قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای (اروپا) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- پژوهشگر مسائل اروپا در مرکز تحقیقات استراتژیک

3 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای ( اروپا) و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

این مقاله در پی آن است که با بررسی جنبه­های مختلف فعالیت دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قالب قدرت هنجاری و شناسایی سازوکارهای بکار گرفته شده در این زمینه از سوی اتحادیه، دیپلماسی فرهنگی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهد. فرضیه مقاله این است که بدون در نظر گرفتن سطح و عمق روابط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و دولت­های عضو آن با ایران، چیزی که همواره پایه ثابت سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران است، استفاده از دیپلماسی فرهنگی مستتر در قدرت هنجاری و نرم این اتحادیه با هدف همسوسازی جامعه ایران با نگرش­ها و منافع اتحادیه و نهایتاً تحت فشار قرار دادن حکومت ایران از سوی مردم خود برای گشایش فضای مطلوب در بلندمدت است.یافته پژوهش این است که هرچند دیپلماسی فرهنگی واحدی از سوی اتحادیه اروپا برای تاثیرگذاری بر جامعه و افکار عمومی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده است، با این حال این سیاست ها در همان چارچوب راهبردهای فرهنگی اتحادیه اروپا که از سال 1992 و از پیمان ماستریخت تحت عنوان برنامه های سیاست فرهنگی اتحادیه اروپا و در دو شیوه نفوذ و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده بود، ادامه داشته و تحت پوشش عناوین مختلف و در چارچوب قدرت نرم این اتحادیه با ابزارهای دیپلماسی فرهنگی و قدرت هنجاری عملیاتی می شود. مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از روش‌شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normative Power and Cultural Diplomacy of European Union (Its applies to the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

 • Seyyed Hamzeh SAFAVI 1
 • Ebrahim Bagheri 2
 • yaser nooralivand 3
1 - Assistant Professor, Department of Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
2 phd student in european studies at university of tehran- researcher at center of strategic research
3 Ph. D. Student in Regional Studies, European Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

This article seeks to study various aspects of the European Union's cultural diplomacy in the form of normative power and identify the mechanisms used by the Union in this regard, study its cultural diplomacy towards the Islamic Republic of Iran.The hypothesis is that regardless of the level and depth of political and economic relations between the European Union and its member states with Iran, which is consistently the basis of the EU's policy towards the Islamic Republic of Iran, the use of cultural diplomacy in the normative and softe power of this union with the goal of aligning the Iranian society with the attitudes and interests of the Union and Finally putting pressure on the Iranian government by its people to open up a desirable space in the long run. The study finds that, although the European Union has not defined a single cultural diplomacy to influence the public and the public opinion of the Islamic Republic of Iran, these policies, however, are within the same framework of the European Union's cultural policies since 1992 and the Maastricht Treaty as Policy Plans The European Union's cultural dimension was defined in two ways: direct and indirect influence and influence, and continues to be covered by various topics within the framework of the soft power of the Union, with the tools of cultural diplomacy and normative power . This paper is descriptive-analytic and inferential methodology is used to achieve the research objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "soft power"
 • "Normative Power"
 • "Cultural Diplomacy"
 • "Relation Cultural"
 • "European Union"
 • Islamic Republic of Iran"
 1. الیاسی، محمدحسین (1389). مقدمه‌ای بر ماهیت، ابعاد و مبانی قدرت نرم، گردآوری حجت‌الله مرادی، تهران: نشر ساقی.
 2. شعاعی، محمدعلی (1374). آشنایی با مفاهیم و روابط فرهنگی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین­المللی.
 3. نای، جوزف (1387). قدرت نرم، ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 4. هادیان، ناصر و افسانه احدی (1388). «جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی»، فصلنامه بین­المللی روابط خارجی، شماره سوم، صص 117-85.
 5. وب­سایت سفارت آلمان در تهران (1393). «بیانیه­های نماینده ارشد اتحادیه اروپا برای سیاست و امنیت خارجی»، در آدرس اینترنتی: http://www.teheran.diplo.de
 6. وب­سایت سفارت آلمان در تهران (1393)، «سیاست خارجی و اروپایی»، در آدرس اینترنتی: http://www.teheran.diplo.de

