نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

3 مدرس دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

شناخت عوامل زمینه ساز هویت مشترک در مناطق مهاجرپذیر جهت پیشگیری از چندگانگی هویتی و تعارض فرهنگی ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر انواع سه‌گانه سرمایه اجتماعی ـ پیوندی، فراگیر و ارتباطی ـ بر برساخت هویت اجتماعی و ملی مهاجرین است. جامعه آماری افراد  15-45 سال هستند که به شهر «شاهین شهر»، از شهرهای مهاجرپذیر اصفهان، مهاجرت کرده‌اند و از بین آنها 150 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد، به‌رغم بالا بودن میزان مشارکت و اعتماد در شبکه‌های پیوندی در برابر سایر شبکه‌ها (با میانگین 2/4)، تنها سرمایه اجتماعی ارتباطی، یعنی روابط افراد با سطوح متفاوت قدرت، 23درصد از واریانس هویت اجتماعی و 41درصد از واریانس هویت ملی را تبیین می‌کند. بنابراین، عامل اصلی زمینه‌ساز هویت مشترک و وفاق جمعی، فراتر رفتن از شبکه‌های محدود خانوادگی و خویشاوندی است. این نتایج با وضعیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه همخوانی دارد؛ در این کشورها ارتباط مفید و مستمر افراد با شبکه‌های دولتی در از بین بردن ازخود بیگانگی و پایبندی به ارزش‌های مشترک ملی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

sImpact of social capital on social and national identity of young immigrants in the new absorber cities (the case study of Shahinshahr)

نویسندگان [English]

  • ali rabiee 1
  • zahra zakerinasrabadi 2
  • nasrin ghalani 3

1

2 instructor of payame noor university

3 teacher in payamenoor university

چکیده [English]

Identifying the providing factors of common identity in the areas of immigration is essential to prevent multiplicity of identity and cultural conflict. The aim of this study is to evaluate the effect of three types of social capital – bonding, bridging and linking- on the construction of social and national identity in the immigrants. Population is all of the 15 to 45 years old immigrants who have migrated to "Shahinshahr", one of the immigrants absorber cities in Isfahan. 150 of those were selected by stratified sampling and were studied. The results show that, despite its high level of participation and confidence in the bonding networks rather than other networks (mean equals 4.2), just the linking social capital, in the sense of relations between people with different levels of power, explains %23 of the variance in social identity and 41% of the variance in national identity. Therefore, the main factor providing common identity and consensus is to go beyond the limited family and kinship networks. These results adapt with conditions of social networks in developing countries. In these countries, the useful and long connections between individuals and governmental networks is effective in the elimination of alienation and commitment to national common values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bonding social capital
  • bridging social capital
  • linking social capital
  • Social Identity
  • National Identity
منابع و مأخذ
 
 
اختر محققی، مهدی (1385). سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات مهدی اختر محققی.
الوانی، سیدمهدی و علیرضا شیروانی (1385). سرمایه اجتماعی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها). اصفهان: انتشارات مانی.
جنکینز، ریچارد (1391). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یارمحمدی. تهران: پردیس دانش.
جوادی یگانه، محمدرضا (1387). «هویت فرهنگی و اجتماعی بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره3: 213-183.
خدایی، ابراهیم و محمد مبارکی ( 1388). «سرمایه اجتماعی و هویت متقابل». فصلنامه جامعه‌شناسی تاریخی،  شماره2: 32-1.
رسول‌زاده اقدم، صمد؛ صمد عدلی‌پور و خدیجه کوهی (1395). «تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)». فصلنامه توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 2: 122-95.
رضایی، احمد و حبیب احمدلو (1384). نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری هویت اجتماعی. خلاصه مقالات همایش ملی جوانان و هویت ایرانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
زکی، محمدعلی (1391). «اثر مهاجرت بر ساخت اجتماعی- اقتصادی جوامع شهری (مطالعه موردی: مقایسه شاهین شهر با خمینی شهر)». مطالعات شهری، شماره 2: 112-83.
شریفی، اسماعیل و احمد کاکاوندی (1389). «رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و هویت جوانان شهر تهران». دو فصلنامه تخصصی (پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه)، شماره 4: 50-25.
شریفیان ثانی، مریم (1380). «سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 2: 18- 5.
صیدی، علی (1392). «بررسی تجربی ابعاد سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر ایلام)». فصلنامه علمی-ترویجی فرهنگ ایلام، شماره 40 و 41: 189-174. 
عبداللهی، محمد (1386). «مسائل و راه‌حل‌های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران». فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 38 و 39: 59-31.
عبداللهی، محمد و برزو مروت (1384). «هویت جمعی غالب بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر سنندج». فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 32: 112-77.
 
