چکیده تفصیلی

پژوهشگران ارجمند،

مقاله ارزشمند شما بعد از بررسی و در صورت تأیید برای انتشار،‌ضروری است چکیده تفصیلی نیز ضمیمه شود.  با احترام