ب) منابع لاتین

 1. Bernd Kaussler(2008): 'European Union Constructive Engagement with Iran (2000-2004): An Exercise in Conditional Human Rights Diplomacy’, Iranian Studies, June 2008, volum 41, number 3.
 2. Commission Staff Working Document(2014)), Annex to the Report From The Commission To The Council Aand The European Parliment, Annual Report 2009 on the European Community's Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2008, Accessible at:
  http://www.milieuloket.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvhurbs7rzkq9/vi6wcj63zpyk/f=/.pdf, accessed by (2014, December, 10)
 3. Council Of The European Union(2009), "Ensuring protection – European Union Guidelines on Human RightsDefenders", 16332/2/08,REV 2, Brussels, 10 June 2009, Accessible at:
  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16332-re02.en08.pdf, accessed by (2014, December, 4)
 4. Duke, S. (2013). The European External Action Service and Public Diplomacy. In European Public Diplomacy (pp. 113-136). Palgrave Macmillan, New York.
 5. Michael J. Waller(2009): Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy," in Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare. Washington, DC: Institute of World Politics Press, 2009 74.
 6. Ebels, Philip (2012), EU culture budget: small and likely to get smaller, available at: https://euobserver.com/culture/117961.
 7. EC (2007), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 10 May 2007 on a European agenda for culture in a globalizing world
 8. EM ECW (2013), External Cooperation Window, available at: http://eacea.ec.europa.eu/Erasmus_mundus/ecw/index.htm.
 9. European Commission(2015), Trade for All: European Commission presents new trade and investment strategy, Brussels, 14 October 2015.
 10. European Commission (2014), Erasmus Mundus Iran, Iraq and Yemen, available at: http://www.emiiy.org/scholarship_info/number_of_scholarships. Accessed by 2014, December, 8
 11. European Parliament (2014), European Parliament resolution on the EU strategy towards Iran, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+MOTION+B7-2014-0279+0+DOC+XML+V0//EN, accessed by 2014, December, 9.
 12. GARRIGA POLLEDO, Salvador  (2014), Special committee on the policy challenges and budgetary resources for a sustainable European Union after 2013, European Parliament press.
 13. European Union (2007),"Culture 2000 Programme”, available at: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29006_en.htm
 14. European Union (2007),"Culture 2007 Programme”, available at: http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29016_en.htm
 15. Germany - GFMOFA, ‘Strategy for the immediate future’, GFMOFA, available at: http://www.auswaertigesamt.de/www/en/aussenpolitik/kulturpolitik/grundsaetze/index_html.
 16. https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en
 17. http://www.eusa.org.za/en/PDFdownload/Development/Europeaid_Annual_Report_2010.pdf
 18. http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1929875
 19. Isar, Yudhishthir Raj (2012), “CULTURE IN EXTERNAL RELATIONS”: THE EU IN CULTURAL DIPLOMACY, magazine of the Association of Public Diplomacy Scholars at the University of Southern California
 20. Joseph S. Nye(2004) , Soft Power: The Means to Success in World Politics .Cambridge: Perseus Books.
 21.  Lisack, Gaelle (2014), European external cultural relations: Paving new ways?, This publication was created within the framework of ifa’s Research Programme “Culture and Foreign Policy” in cooperation with MORE EUROPE – external cultural relations. The Research Programme is funded by the German Federal Foreign Office.
 22. Mark Leonard and Catherine Stead(2002), Public Diplomacy, Foreign Policy Center, London.
 23. Mary N. Maack(2001), "Books and Libraries as Instruments of Cultural Diplomacy in Francophone Africa during the Cold War," Libraries & Culture 36, no. 1 (Winter 2001): 59.
 24. Morten Kjarum(2014), A Report on: 'The EU-IRAN Human Rights Dialogue', June 2007, Accessible at:http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-ma/ep/07/pe381.396_en.pdf,accessed
 25. Nicholas J. Cull(2008), "Public Diplomacy: Taxonomies and Histories," Annals of the American Academy of Political and Social Science 616 (March 2008)
 26. PEW (2013a) Global Views of Iran Overwhelmingly Negative, June 11, Available at: http://www.pewglobal.org/2013/06/11/global-views-of-iran-overwhelmingly-negative/. Accessed by (2014, December, 2).
 27. PEW (2013b) , Global public opinion of Iran remains decidedly negative, September, 23, Available at: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/09/23/global-public-opinion-of-iran-remains-decidedly-negative. Accessed by (2014, December, 2).
 28. Zogby Research Service (2012), Looking at Iran, available at: http://www.zogbyresearchservices.com/looking-at-iran/, accessed by (2014, December, 5).