قادرزاده، امید؛ هیرش قادرزاده (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات هویتی در مناطق کردنشین». مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال هشتم، شماره 2: 133-103.
قاسمی، وحید و مهدی قربانیان (1389). «تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت‌های ارزشی دختران و پسران». فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان(مطالعات راهبردی زنان)، شماره 47: 222-197.
مرادی، علیرضا (1394). «استوارت هال و مسأله بحران هویت». فصلنامه علمی- ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، شماره 14: 120-101.
وحیدا، فریدون؛ صمد کلانتری و ابوالقاسم فاتحی (1383). «رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران)». مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی). شماره 2: 92-59.
 
 Babaei, Hamidreza, Ahmad, Nobaya. Gill, sarjits. (2012). Bonding, bridging and linking social capital and psychological empowerment among squatter settlements in tehran- Iran, Journal of basic Publication. Available on: www.textroud.com. 
 Brough, Mark. Et al. (2006). Social capital meets identity: aboriginality in an urban setting. Journal of sociology, 42(4), 396-411. Available on: http://eprints.qut.Edu.au.
 Buckingham, David. (2008). Introducing Identity. Youth identity and Digital media, Mc Arthur foundation series on digital media and learning, Cambridge, MI press, 1-24.
Cachia, Romania. Kluzer, Stefano. Cabrera, Marselino. Punie, Yves. (2007). ICT, Social capital and cultural diversity, Report on a Joint IPTS- DE INFSO  Workshop help in Istanbul (Turkey), 25 April.
Campbell, Catherine. (2001). Social capital and health: contextualising health promotion within local community networks, a chapter of: Baron, s. field, J & schuller, T. (EDS) Social capital: Critical perspectives, Oxford, UK: Oxford university press. 182-196.
Coleman, James. (1998). Social capital and the creation of human capital, American journal of sociology, Vol 94, 95-221.
Donoghue, Freda. O`Regan, Andrew. Hughes, Edwina. (2006). Social capital and county identity in Ireland, Centre for nonprofit management, trinity college third sector research biennial conference Bangkok.
Elgar, Frank J. Davis. Christopher, G. Wohl, Michael J. Trites, Stephen J. Zelenski, John M. Martin, Michael S. (2011). Social capital, health and life satisfaction in 50 countries, Health & Place, 17, 1044-1055. Available on: www.elsevier.com.
Gilchrist, Aliso. Bowles, Mele. Wetherell, Margaret. (2010). Identities and social Action: connecting communities for a change, Economic & social research council (E.S.R.C).
Helve, Helena. Bynner, John. (2007). Youth and social capital, Tufnell press. 
Ho, Mabel. Bauder, Harald. (2010). Identity capital in a multicultural workplace, Series working paper, No.77, The Ontario Metropolis center.
Hopkins, Nick. (2011). Religion and social capital: Identity Matters, Journal of community & Applied social psychology, J. community Appl.soc.psychol, 21, 528-540.
Mignone, Javier. (2009). Social capital and aboriginal communities: Acritical assessment, Journal of Aboriginal health, November 2009.
Narayan, Deepa. Cassidy, Michael F. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: development and validation of a social capital inventory, Current sociology, Sage publications, Vol 49(2), 59-102.
Putnam, Robert. (2000). Bowling alone, Simon & Schuster, New York.
 
Sarracino, Francesco. (2010). Social capital and subjective well-being trends: Comparing 11 western European countries, Journal of socio-economics, 39, 482-517.
Steven s, Peter. Lupton, Ruth. Mujtaba, tamjid and Feinstein, Leon. (2007). The development and impact of young people`s social capital in secondary schools, Wider benefits of learning research report, No. 24.
Szreter, S. Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social theory,and the political economy of public health, International Journal of Epidemiology, 33(4), 650–667.
Uslaner, Eric.M. (2002). Moral foundations of trust, New York: Cambridge University Press. Available on http://catdir.loc.gov.
منابع و مأخذ
 
 
اختر محققی، مهدی (1385). سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات مهدی اختر محققی.
الوانی، سیدمهدی و علیرضا شیروانی (1385). سرمایه اجتماعی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها). اصفهان: انتشارات مانی.
جنکینز، ریچارد (1391). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یارمحمدی. تهران: پردیس دانش.
جوادی یگانه، محمدرضا (1387). «هویت فرهنگی و اجتماعی بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره3: 213-183.
خدایی، ابراهیم و محمد مبارکی ( 1388). «سرمایه اجتماعی و هویت متقابل». فصلنامه جامعه‌شناسی تاریخی،  شماره2: 32-1.
رسول‌زاده اقدم، صمد؛ صمد عدلی‌پور و خدیجه کوهی (1395). «تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)». فصلنامه توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 2: 122-95.
رضایی، احمد و حبیب احمدلو (1384). نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری هویت اجتماعی. خلاصه مقالات همایش ملی جوانان و هویت ایرانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
زکی، محمدعلی (1391). «اثر مهاجرت بر ساخت اجتماعی- اقتصادی جوامع شهری (مطالعه موردی: مقایسه شاهین شهر با خمینی شهر)». مطالعات شهری، شماره 2: 112-83.
شریفی، اسماعیل و احمد کاکاوندی (1389). «رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و هویت جوانان شهر تهران». دو فصلنامه تخصصی (پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه)، شماره 4: 50-25.
شریفیان ثانی، مریم (1380). «سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری». فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 2: 18- 5.
صیدی، علی (1392). «بررسی تجربی ابعاد سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر ایلام)». فصلنامه علمی-ترویجی فرهنگ ایلام، شماره 40 و 41: 189-174. 
عبداللهی، محمد (1386). «مسائل و راه‌حل‌های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران». فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 38 و 39: 59-31.
عبداللهی، محمد و برزو مروت (1384). «هویت جمعی غالب بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر سنندج». فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 32: 112-77.
 
