نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صدا و سیما

چکیده

رسانه‏ها تولیدات خود را براساس الگوهای هنجاری تعریف شده‏ای که در تشکیلات سازمان‏ها بروز و ظهور دارد، تولید می‏کنند. این الگوها در طول زمان تبدیل به کلیشه‏های قدرتمندی می‏شوند که خلاصی از آن‏ها چندان میسر نیست. از این‌رو یافتن الگویی متفاوت برای ارائه محتوای متفاوت همواره یکی از دغدغه‏های مهم سازمان‏های رسانه‏ای می‏باشد. این مهم فقط بر نوع محتوا تأثیر ندارد بلکه بر ابعاد مختلف سازمان رسانه اعم از چگونگی فرایند تولید و نحوه چینش ساختار سازمانی و الگوی نیروی انسانی نیز تأثیرگذار است. بر این اساس در این مقاله سعی شده با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از مقوله‏بندی، ضمن معرفی الگوهای فعلی و رایج دسته‏بندی تولید محتوا، بر اساس تجربه حدود بیست ساله مدیریت در بخش‏های صف و ستاد در رسانه ملی الگوی هنجاری متفاوتی برای تولید محتوای رسانه‏ها ارائه شود. هرچند این الگوها از جهت مقوله‏بندی متفاوت است اما با تساهل می‏تواند در مقوله‏های کلی محتوا مانند اجتماعی یا سیاسی و نظایر آن نیز قرار گیرد. مبنای این الگوی هنجاری مقوله‏بندی محتوا براساس امور زندگی روزانه مردم و رویدادهای پیرامون آن است که قابلیت استفاده در تولید محتوا برای انواع رسانه‏ها را دارد.
رسانه‏ ها تولیدات خود را براساس الگوهای هنجاری تعریف شده‏ ای که در تشکیلات سازمان‏ ها بروز و ظهور دارد، تولید می‏ کنند. این الگوها در طول زمان تبدیل به کلیشه‏ های قدرتمندی می‏ شوند که خلاصی از آن‏ها چندان میسر نیست. از این جهت یافتن الگویی متفاوت برای ارائه محتوای متفاوت همواره یکی از دغدغه‏ های مهم سازمان‏ های رسانه‏ ای می‏ باشد. این مهم فقط بر نوع محتوا تأثیر ندارد بلکه بر ابعاد مختلف سازمان رسانه اعم از چگونگی فرایند تولید و نحوه چینش ساختار سازمانی و الگوی نیروی انسانی نیز تأثیرگذار است. بر این اساس در این مقاله سعی شده با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله‏ بندی، ضمن معرفی الگوهای فعلی و رایج دسته‏ بندی تولید محتوا، بر اساس تجربه حدود بیست ساله مدیریت در بخش‏ های صف و ستاد در رسانه ملی الگوی هنجاری متفاوتی برای تولید محتوای رسانه‏ ها ارائه شود. هرچند این الگوها از جهت مقوله‏ بندی متفاوت است اما با تساهل می‏تواند در مقوله‏ های کلی محتوا مانند اجتماعی یا سیاسی و نظایر آن نیز قرارگیرد. مبنای این الگوی هنجاری مقوله‏ بندی محتوا براساس امور زندگی روزانه مردم و رویدادهای پیرامون آن است که قابلیت استفاده در تولید محتوا برای انواع رسانه‏ ها را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Normative Model of Media Content Production:An Strategy to Create Competitive Advantage

نویسنده [English]

  • Hasan Khojasteh Bagherzadeh

Associate Professor of IRIB University

چکیده [English]

   Over the time, the media produce their products based on defined normative models demonstrated by organizational structure. This models have been transformed into powerful cliché which is not became possible to be released. Hence, finding a different model to present content is always one of the important concerns in media organizations. It is affected not only content type but also different scopes of organization, including production procedure, Arrangement of organizational structure and human resource model. Accordingly, in this article it has tried to present An Alternative normative model for media content production by descriptive- analytic method and categorization, while presenting the current and common models of classifying content production, based on twenty years of experience in the line and staff management sections at national media. Although, these Models are distinct from each other due to categorization, they might be tolerably put on the general content categories like social, political etc. This normative model of content classification is based on people’s ordinary life and the events surrounding it, having the ability to use them for content production in different types of media.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • normative models
  • content
  • Media
  • categorization
منابع و مأخذ
 
 
آنتونی گیدنز (1376). جامعه‏شناسی، منوچهر صبوری،  تهران: نشر نی.
 اسپریگنز، توماس (1370). فهم نظریه‌های سیاسی. ترجمه فرهنگ رجایی. تهران: انتشارات آگه.
 تامپسون، جان (1377). مفهوم فرهنگ، ترجمه علی قاسم‌زاده، تهران: نشر شریف.
 رفیع‌پور، فرامرز (1378). آناتومی جامعه، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
غلامپور راد، مسعود (1395). «شناسایی انواع چارچوب‌های رسانه‌ای پدیدآمده از سوی رسانه‌های رقیب برای شکل‌دهی به خط مشی‌های عمومی در ایران، مطالعه موردی هدفمندی یارانه‌ها»، فصلنامه رسانه و فرهنگ، شماره اول، بهار و تابستان 95، ص 89- 110
 کاوه، محمد (1391). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه‌شناسان، چاپ اول
کشکولی، محمدحسین (1394). سازه‌های ژئوپلیتیک خبر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دکتر حسن خجسته، قم: دانشگاه صدا و سیما 
مقام معظم رهبری (1374). سایت انقلاب اسلامی (سایت فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی).
قابل بازیابی در:
http://razavi.aqr.ir/portal/home/?news/597975/299022/671802/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7
 
نجابت، علی اصغر، «مقولات عشر»، آدرس:
URL = http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38037
 Picard, Robert (2009). Blogs, Tweets, Social Media, and the News Business.
Retrived from: en.m.wikipedia.org/categorization, 2015
http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/picard2_files/ContentServer.pdf
https://www.reference.com/world-view/difference-between-values-norms-55876a29c1a419df
Puja Mundal, 2015, Difference between Norms and Values of Society, http://www.yourarticlelibrary.com/society/difference-between-norms-and-values-of-society/35068/
Serre, Thomas, 2015, “Interdisciplinary Introduction to Categorization” (an interview), in emulations, URL = <http://www.revue-emulations.net/archives/n8/categentretien>
Thomasson, Amie, "Categories", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (fall 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/categories/
vocabulary.com, 2015
www.IRIBtv2.ir, 1394
www.mehrnews.ir 1394
www.musicirib.ir
www.payam.ir
www.iribtv.ir, 1395
www.tv1.ir, 1394
 
www.radioiran.ir, 1395
www.wikipedia>fa>wiki>1395، رسوایی_واترگیت
www.severigesradio.se, 1395