
 توسلی، غلامعباس و امرالله امانی کلاریجانی(1391)‌.‌ «سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی». فصلنامه علمی ـ‌ پژوهشی مدیریت فرهنگی، شماره 17: 70- 55‌.
توکلی، مینا و مرجان کیان(1394(. «تجارب زیسته دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه شبکه‌های اجتماعی موبایل بنیان»، مجموعهمقالاتهمایشملیشبکه‌هایاجتماعیمجازی:بستریبرایآموزشویادگیری، شماره 5: 125- 123.
چراغ ملایی، لیلا؛ پروین کدیور و غلامرضا صرامی(1393). «استفاده از شـبکه‌هـای اجتمـاعی مجـازی در آموزش ـ فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره 3: 51-29.
حسینی، ژیلا؛ عرفان خوش‌نظر و شیوا حسینی فولادی(۱۳۹۵). نقش شبکه‌های اجتماعی بر آموزش و یادگیری کاربران با تکیه بر مدیریت فناوری، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، روان‌شناسی، قم: دانشگاه علمی کاربردی استانداری قم.
رضائیان، مجید(1393). «شبکه‌های اجتماعی؛ چالش در تعریف افکار عمومی»، وسایل ارتباط جمعی رسانه، شماره 1: 79-90.
زندوانیان، احمد و زهره زین‌العابدینی(1395). «رابطه سواد رایانه‌ای و تجربه شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشجویان دختر دانشگاه یزد»، نامه آموزش عالی، شماره 33: 81-63.
ﺣﻖ‌ﭘﺮﺳﺖ، ﻣﺤﻤﺪ‌اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، ﺣﻮرﯾﻪ دﻫﻘﺎن‌ﺷﺎد(1393). ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﻣﻬﺎرت‌های‌ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی در اﯾﺮان: مطالعه موردی کاربران اینستاگرام و فیسبوک، اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران. 1393 ﻣﻬﺮ30.
روزنامه‌ ایران(1395). 14 دی، سال 22، شماره 6398.
سلیمانی‌پور، روح‌الله(1389). «شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها». اطلاعرسانیوکتابداریره‌آوردنور، شماره 31: 14.
شهابی، محمود و قدسی بیات(1391)‌.‌ «شبکه‌های اجتماعی مجازی و کاربران جوان، از تداوم زندگی واقعی تا تجربه جهان‌وطنی». مجلس و راهبرد، شماره 69: 175-160‌.
کامران، فریدون و خدیجه ارشادی(1388)‌.‌ «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه و سلامت» روان. فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره 3: 54-29‌.
کیا، علی‌اصغر و یونس نوری مرادآبادی(1391)‌.‌ «عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس‌بوک (بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و امریکا)». فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، شماره 17: 212-181.
ﮐﯿﺎ، ﻋﻠﯽ‌اﺻﻐر، عنایت داودی و ناهید کرمی(1393). مطالعه میزان سواد رسانه‌ای و نقش آن در جامعه ایرانی (مطالعه موردی: دانشجویان شهرستان محمودآباد). اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران، 30 مهر 1393.
ملکیان، نازنین(1394). بررسی شبکه‌های اجتماعی در عصر اطلاعات، کنفرانس جهانی افق‌های نوین در علوم انسانی، آینده‌پژوهی و توانمندسازی. شیراز: گروه پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
ولی‌زاده، بهناز؛ سعید رضائی شریف‌آبادی و عباس دولانی(1396). «بررسی نقش شبکه‌ اجتماعی موبایلی تلگرام در توسعه خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مدیران و کتابداران کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم)»، فصلنامه علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی، شماره 1: 51-21.
یزدخواستی، بهجت؛ صمد عدلی‌پور و الهامک یخائی(1392). «حوزه عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گفتگو میان فرهنگ‌ها، علوم اجتماعی»، فصلنامه مطالعاتفرهنگ ـ ارتباطات، شماره 21: 101-81.