 
 
قادرزاده، امید؛ هیرش قادرزاده (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات هویتی در مناطق کردنشین». مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال هشتم، شماره 2: 133-103.
قاسمی، وحید و مهدی قربانیان (1389). «تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت‌های ارزشی دختران و پسران». فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان(مطالعات راهبردی زنان)، شماره 47: 222-197.
مرادی، علیرضا (1394). «استوارت هال و مسأله بحران هویت». فصلنامه علمی- ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، شماره 14: 120-101.
وحیدا، فریدون؛ صمد کلانتری و ابوالقاسم فاتحی (1383). «رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران)». مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی). شماره 2: 92-59.
 
 Babaei, Hamidreza, Ahmad, Nobaya. Gill, sarjits. (2012). Bonding, bridging and linking social capital and psychological empowerment among squatter settlements in tehran- Iran, Journal of basic Publication. Available on: www.textroud.com. 
 Brough, Mark. Et al. (2006). Social capital meets identity: aboriginality in an urban setting. Journal of sociology, 42(4), 396-411. Available on: http://eprints.qut.Edu.au.
 Buckingham, David. (2008). Introducing Identity. Youth identity and Digital media, Mc Arthur foundation series on digital media and learning, Cambridge, MI press, 1-24.
Cachia, Romania. Kluzer, Stefano. Cabrera, Marselino. Punie, Yves. (2007). ICT, Social capital and cultural diversity, Report on a Joint IPTS- DE INFSO  Workshop help in Istanbul (Turkey), 25 April.
Campbell, Catherine. (2001). Social capital and health: contextualising health promotion within local community networks, a chapter of: Baron, s. field, J & schuller, T. (EDS) Social capital: Critical perspectives, Oxford, UK: Oxford university press. 182-196.
Coleman, James. (1998). Social capital and the creation of human capital, American journal of sociology, Vol 94, 95-221.
Donoghue, Freda. O`Regan, Andrew. Hughes, Edwina. (2006). Social capital and county identity in Ireland, Centre for nonprofit management, trinity college third sector research biennial conference Bangkok.
Elgar, Frank J. Davis. Christopher, G. Wohl, Michael J. Trites, Stephen J. Zelenski, John M. Martin, Michael S. (2011). Social capital, health and life satisfaction in 50 countries, Health & Place, 17, 1044-1055. Available on: www.elsevier.com.
Gilchrist, Aliso. Bowles, Mele. Wetherell, Margaret. (2010). Identities and social Action: connecting communities for a change, Economic & social research council (E.S.R.C).
Helve, Helena. Bynner, John. (2007). Youth and social capital, Tufnell press. 
Ho, Mabel. Bauder, Harald. (2010). Identity capital in a multicultural workplace, Series working paper, No.77, The Ontario Metropolis center.
Hopkins, Nick. (2011). Religion and social capital: Identity Matters, Journal of community & Applied social psychology, J. community Appl.soc.psychol, 21, 528-540.
Mignone, Javier. (2009). Social capital and aboriginal communities: Acritical assessment, Journal of Aboriginal health, November 2009.
Narayan, Deepa. Cassidy, Michael F. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: development and validation of a social capital inventory, Current sociology, Sage publications, Vol 49(2), 59-102.
Putnam, Robert. (2000). Bowling alone, Simon & Schuster, New York.
 
 
 
Sarracino, Francesco. (2010). Social capital and subjective well-being trends: Comparing 11 western European countries, Journal of socio-economics, 39, 482-517.
 
Steven s, Peter. Lupton, Ruth. Mujtaba, tamjid and Feinstein, Leon. (2007). The development and impact of young people`s social capital in secondary schools, Wider benefits of learning research report, No. 24.
 
Szreter, S. Woolcock, M. (2004). Health by association? Social capital, social theory,and the political economy of public health, International Journal of Epidemiology, 33(4), 650–667.
 
Uslaner, Eric.M. (2002). Moral foundations of trust, New York: Cambridge University Press. Available on http://catdir.loc.gov.